Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Arnhemsestraatweg 27 en 29a en Zaalbospad 30 te Velp: wijzigen van de omgevingsvergunning d.d. 13 december 2018. Betreft plaatsen van dakkapellen op 3 woningen (3-9-2019/702035).
– Gildestraat naast nr. 17 te Velp: strijdig gebruik t.b.v. het tijdelijk houden van een drive-inn bioscoop (26-8-2019/700924).
– Prins Hendriklaan 20, 6881 HX Velp: plaatsen van zonnepanelen op de woning (27-8-2019/701036).
– Bergelinkweg 11, 6953 CX Dieren: plaatsen van een berging met veranda t.b.v. zonnepanelen (27-8-2019/701051).
– Callunaplein 79, 6951 CN Dieren: vestigen van een steakhouse restaurant (23-8-2019/700654).
– Het Bastion 4, 6953 BG Dieren: plaatsen van zonnepanelen (27-8-2019/701044).
– Hogestraat 20, 6953 AT Dieren: vervangen van een schuurtje door een afdak (28-8-2019/701225).
– Kolonieweg 2a, 6952 GX Dieren: renoveren van een clubgebouw (29-8-2019/701416).
– Veerstraat 10, 6953 BH Dieren: legaliseren van reeds geplaatste zonnepanelen (29-8-2019/701332).
– Zutphensestraatweg 26, 6953 CL Dieren: vervangen van de bijkeuken (30-8-2019/701598).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Zutphensestraatweg 58, 6953 CN Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 695472).
– Boerhaavelaan en Priesnitzlaan te Laag-Soeren en Weg door van Rhemenshei te Spankeren: aanleggen van 3 poelen (zaaknr. 695946).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 35

– Lagestraat 80, 6953 BE Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 699812).

Week 36

– Den Bruijl 15, 6881 AN Velp: verbouwen van de woning (zaaknr. 692795).
– Tuinstraat 1, 6882 NX Velp: veranderen en vergroten van een villa naar 4 appartementen en het aanleggen van een inrit (zaaknr. 688244).
– Massenweg 70, 6991 CS Rheden: veranderen en vergroten van de woning (zaaknr. 696767).
– Bernard Zweerslaan 27, 6952 BM Dieren: maken van een doorbraak in een draagmuur tussen woonkamer en keuken (zaaknr. 700852).
– Noorderstraat 53, 6953 CD Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 699050).
– Veerstraat 1, 6953 BH Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 698374).
– Edyweg 66-68, 6956 BB Spankeren: tijdelijke omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van containers voor de duur van maximaal 2 jaar (zaaknr. 698220).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-702014 Robin Best Outdoor Media B.V.
Activiteit: Plaatsen van 15 aankondigingsborden.
Datum: 10-23 september, 24 september-7 oktober, 1-14 oktober, 22 oktober-4 november, 25 november-9 december en 10-23 december 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.robinbest.nl

Vergunning: RHD-700050 Comité Audrey Hepburn.
Activiteit: Onthulling beeld.
Datum: 14 september 2019 van 14.00 uur – 15.30 uur.
Plaats: Velp, Rozendaalselaan.

Vergunning: RHD-694950 Gemeente Rheden.
Activiteit: Landschapsdag.
Datum: 28 september 2019 van 10.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-697108 Gemeente Rheden.
Activiteit: Openluchtbioscoop.
Datum: 27 en 28 september 2019 van 18.00 uur – 24.00 uur.
Plaats: Ellecom, Landgoed Avegoor.
Website: www.rheden.nl

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden