Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Markweg 8, 6883 JM Velp: uitbreiden van parkeerplaatsen (30-10-2019/710240).
– Zwanensingel 188, 6883 GH Velp: plaatsen van een luifel boven het balkon (1-11-2019/710695).
– IJsselsingel 99, 6991 ZR Rheden: plaatsen van een woonwagen, berging en erfafscheiding (legalisatie) / (31-10-2019/710573).
– Ursula van Raesfeltlaan 18, 6994 BB De Steeg: plaatsen van een schutting (31-10-2019/710489).
– Beverodelaan, Imboslaan en Domeinlaan te Dieren: renoveren van het dak en kozijnen van 166 woningen (30-10-2019/710245).
– Ellecomsedijk/Landgoed Hof te Dieren: aanleggen van een infiltratieleiding met gemaal en beekbekleding (31-10-2019/710536).
– Veerstraat 4, 6953 BH Dieren: plaatsen van zonnepanelen op een bijgebouw (30-10-2019/710171).
– Kerkweg 2, 6956 CG Spankeren: eenmalig houden van een jubileumfeest in een kerkgebouw (24-10-2019/709464).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Vingerhoed 46, 6953 BW Dieren: brandveilig gebruik van een gezinsvervangend tehuis (zaaknr. 689980).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 november 2019 6 weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 43

– Zwanensingel 170, 6883 GG Velp: plaatsen van een carport/veranda en een erker (zaaknr. 705347).

Week 44

– Roerdompstraat 57, 6883 DH Velp: aanpassen van diverse constructieve onderdelen van de woning (zaaknr. 699978).
– Zutphensestraatweg 25, 6881 WN Velp: realiseren van een shopgedeelte en het wijzigen van bestaande handelsreclame (zaaknr. 684097).
– Zutphensestraatweg 21, 6955 AD Ellecom: plaatsen van een dakopbouw op een woongebouw (zaaknr. 707605).

Week 45

– Biljoen 9, 6883 JH Velp: vergroten van een schuur (zaaknr. 709807).
– Ursula van Raesfeltlaan 18, 6994 BB De Steeg: plaatsen van een schutting (zaaknr. 710489).
– Callunaplein 2, 6951 CP Dieren: vervangen van reclame (zaaknr. 708241).
– Hogestraat 20, 6953 AT Dieren: vervangen van een schuurtje door een afdak (zaaknr. 710352).
– Rinaldostraat 10, 6953 CP Dieren: tijdelijk plaatsen van 4 containers voor de duur van 10 jaar (zaaknr. 708116).
– Veerstraat 10, 6953 BH Dieren: legaliseren van reeds geplaatste zonnepanelen (zaaknr. 701332).
– Bockhorstweg te Spankeren: aanleggen van een poel en stuw (zaaknr. 705787).
– Weg door van Rhemenshei te Spankeren: aanleggen van een poel (zaaknr. 705806).

Ingetrokken omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben ingetrokken:

Week 44

– Oranjestraat 11, 6881 SB Velp: realiseren van een balkon aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 663047).
– Zutphensestraatweg 46b, 6953 CM Dieren: bouwen van een woning (zaaknr. 664522).

Week 45

– Brinkweg 1, 6991 JN Rheden: verbouwen van een bestaand gebouw (Educatief Centrum) / (zaaknr. 701724).
– Kanaaldijk 92, 6956 AX Spankeren: plaatsen van een installatiekast aan de voorgevel van een bedrijfsgebouw en het wijzigen van de luifel (zaaknr. 691090).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-708172 Ellecomse Sinterklaascommissie.
Activiteit: Sinterklaasintocht.
Datum: 23 november 2019 van 11.00 uur tot 12.00 uur.
Plaats: Ellecom, Nieuw Bergstein.

Vergunning: RHD-708894 Stichting Dorpshuis Spankeren.
Activiteit: Sinterklaasintocht.
Datum: 1 december 2019 van 14.00 uur tot 14.45 uur.
Plaats: Spankeren, brug/Dorpsweg.
Website: www.dorpshuis-spankeren.nl

Vergunning: RHD-673272 Nationaal MS Fonds.
Activiteit: Collecte.
Datum: 17 november 2019 tot en met 23 november 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.nationaalmsfonds.nl

Vergunning: RHD-709279 Dierenbenodigdheden.
Activiteit: Innemen standplaats op woensdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Datum: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Plaats: Rheden, Dorpsplein.

Vergunning: RHD-710110 Karels Kip.
Activiteit: Innemen standplaats op woensdag van 08.30 uur tot 18.00 uur.
Datum: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Plaats: Rheden, Dorpsplein.

Vergunning: RHD-710359 Vietnamese loempia’s.
Activiteit: Innemen standplaats op dinsdag.
Datum: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Plaats: Velp, Churchillplein.

Vergunning: RHD-710670 H.S.H.O ‘de Ulenpas.’
Activiteit: Kerstmarkt.
Datum: 13 december 2019 van 18.30 uur tot 21.00 uur.
Plaats: Velp, Korte Wal 237.

Vergunning: RHD-709190 Gemeente Rheden.
Activiteit: Lichtjesavonden begraafplaatsen.
Datum: 22 november van 18.00 uur – 20.00 uur;
6 december van 18.00 uur – 20.00 uur.
Plaats: Dieren, Imboslaan 22 november.
Rheden, Heiderust 6 december.
Website: www.rheden.nl

Vergunning: RHD-705060 Attent Zorg en Behandeling.
Activiteit: Kerstmarkt, Rhederhof.
Datum: 14 december 2019 van 14.00 uur – 16.30 uur.
Plaats: Rheden, Worth Rhedenseweg 45.

Vergunning: RHD-707034 Prot. gemeente Rheden.
Activiteit: Kerstmarkt.
Datum: 14 december 2019 van 10.00 uur – 15.00 uur.
Plaats: Rheden, Dorpskerk.

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]den.nl.

Bekendmaking Omgevingsvisie Buitengebied

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maken bekend dat de gemeenteraad op 29 oktober 2019 de Omgevingsvisie Buitengebied gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied van de omgevingsvisie omvat het gehele buitengebied, exclusief de bebouwde dorpskernen. De omgevingsvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied en het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid voor de lange termijn. De omgevingsvisie is opgesteld in de geest van de nieuwe Omgevingswet (verwachte inwerkingtreding 2021). Formeel is deze wet nog niet van kracht en gelden de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening. Daarom heeft deze omgevingsvisie als strategisch beleidsdocument in het kader van de Wet ruimtelijke ordening de status van structuurvisie.

Met de vaststelling van de Omgevingsvisie Buitengebied heeft de gemeenteraad ook besloten om de structuurvisie ‘Een droom om in te wonen’ (2006), Landschapsontwikkelingsplan Rheden-Rozendaal (2007), Beeldkwaliteitsplan Landelijk gebied (2009) en Functieveranderingenbeleid (2013) als beleidskaders in te trekken.

De omgevingsvisie is in te zien bij de Servicebalie in het gemeentehuis in De Steeg. De digitale versie van de omgevingsvisie is in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u de optie ‘Plannen zoeken’ en vervolgens vult u de adresgegevens in, de plannaam ‘Omgevingsvisie Buitengebied’ of het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.SVBuitengebied-VA01. U kunt de omgevingsvisie ook raadplegen via onze projectwebsite www.rhedensbuitengebied.nl. Op beide websites kunt u naast de omgevingsvisie ook zien op welke onderdelen de omgevingsvisie is aangepast ten opzichte van de ontwerpomgevingsvisie.

De Steeg, 13 november 2019

Terinzagelegging Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden geven de Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort en bijbehorend milieueffectrapport vrij voor inspraak. De stukken liggen van donderdag 14 november 2019 tot en met vrijdag 27 december 2019 ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen reageren (een zienswijze indienen). Daarnaast wordt de Commissie voor de milieueffectrapportage om een onafhankelijk advies over het milieueffectrapport gevraagd. De colleges van de vier andere gemeenten die bij het Rivierklimaatpark IJsselpoort betrokken zijn, leggen de ontwerpstructuurvisie gelijktijdig ter inzage.

Aanleiding
Het Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, waterschap Rijn & IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Natuurmonumenten. Samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers is één evenwichtig plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Dit plan zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Er is ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter bevaarbaar. Zo bereiden wij het Rivierklimaatpark de komende tien jaar voor op de toekomst.

Wat ligt er ter inzage?
De afgelopen maanden zijn twee alternatieven onderzocht op milieueffecten, kosten en baten. Deze alternatieven bestaan uit wensen van inwoners, agrariërs en andere ondernemers, overige betrokkenen en de wensen van de tien samenwerkingspartners. Op basis van de onderzoeksresultaten, gesprekken met betrokkenen en beschikbare financiering hebben de partners eerder dit jaar een Voorkeursalternatief samengesteld en aan betrokkenen en belangstellenden voorgelegd. Dit Voorkeursalternatief is nu beleidsmatig vertaald in een intergemeentelijke ontwerpstructuurvisie. Dit beleidsdocument, met daarin ook een uitvoeringsprogramma, vormt na vaststelling een toetsingskader voor de toelaatbaarheid van nieuwe ontwikkelingen in het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Daarnaast is de structuurvisie vooral ook een uitnodiging om te komen met initiatieven die bijdragen aan doelen van het Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Welke stukken liggen ter inzage?
De vijf gemeenten leggen twee stukken ter inzage:
• een intergemeentelijke ontwerpstructuurvisie, dit is een vertaling van het Voorkeursalternatief in gemeentelijk ruimtelijk beleid; en
• een milieueffectrapport, dit bevat informatie over de milieueffecten van de maatregelen in de twee onderzoeksalternatieven en het Voorkeursalternatief.

Waar kunt u de stukken vinden?
U kunt de intergemeentelijke ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport uiterlijk vanaf
14 november 2019 downloaden op www.rivierklimaatpark.nl. U vindt een link op de homepagina. De stukken zijn vanaf 14 november 2019 ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op deze website klikt u op ‘Plannen zoeken’. Vervolgens vult u onder ‘Plannaam of -nummer’ de plannaam ‘Rivierklimaatpark IJsselpoort’ of het plannummer ‘NL.IMRO.0275.SVRKPRheden-ON01’ in.

Leest u liever een papieren versie? Deze kunt u deze tijdens de terinzagelegging op de volgende locaties (alleen ter plekke) inzien:
• Gemeente Arnhem (Stadskantoor), Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem.
• Gemeente Duiven, Koning Willem-Alexanderplein 1, 6921 ES Duiven.
• Gemeente Rheden, Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg.
• Gemeente Westervoort, Dorpsplein 1, 6931 CZ Westervoort.
• Gemeente Zevenaar, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar.

Let op: informeer bij de betreffende gemeente naar de actuele openingstijden.

Hoe kunt u reageren?
Iedereen kan vanaf donderdag 14 november 2019 tot en met vrijdag 27 december 2019 een reactie (zienswijze) indienen over de intergemeentelijke ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport.

Schriftelijke zienswijze
U kunt uw zienswijze onder vermelding van ‘Zienswijze Rivierklimaatpark IJsselpoort’ en zaaknummer 709978, sturen naar de gemeenteraad van Rheden, voor zover uw zienswijze over het grondgebied van de gemeente Rheden gaat:
• Gemeente Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg of via het e-mailadres [email protected]

In verband met verdere correspondentie vragen wij om in uw zienswijze uw naam, adres en e-mailadres op te nemen.

Als uw zienswijze (ook) over het grondgebied van een andere gemeente gaat, dient u uw zienswijze (ook) naar de raad van de desbetreffende gemeente(n) te sturen:
• Gemeente Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem of via het e-mailadres [email protected], onder vermelding van ‘Zienswijze Rivierklimaatpark IJsselpoort’ en zaaknummer 413977;
• Gemeente Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven, onder vermelding van ‘Zienswijze Rivierklimaatpark IJsselpoort’ en zaaknummer Z/18/034369;
• Gemeente Westervoort, Postbus 40, 6930 AA Westervoort, onder vermelding van ‘Zienswijze Rivierklimaatpark IJsselpoort’ en zaaknummer Z-12917; of
• Gemeente Zevenaar, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar, onder vermelding van ‘Zienswijze Rivierklimaatpark IJsselpoort’ en zaaknummer Z/19/343439.

Mondelinge zienswijze
Het is tijdens de terinzagelegging ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u op werkdagen van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur contact opnemen met Maarten van der Leeden via telefoonnummer (026) 49 76 440 of via e-mail [email protected] Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.
Dit verslag wordt ter goedkeuring aan de indiener voorgelegd.

Overig
Verder is er de mogelijkheid om een zienswijze achter te laten tijdens de inloopbijeenkomsten (zie hierna). Daarbij dient gebruik te worden gemaakt van speciale reactieformulieren.

Inloopbijeenkomsten
De samenwerkende partijen in het Rivierklimaatpark IJsselpoort organiseren drie informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u vragen stellen en een toelichting krijgen op het project, de ontwerpstructuurvisie, de milieueffecten en de procedure.
De inloopbijeenkomsten vinden plaats van 16.00 uur tot 18.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur op de volgende data en locaties:
• Maandag 25 november 2019: Hotel De Roskam, Arnhemsestraatweg 62, 6991 JG Rheden.
• Dinsdag 26 november 2019: Gasterij De Kommensaal, Koestraat 1, 6988 AA Lathum.
• Woensdag 27 november 2019: Zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort.

Meer informatie
Meer informatie over het project vindt u op www.rivierklimaatpark.nl. Daar kunt u onder ‘Documenten / Verkenningsfase (2016-2019)’ ook de Notitie Voorkeursalternatief downloaden.
Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste overwegingen bij de keuze van het Voorkeursalternatief. U vindt op de website ook een animatie over het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Hierin wordt in drie minuten uitgelegd waarom de partners in het gebied aan de slag gaan en hoe het gebied de komende tien jaar op hoofdlijnen gaat veranderen.

Heeft u een algemene vraag over het project Rivierklimaatpark IJsselpoort? Stuur dan een mail naar [email protected] Let op: u kunt dit mailadres niet gebruiken voor het indienen van een zienswijze.

Hoe gaat het verder?
De ontvangen zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage worden betrokken bij de afronding van de intergemeentelijke structuurvisie. Uiteindelijk is het aan de vijf gemeenteraden om hier, naar verwachting in het voorjaar van 2020, een definitief besluit over te nemen. Indieners van een zienswijze ontvangen schriftelijk bericht over wat er met hun reactie is gedaan.

Na de vaststelling van de structuurvisie sluiten de partners van het Rivierklimaatpark IJsselpoort een samenwerkingsovereenkomst en neemt de minister een zogenoemde voorkeursbeslissing. Vervolgens start de fase waarin de partners gedetailleerdere ontwerpen van de plannen maken. Die worden vertaald in bestemmingsplannen en vergunningen. Ook tijdens deze fase worden belangstellenden weer nauw betrokken. De uitvoering vindt uiteindelijk gefaseerd plaats. De eerste uitvoeringsfase loopt vooralsnog tot 2028.

De Steeg, 13 november 2019

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden