Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Verschillende locaties in Velp, Dieren en Spankeren: kappen van in totaal 4 bomen (26-9-2019/705729). Het gaat om zieke of dode bomen die gevaar opleveren voor de omgeving op de volgende locaties:
Beukenweg voor nr. 22 te Velp: kappen van 1 beuk;
Rozendaalselaan hoek Da Costalaan te Velp: kappen van 1 beuk;
Zilverakkerweg hoek Bernard Zweerslaan te Dieren: kappen van 1 hazelaar;
Kappersweg nabij nr. 2 te Spankeren: kappen van 1 Amerikaanse eik.
– Boulevard 19, 6881 HP Velp: aanleggen/verbreden van een inrit (26-9-2019/705738).
– Looierstraat 11, 6882 BW Velp: uitbreiden van de woning op de begane grond en 1e etage aan de achterzijde (20-9-2019/705129).
– Overbeeklaan nabij nr. 24 te Velp: verwijderen van een voetgangersbrug (30-9-2019/706034).
– Pinkenbergseweg 13a, 6881 BB Velp: plaatsen van een erfafscheiding (22-9-2019/705343).
– Schonenbergsingel 8a, 6881 NP Velp: herstellen en afbouwen van de dakconstructie van een opslagloods (23-9-2019/705146).
– Zwanensingel 6, 6883 GA Velp: maken van een doorbraak in een dragende binnenmuur (30-9-2019/706045).
– Arnhemseweg 49, 6991 DK Rheden: plaatsen van 2 dakkapellen op het achter dakvlak en plaatsen van 2 dakramen in het voordakvlak (18-9-2019/704227).
– Emmaweg 23, 6991 XK Rheden: legaliseren van een reeds geplaatste schutting (23-9-2019/705226).
– Gasthuisbouwing 42, 6991 TS Rheden: bouwen van een garage (30-9-2019/706050).
– Massenweg 78 en 80, 6991 CS Rheden: plaatsen van een eenzijdige naar achteren gerichte nokverhoger en dakkapellen aan de voorzijde van 2 woningen (26-9-2019/705741).
– Boecoplaan nabij nr. 1 te De Steeg: noodkap van 2 beuken (27-9-2019/705755).
– Julius Röntgenlaan 22, 6952 CT Dieren: dichtzetten van een inpandig balkon (30-9-2019/706051).
– Kerkstraat 38, 6953 BN Dieren: plaatsen van zonnepanelen op een bijgebouw (30-9-2019/705933).
– Zutphensestraatweg 40a, 6953 CM Dieren: plaatsen van zonnepanelen op het dak van de aangebouwde garage (19-9-2019/705034).
– Weg door van Rhemenshei te Spankeren: aanleggen van een poel (27-9-2019/705806).
– Priesnitzlaan te Laag-Soeren: aanleggen van een poel (27-9-2019/705800).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Veerstraat 6, 6953 BH Dieren: vervangen van de dakbedekking van het pand (zaaknr. 699119).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 40

– Reinaldstraat 51, 6883 HK Velp: aanleggen van een inrit aan de achterzijde van het perceel, uitkomend op de straat Kosterijland (zaaknr. 705421).
– Beatrixlaan 8, 6991 XN Rheden: legaliseren en aanpassen van een erfafscheiding (zaaknr. 700113).
– Boecoplaan nabij nr. 1 te De Steeg: kappen van 2 beuken (noodkap) / (zaaknr. 705755).
– Kolonieweg 2a, 6952 GX Dieren: renoveren van een clubgebouw (zaaknr. 701416).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-706253
Activiteit: Kennisgeving Incidentele Festiviteit.
Datum: 11 oktober 2019 van 17.30 uur tot 12 oktober 2019 01.00 uur.
Plaats: Dieren, Imboslaan 2A.

Ontheffing: RHD-706262.
Activiteit: Ontheffing sluitingsuur MHC Dieren.
Datum: 11 oktober 2019 van 17.30 uur – 12 oktober 2019 01.00 uur.
Plaats: Dieren, Imboslaan 2A.

Vergunning: RHD-705176 C.v. De Narrenkap.
Activiteit: Halloweentocht.
Datum: 19 oktober 2019 van 18.30 uur – 22.30 uur.
Plaats: Velp.

Vergunning: RHD-705765 Triangle Media.
Soort: Aankondigingsborden open dag crematorium Dieren.
Periode: 12 t/m 25 oktober 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-704800 Driehoekbuitenreclame Benelux.
Soort: Aankondigingsborden collecteweek NSGK.
Periode: 4 t/m 17 november 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-696457 Cairn Trail.
Activiteit: Posbanktrail.
Datum: 26 oktober 2019.
Plaats: Velp, Beekhuizenseweg.

Ontheffing: RHD-706409 Rederij Eureka.
Activiteit: Aanmeren cruiseschip.
Datum: 3 december 2019.
Plaats: Dieren, Veerstoep.

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Gedeeltelijke weigering omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Badhuislaan 1a te Laag-Soeren (kenmerk 684593)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat:
– de verleende omgevingsvergunning van 25 maart 2019, kenmerk 67355 voor enkel en alleen het onderdeel aanleg (uitvoeren van werk of werkzaamheid) wordt geweigerd. De omgevingsvergunning is na heroverweging in de bezwaarfase herroepen.

Zaaknummer: 67355

Omschrijving: legaliseren van een carport en erfafscheiding, het plaatsen van een nieuwe erfafscheiding en poort en het verwijderen van 3 bomen en planten van 6 bomen.

Locatie: perceel Badhuislaan 1a, 6957 DB te Laag-Soeren.

Datum besluit: 1 oktober 2019.

Ter inzage en beroep
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 oktober 2019 zes weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, telefoonnummer (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, binnen zes weken in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
Beroep kan worden aangetekend door (a) belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend tegen de beschikking, (b) belanghebbenden die willen ageren tegen eventuele wijzigingen die ten opzichte van de beschikking in het definitieve besluit zijn aangebracht en (c) belanghebbenden die kunnen aantonen dat het hen niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de beschikking.

Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregel bekend.
Het aanwijzen van een twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s op de volgende locaties:
I Ter hoogte van Spoorstraat 40 in Dieren.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-130 en het zaaknummer is 705967.
II Ter hoogte van Kerkallee 163 in de parkeervakken.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-131 en het zaaknummer is 705989.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 7 oktober 2019

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 47,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 174,00 voor anderen en € 345,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden