Bekendmakingen gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Kraanvogelstraat 22, 6883 CL Velp: plaatsen van een serre aan de woning (15-8-2019/699802).
– Overhagenseweg 63, 6883 GT Velp: plaatsen van zonnepanelen (16-8-2019/699811).
– Reinaldstraat 81, 6883 HL Velp: intern verbouwen van een kantoor naar 2 appartementen (20-8-2019/699992).
– Roerdompstraat 57, 6883 DH Velp: aanpassen van diverse constructieve onderdelen van de woning (20-8-2019/699978).
– Beatrixlaan 8, 6991 XN Rheden: gedeeltelijk vervangen van een erfafscheiding (20-8-2019/700113).
– Groenestraat 13, 6991 GA Rheden: vervangen van een raamkozijn (14-8-2019/699259).
– IJsselsingel 188, 6991 ZX Rheden: plaatsen van een dakkapel met nokverhoging aan de achterzijde en een dakkapel zonder nokverhoging aan de voorzijde van de woning (6-8-2019/698390).
– Schaterland te Ellecom: vervangen van een bestaand schuurtje (14-8-2019/699377).
– Lagestraat 80, 6953 BE Dieren: plaatsen van zonnepanelen (17-8-2019/699812).
– Veerstraat 6, 6953 BH Dieren: vervangen van de dakbedekking van het pand (12-8-2019/699119).
– Zutphensestraatweg 63, 6953 CJ Dieren: legaliseren van geplaatste zonnepanelen op een garage en schuur (13-8-2019/699134).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijzen
Een uitzondering op het vorenstaande is de volgende aanvraag. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan:

– Hoofdstraat 2, 6994 AE De Steeg: plaatsen van een toegangspoort met 2 poeren (16-7-2019/695706).

U kunt deze aanvraag inzien van 29 augustus 2019 tot en met 11 september 2019 (2 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Hoofdstraat 2, 6994 AE De Steeg: plaatsen van een toegangspoort met 2 poeren (zaaknr. 695706).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 33

– Olmenhof 46, 6951 MV Dieren: vervangen van een erfafscheiding (zaaknr. 693694).
– Vogelplantsoen 218, 6951 JG Dieren: plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde en een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 691429).

Week 34

– Van der Zandtstraat 15, 6882 AZ Velp: plaatsen van twee dakkapellen (zaaknr. 694696).
– Arnhemsestraatweg 229, 6991 AL Rheden: isoleren en veranderen kapconstructie en het wijzigen van de voorgevel (zaaknr. 698926).
– Hoofdstraat 2, 6994 AE De Steeg: verduurzamen van de monumentale woning en het aanbouwen van een serre (zaaknr. 671487).
– Noorderstraat 57, 6953 CD Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 698377).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-699732 Bushhouse B.V.
Activiteit: Plaatsen van 15 aankondigingsborden.
Datum: 26 augustus 2019 tot en met 8 september 2019.
Plaats: Dieren.
Website: www.bushhouse.nl

Vergunning: RHD-698922 Gemeente Rheden.
Activiteit: Innemen van een standplaats.
Datum: 11 september 2019 van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Plaats: Rheden, parkeerplaats voor de Dekamarkt.

Vergunning: RHD-699786 Stichting Beleef het Kanaal.
Activiteit: Watersport, roeien, duiken en waterfietsen.
Datum: 15 september 2019.
Plaats: Spankeren, De Sluis.
Website: www.beleefhetkanaal.nl

Vergunning: RHD-699912.
Activiteit: Buurtfeest met barbecue.
Datum: 31 augustus 2019 van 12.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Rheden, 1e parkeerplaats Wurfbainlaan vanaf de Van Delenstraat.

Vergunning: RHD-700028 AV Hanzesport.
Activiteit: Jeugdkamp.
Datum: 13-15 september 2019.
Plaats: Dieren, Kolonieweg 2a.
Website: www.hanzesport.nl

Vergunning: RHD-696507 Classic Gelderlandrit.
Activiteit: Toertocht.
Datum: 14 september 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.gelderlandrit.nl

Vergunning: RHD-699019.
Activiteit: Buurtfeest/burendag.
Datum: 22 september 2019 van 15.00 uur tot 23.00 uur.
Plaats: Velp, Alteveer.

Wet op de kansspelen

Vergunning: RHD-699819 KV Diderna/Visser Sloopwerken.
Activiteit: Bingoavonden.
Datum: 24 september, 29 oktober, 26 november en 17 december 2019, 28 januari en 25 februari 2020.
Plaats: Dieren, Cultureel Centrum Theothorne.

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected].
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected].

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen