Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Methorsterweg 35, 6991 TW Rheden: kappen van een acacia (Robinia pseudoacacia ‘Frisia’) / (3-10-2019/706650).
– Schietbergseweg 20, 6991 JD Rheden: legaliseren van een poort met poeren (30-9-2019/706044).
– Huygenslaan 38, 6952 EX Dieren: plaatsen van een overkapping (3-10-2019/706667).
– Zilverakkerweg 61, 6952 DR Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (1-10-2019/706166).
– Bockhorstweg te Spankeren: aanleggen van een poel en stuw (27-9-2019/705787).
– De Jutberg 78 (plaatsnr. 112), 6957 DP Laag-Soeren: plaatsen van een aanbouw aan een stacaravan (1-10-2019/706236).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijzen
Een uitzondering op het vorenstaande is de volgende aanvraag. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan:

– Reinaldstraat 81, 6883 HL Velp: intern verbouwen van een kantoor naar 2 appartementen (20-8-2019/699992).

U kunt deze aanvraag inzien van 17-10-2019 tot en met 30-10-2019 (2 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Noorderstraat 47, 6953 CD Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 695690).
– Veerstraat 10, 6953 BH Dieren: legaliseren van reeds geplaatste zonnepanelen (zaaknr. 701332).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 40

– Kraanvogelstraat 22, 6883 CL Velp: plaatsen van een serre aan de woning (zaaknr. 699802).
– Pinkenbergseweg 13a, 6881 BB Velp: plaatsen van een erfafscheiding (zaaknr. 705343).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-706751 Dierense Speeltuin Vereniging.
Activiteit: Halloweenfeest met wandelroute en spookspeeltuin.
Datum: 25 oktober 2019 van 19.00 uur tot 22.30 uur.
Plaats: Dieren, Rode Kruislaan.
Website: www.dierensespeeltuin.nl

Vergunning: RHD-706898 Stichting Sint Nicolaas Comité Dieren.
Activiteit: Intocht Sinterklaas.
Datum: 23 november 2019.
Plaats: Dieren, Veerstoep.
Website: www.sinterklaasdieren.nl

Vergunning: RHD-706753 Drum- en Showfanfare Gelreband.
Activiteit: Boekenmarkt.
Datum: 2 november 2019 van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Plaats: Dieren, Imboslaan 69.
Website: www.gelreband.nl

Vergunning: RHD-705176 C.v. De Narrenkap.
Activiteit: Halloweenspooktocht.
Datum: 19 oktober 2019 van 18.00 uur – 23.00 uur.
Plaats: Velp, Biljoen.

Vergunning: RHD-696457 Cairn Trails&Adventures.
Activiteit: Posbanktrail.
Datum: 26 oktober 2019 van 09.00 uur – 15.30 uur.
Plaats: Velp.
Website: www.posbanktrail.nl

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Kennisgeving voornemen vervaardigen bestemmingsplan Dieren-Midden herziening locatie Stationsgebied te Dieren Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat een herziening van het bestemmingsplan ‘Dieren-Midden locatie Stationsgebied’ te Dieren wordt opgesteld.

Indicatie inhoud
Het voornemen is om het bestemmingsplankader te herzien voor onder andere: de P+R (parkeergarage) aan de noordzijde van het station zodat het bestemmingsplan beter aansluit bij de gerealiseerde situatie, verandering in een woonbestemming van enkele door de gemeente verkochte/te verkopen percelen en aanpassingen van de bestemming Groen/Verkeer vanwege de gerealiseerde situatie.

Nog geen stukken ter inzage
Over het voornemen om een bestemmingsplan op te stellen worden geen stukken ter inzage gelegd en wordt geen gelegenheid geboden om zienswijzen naar voren te brengen.

Start procedure
Het te vervaardigen ontwerpbestemmingsplan wordt te zijner tijd gepubliceerd. Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen dan desgewenst zienswijzen worden ingediend.

De Steeg, 16 oktober 2019

Hondencontrole van start op 21 oktober 2019

Op maandag 21 oktober start de huis-aan-huis controle op het bezit van honden. De controleurs bellen bij alle inwoners aan om het hondenbezit te inventariseren. Als de controleurs één of meerdere honden aantreffen waarvoor geen belasting wordt betaald, vullen zij een aangiftebiljet in. Als u niet thuis bent en de controleur het vermoeden heeft dat u één of meerdere honden houdt, laat hij een informatiebrief met een aangifteformulier hondenbelasting achter in uw brievenbus. De controle wordt uitgevoerd door Legitiem B.V. Als de controleur bij u aanbelt, kan hij zich legitimeren met een legitimatiebewijs van Legitiem B.V. Bij twijfel over de echtheid of geldigheid van de legitimatie kunt u een aanvullende legitimatie vragen en zo nodig contact opnemen met de afdeling Belastingen via telefoonnummer (026) 49 76 911.

Aangifte hondenbelasting
Hondenbezitters zijn verplicht aangifte te doen van hun hondenbezit. U kunt aangifte doen via het online formulier op www.rheden.nl/hondenbelasting. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u geen DigiD, dan kunt u een aangifteformulier opvragen bij de gemeente Rheden via het telefoonnummer (026) 49 76 911.

Tarieven hondenbelasting 2019
Het aantal honden dat u bezit bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief bedraagt in 2019 op jaarbasis € 57,24 voor de eerste hond. Heeft u twee honden dan betaalt u € 123,24 op jaarbasis en heeft u drie honden dan betaalt u € 198,00 op jaarbasis. Meer tarieven en informatie kunt u vinden op www.rheden.nl/hondenbelasting.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden