Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Beekhuizenseweg 72a, 6881 AM Velp: tijdelijk gebruik van 1 hotelunit als dienstwoning (25-10-2019/709863).
– Biljoen 9, 6883 JH Velp: vergroten van een schuur (25-10-2019/709807).
– Den Bruijl 8, 6881 AR Velp: plaatsen van een dakopbouw (24-10-2019/709545).
– Emmastraat 6, 6881 ST Velp: plaatsen van een dubbelzijdige lichtreclamebak (21-10-2019/709071).
– Jeruzalem 14, 6881 JM Velp: kappen van een fijnspar (24-10-2019/709554).
– Dr. Langemeijerweg 16b, 6991 EV Rheden: plaatsen van een gevelkozijn t.b.v. een mindervaliden toilet op NS Station Rheden (23-10-2019/709349).
– Heuvenseweg te Rheden: inrichten deelgebied 1 Holleweg (28-10-2019/709840).
– Methorsterweg 9, 6991 TW Rheden: plaatsen van een erfafscheiding (28-10-2019/709989).
– Worth Rhedenseweg 28a, 6991 DW Rheden: bouwen van een praktijk voor fysiotherapie en 2 appartementen (26-10-2019/709837).
– Hogestraat 20, 6953 AT Dieren: vervangen van een schuurtje door een afdak (29-10-2019/710352).
– Prinsenstraat 19, 6953 BS Dieren: renoveren van een dakkapel (25-10-2019/709744).
– Rozesteinweg 1, 6957 BG Laag-Soeren: legaliseren van de uitbreiding van een schuur/bijgebouw (23-10-2019/709344).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Reinaldstraat 81, 6883 HL Velp: intern verbouwen van een kantoor naar 2 appartementen (zaaknr. 699992).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 44

– Gasthuisbouwing 42, 6991 TS Rheden: bouwen van een schuur (zaaknr. 706050).
– Binnenweg 15, 6955 AT Ellecom: isoleren en stuken van de buitengevel en het vervangen van 1 kozijn door 2 kozijnen met luiken (zaaknr. 708809).
– Vlierhof 18, 6951 MH Dieren: verbouwen van een inpandige garage tot levensloopbestendige ruimte en bijkeuken (zaaknr. 707387).
– Edyweg 25, 6956 BA Spankeren: vervangen van het asbestdak en gevel van een bedrijfspand (zaaknr. 709081).

Ingetrokken omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben ingetrokken:

Week 44

– Overbeeklaan 6, 6881 HG Velp: intrekken omgevingsvergunning voor het plaatsen van een lift aan de achtergevel (zaaknr. 662457).
– Molenweg 14, 6953 CT Dieren: intrekken omgevingsvergunning met kenmerk OGV 2014-0002 voor het uitbreiden van de voormalige Johannesschool met een kerkzaal en de omgevingsvergunning met kenmerk 114033 voor het wijzigen van de eerstgenoemde omgevingsvergunning (zaaknr. 658386).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-709717 Atlantaflat.
Activiteit: Rommelmarkt.
Datum: 16 november 2019 van 10.30 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Velp, Stationsplein 132.

Vergunning: RHD-703090 Villa de Horsting.
Activiteit: Kerstmarkt.
Datum: 7 december 2019.
Plaats: Laag-Soeren, Villa de Horsting, Badhuislaan 1.

Vergunning: RHD-709910 Triangle Media.
Activiteit: Plaatsen van 15 aankondigingsborden.
Datum: 16 november tot en met 29 november 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.trianglemedia.nl

Vergunning: RHD-710109.
Activiteit: Springkussen.
Datum: 9 november 2019 van 10.00 uur tot 19.00 uur.
Plaats: Rheden, grasveld t.h.v. IJsselsingel 188.

Vergunning: RHD-710085 Gemeente Rheden.
Activiteit: Ophangen 3 spandoeken.
Datum: 6 december 2019 tot en met 6 januari 2020.
Plaats: Dieren, Rheden en Velp.
Website: www.rheden.nl/jaarwisseling

Vergunning: RHD-709200.
Activiteit: Militaire oefening.
Datum: 9 december 2019 tot en met 13 december 2019.
Plaats: Apeldoorn, Deventer, Hengelo, Haaksbergen, Doetinchem en Velp.

Vergunning: RHD-708894 St. Dorpshuis Spankeren.
Activiteit: Intocht Sinterklaas.
Datum: 1 december 2019 van 14.00 uur – 15.00 uur.
Plaats: Spankeren.
Website: www.dorpshuis-spankeren.nl

Vergunning: RHD-703213 Sinterklaas commissie De Steeg.
Activiteit: Intocht Sinterklaas.
Datum: 23 november 2019 van 13.00 uur – 16.00 uur.
Plaats: De Steeg, Oversteeg.

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maken bekend dat ter voldoening aan artikel 15, lid 1, onder b en c van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit en het advies van het Gelders Archief d.d. 16-10-2019, met kenmerk A2019-92, het Besluit Openbaarheid archiefbestanden met zaaknummer 708643 is vastgesteld. Dit besluit heeft betrekking op het archiefbestand Bouwvergunningen gemeente Rheden, 1951-1994 (bij het Gelders Archief bekend onder toegangsnummer 3308).
Vanaf heden is het Besluit Openbaarheid archiefbestanden op internet toegankelijk via de website van de gemeenteraad onder het kopje B&W besluiten: https://www.rheden.nl/gemeenteraad.

Terinzagelegging
Het Besluit Openbaarheid archiefbestanden ligt van 6 november 2019 tot en met 18 december 2019 ter inzage bij de Servicebalie in het gemeentehuis in De Steeg. Het Besluit Openbaarheid archiefbestanden is daarnaast digitaal te raadplegen via het elektronisch gemeenteblad op http://www.overheid.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

0