Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Bergweg 11 en 13, 6881 LL Velp: splitsen van een pand in 2 woningen (20-8-2019/700013).
– Overbeeksingel 3, 6881 HM Velp: plaatsen van zonnepanelen (26-8-2019/700858).
– Heuvenseweg te Rheden: vernieuwen van het toegangspad/trap naar het uitzichtpunt Herikhuizerveld (26-8-2019/700829).
– Parkweg 19, 6994 CM De Steeg: vervangen van een schapenschuilgelegenheid op landgoed Rhederoord (20-8-2019/700150).
– Bernard Zweerslaan 27, 6952 BM Dieren: maken van een doorbraak in een draagmuur tussen woonkamer en keuken (26-8-2019/700852).
– Viëtorstraat 9, 6953 BR Dieren: intern wijzigen van een gemeentelijk monument (22-8-2019/700339).
– Boerhaavelaan en Priesnitzlaan te Laag-Soeren en Weg door van Rhemenshei te Spankeren: aanleggen van 3 poelen (17-7-2019/695946).
– Harderwijkerweg 79, 6957 AX Laag-Soeren: renoveren van het dak, vervangen dakramen en dakkapel en het plaatsen van zonnepanelen op 2 schuren (22-8-2019/700644).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Landgoed Middachten 3, 6994 JC De Steeg: herstellen van de historische tuin- en parkaanleg Middachten (zaaknr. 669435).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 september 2019 tot en met 16 oktober 2019 (6 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 35

– Groenestraat 13, 6991 GA Rheden: vervangen van een raamkozijn (zaaknr. 699259).
– Massenweg 63, 6991 CM Rheden: wijzigen van de zuidgevel van de woning (zaaknr. 696464).
– Spoorstraat 3, 6953 BW Dieren: renoveren van een erker (zaaknr. 691013).
– De Jutberg 78 (plaatsnr. 77e), 6957 DP Laag-Soeren: plaatsen van een schuurtje (zaaknr. 694480).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-684984 Prinses Beatrix Spierfonds.
Activiteit: Collecte.
Datum: 8 tot en met 14 september 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.prinsesbeatrixspierfonds.nl

Vergunning: RHD-673299 Nierstichting.
Activiteit: Collecte.
Datum: 15 tot en met 21 september 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.nierstichting.nl

Vergunning: RHD-685950 HandicapNL.
Activiteit: Collecte.
Datum: 22 tot en met 28 september 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.handicapnl.nl

Vergunning: RHD-696632 De Poort.
Activiteit: Dag van de Poort.
Datum: 29 september 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Velp, Heeckerensstraat.
Website: www.buurthuisdepoort.nl

Vergunning: RHD-700823.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 14 september 2019 van 14.00 uur tot 23.00 uur.
Plaats: IJsselsingel, grasveld t.o. huisnummer 174.

Vergunning: RHD-700781 Gemeente Rheden.
Activiteit: Eenmalige standplaats.
Datum: 7 september 2019 van 08.30 uur tot 13.00 uur.
Plaats: Ellecom, Dorpsplein.

Vergunning: RHD-697159.
Activiteit: Burendag.
Datum: 28 september 2019 van 15.00 uur tot 18.00 uur.
Plaats: Velp, grasveld tussen Stalen Enk 2 en Beekhuizenseweg 63.

Vergunning: RHD-698921.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 28 september 2019 van 14.00 uur tot 23.00 uur.
Plaats: Rheden, W. Barentszstraat tussen huisnummers 3 en 31.

Vergunning: RHD-700778 Rhedense Pioniers.
Activiteit: ‘Wiekent’ Rheden.
Datum: 14-15 september 2019.
Plaats: Rheden, trapveld IJsselsingel.
Website: www.rhedensepioniers.nl

Vergunning: RHD-700709 Soroptimistclub.
Activiteit: Kledingbeurs.
Datum: 12 oktober 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Dieren, Imboslaan 69 (Metronoom).
Website: www.soroptimist.nl

Vergunning: RHD-Ekris MINI Drive Inn.
Activiteit: Buitenbioscoop.
Datum: 4 oktober 2019 van 19.00 uur tot 23.00 uur.
Plaats: Velp, Gildestraat 15.
Website: www.ekris.nl

Vergunning: RHD-700699 Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V.
Activiteit: Ontheffing geluidshinder.
Datum: 10 september 2019 van 22.00 uur tot 08.00 uur.
Plaats: Velp, Reigerstraat werkzaamheden ‘Biljoenbad’.
Website: www.sportbedrijfrheden.nl

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.
I De aanleg van openbare elektrische oplaadpunten op de parkeervakken van de grote parkeerplaats in de Scheldestraat in Velp, naast de parkeerplaats voor de deelauto.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-125. Het zaaknummer is 700832.
II De aanleg van openbare elektrische oplaadpunten op de parkeervakken op het Gruttoplein in Velp ter hoogte van huisnummer 38.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-126. Het zaaknummer is 700838.
III De aanleg van openbare elektrische oplaadpunten op de parkeervakken in de Methorsterweg in Rheden tegenover huisnummer 22.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-127. Het zaaknummer is 700851.
IV De aanleg van openbare elektrische oplaadpunten op de parkeervakken in de Willemstraat in Velp ter hoogte van huisnummer 105.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-128. Het zaaknummer is 700862.
V De aanleg van openbare elektrische oplaadpunten op de parkeervakken in de IJsselstraat ter hoogte van huisnummer 38.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-129. Het zaaknummer is 700889.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 2 september 2019

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 47,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 174,00 voor anderen en € 345,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden