Bekendmakingen gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Hendrikus Avelinghstraat 154, 6881 VW Velp: vervangen van gevelreclame door verlichte gevelreclame (21-10-2019/708820).
– Hogeweg 39a, 6881 EB Velp: renoveren en isoleren van het dak (16-10-2019/708397).
– Oranjestraat 1b, 6881 SB Velp: aanpassen van een winkelpui (22-10-2019/709091).
– Buurmeestersstraat 16, 6991 ZN Rheden: plaatsen van een dakopbouw op het achterdakvlak (16-10-2019/708253).
– Binnenweg 15, 6955 AT Ellecom: isoleren en stuken van de buitengevel en het vervangen van 1 kozijn door 2 kozijnen met luiken (19-10-2019/708809).
– Callunaplein 2, 6951 CP Dieren: vervangen van reclame (15-10-2019/708241).
– Noorderstraat 45, 6953 CD Dieren: plaatsen van zonnepanelen (16-10-2019/708396).
– Edyweg 25, 6956 BA Spankeren: vervangen van het asbestdak en gevel van een bedrijfspand (21-10-2019/709081).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 41

– Harderwijkerweg 79, 6957 AX Laag-Soeren: vervangen van dakramen en dakkapel (zaaknr. 700644).

Week 42

– Hazepad 12, 6882 EJ Velp: plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 705052).
– Zilverakkerweg 61, 6952 DR Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (zaaknr. 706166).

Week 43

– Arnhemseweg 49, 6991 DK Rheden: plaatsen van 2 dakkapellen op het achterdakvlak en plaatsen van 2 dakramen in het voordakvlak (zaaknr. 704227).
– Schietbergseweg 20, 6991 JD Rheden: legaliseren van een poort met poeren (zaaknr. 706044).
– Steenbakkersweg 2, 6991 EM Rheden: vervangen van 2 dakkapellen en het isoleren van het dak (zaaknr. 706896).
– Parkweg 19, 6994 CM De Steeg: kappen van 2 bomen op landgoed Rhederoord als gevolg van stormschade (zaaknr. 707470).
– Hoflaan 7, 6953 AL Dieren: wijzigen van de kleurstelling van het buitenschilderwerk (zaaknr. 707396).
– Hogestraat/Kerkstraat te Dieren: plaatsen van een gevelornament op het voormalige marktpleintje (zaaknr. 707665).
– Julius Röntgenlaan 22, 6952 CT Dieren: dichtzetten van een inpandig balkon (zaaknr. 706051).
– Rinaldostraat 3, 6953 CP Dieren: realiseren van een tussenvloer, personeelskantine en dakterras (zaaknr. 702982).
– Vingerhoed 13, 6953 BZ Dieren: legaliseren van een overkapping (zaaknr. 703139).
– De Jutberg 78 (plaatsnr. 112), 6957 DP Laag-Soeren: plaatsen van een aanbouw aan een stacaravan (zaaknr. 706236).

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

Week 43

– Dillenburglaan 2a, 6881 NV Velp: kappen van 2 zomereiken in de voortuin (zaaknr. 699108).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Week 43

– Landgoed Middachten 3, 6994 JC De Steeg: herstellen van de historische tuin- en parkaanleg Middachten (zaaknr. 669435).

Ter inzage en beroep
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 oktober 2019 tot en met 11 december 2019 (6 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, binnen zes weken in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Beroep kan worden aangetekend door (a) belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking, (b) belanghebbenden die willen ageren tegen eventuele wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking in het definitieve besluit zijn aangebracht en (c) belanghebbenden die kunnen aantonen dat het hen niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-707886.
Activiteit: Snuffelmarkt.
Datum: 24 november 2019 van 10.00 tot 16.00 uur.
Plaats: Sporthal De Dumpel Velp.

Vergunning: RHD-694435 NSGK.
Activiteit: Collecte.
Datum: 10 november tot en met 16 november 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.nsgk.nl

Vergunning: RHD-708325 PvdA Rheden.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden.
Datum: 23 november 2019 tot en met 6 december 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-708151 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire oefening.
Datum: 3 tot en met 6 december 2019.
Plaats: Gebied tussen Apeldoorn, Deventer, Hengelo, Haaksbergen, Doetinchem en Velp.

Ontheffing: RHD-709085.
Activiteit: Verbranden snoeiafval.
Datum: 22 oktober t/m 31 december 2019.
Plaats: Spankeren, Kappersweg.

Vergunning: RHD-709117 Gemeente Rheden.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden.
Datum: 30 oktober 2019 tot en met 13 november 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-709056 Rotaryclub Rheden Rozendaal.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden.
Datum: 8 december 2019 tot en met 22 december 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.deposbankkerstwandeling.nl

Vergunning: RHD-703832 NPO 3FM SR The LifeLine.
Activiteit: Doorkomst 3FM-dj’s met checkpoint.
Datum: 21 december 2019.
Plaats: Dieren, centrum.
Website: https://www.npo3fm.nl/seriousrequest

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregel bekend.
Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats voor Kerkstraat 25 in Rheden.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-GPP-116 en het zaaknummer is 698662.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 28 oktober 2019

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 47,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 174,00 voor anderen en € 345,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden