Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– IJsselsingel 103, 6991 ZR Rheden: legaliseren van een overkapping (8-11-2019/711449).
– Fraterwaard nabij nr. 2 te Ellecom: aanplanten van landschapelementen (struweelhagen en knotbomen) op landgoed Hof te Dieren (28-10-2019/710027).
– Tellegenlaan 93, 6951 DC Dieren: plaatsen van een erfafscheiding (6-11-2019/711139).
– Wilhelminaweg 21, 6951 BM Dieren: realiseren van 9 appartementen in een voormalige school (25-10-2019/709799).
– Edyweg 24, 6956 BB Spankeren: bouwen van een overkapping (5-11-2019/711051).
– Kappersweg 4, 6956 CC Spankeren: legaliseren van 2 poeren (7-11-2019/711430).
– Badhuislaan 1a, 6957 DB Laag-Soeren: plaatsen wateropslag, inlooppoort, toiletraam, pergola en zonnepanelen, wijziging kleur inrijpoort, verwijdering spar en dichtmaken carport (28-10-2019/709854).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Arnhemsestraatweg 18, 6991 AM Rheden: restaureren van de woning (zaaknr. 701828).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 45

– Reinaldstraat 81, 6883 HL Velp: intern verbouwen van een kantoor naar 2 appartementen (zaaknr. 699992).
– Buurmeestersstraat 16, 6991 ZN Rheden: plaatsen van een dakopbouw op het achterdakvlak (zaaknr. 708253).
– Molenweg 17, 6953 CS Dieren: plaatsen van een poort, een overkapping en zonnepanelen op een garage (zaaknr. 707825).
– Noorderstraat 47, 6953 CD Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 695690).
– Prinsenstraat 19, 6953 BS Dieren: renoveren van een dakkapel (zaaknr. 709744).
– Veerstraat 14, 6953 BH Dieren: legaliseren van zonnepanelen (zaaknr. 702992).

Week 46

– Kerkallee voor nr. 19 te Velp: kappen van 2 Hollandse linden, met oplegging van een herplantplicht van 3 Hollandse linden (zaaknr. 702745).
– Markweg 8, 6883 JM Velp: uitbreiden van parkeerplaatsen (zaaknr. 710240).
– Oranjestraat 1b, 6881 SB Velp: aanpassen van een winkelpui en luifel (zaaknr. 709091).
– Overbeeksingel 3, 6881 HM Velp: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 700858).
– Dr. Langemeijerweg 16b, 6991 EV Rheden: plaatsen van een gevelkozijn t.b.v. een mindervaliden toilet op NS Station Rheden (zaaknr. 709349).
– Emmaweg 23, 6991 XK Rheden: legaliseren van een reeds geplaatste schutting (zaaknr. 705226).
– Massenweg 78 en 80, 6991 CS Rheden: legaliseren van een eenzijdige naar achteren gerichte nokverhoger en dakkapellen aan de voorzijde van 2 woningen (zaaknr. 705741).
– Methorsterweg 35, 6991 TW Rheden: noodkap van 1 acacia (Robinia pseudoacacia ‘Frisia’), met oplegging van een herplantplicht van 1 acacia (zaaknr. 706650).
– Noorderstraat 45, 6953 CD Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 708396).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: Leger des Heils.
Activiteit: Collecte.
Datum: 25 november 2019 tot en met 30 november 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.legerdesheils.nl

Vergunning: RHD-625455 Maag Lever Darm Stichting.
Activiteit: Kledinginzameling.
Datum: 1 december 2019 tot en met 7 december 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.maagleverdarmstichting.nl

Vergunning: RHD-707890.
Activiteit: Standplaats verkoop oliebollen.
Datum: 13 december 2019 tot en met 31 december 2019.
Plaats: Dieren, Buitensingel hoek Wilhelminaweg 15b.

Vergunning: RHD-707573 Het Nederlandse Rode Kruis.
Activiteit: Eenmalige collecte tijdens Serious Request Lifeline.
Datum: 18 december 2019 tot en met 24 december 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.rodekruis.nl

Vergunning: RHD-708273 Voetbalvereniging Dieren.
Activiteit: 45+ voetbaltoernooi (besloten).
Datum: 22 november 2019 van 18.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Dieren, clubgebouw Kolonieweg 7.
Website: www.vvdieren.nl

Vergunning: RHD-707885 March en Showband Rheden.
Activiteit: Standplaats en venten oliebollen.
Datum: 30 en 31 december 2019.
Plaats: Rheden, standplaats nabij de Dekamarkt en Arnhemseweg/hoek Groenestraat (Readshop).
Website: www.march-showbandrheden.nl

Vergunning: RHD-707926.
Activiteit: Standplaats oliebollenkraam.
Datum: 23 november tot en met 31 december 2019.
Plaats: Dieren, Callunaplein 2 (Primera).

Vergunning: RHD-707592 V.v. Dierensche Boys.
Activiteit: Activiteiten 2020.
Datum: Diverse data.
Plaats: Dieren, Admiraal Helfrichlaan 95.
Website: www.dierenscheboys.nl

Vergunning: RHD-710606 ESH Media.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden.
Datum: 10 januari 2020 tot 24 januari 2020.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.eshmedia.nl

Vergunning: RHD-712048 Stichting Dierenvoedselbank DBD.
Activiteit: Collecte.
Datum: 9 tot en met 13 december 2019.
Plaats: Dieren.
Website: https://dierenvoedselbank-dbd.webnode.nl/

Vergunning: RHD-710751 Obs De Lappendeken.
Activiteit: Sponsorloop voor Serious Request NPO 3FM The LifeLine.
Datum: 13 december 2019 van 12.00 uur tot 14.30 uur.
Plaats: De Steeg.
Website: https://www.lappendeken-desteeg.nl/

Wet op de kansspelen

Vergunning: RHD-711838 Sportcombinatie Rheden.
Activiteit: Bingoavond.
Datum: 14 december 2019.
Plaats: Rheden, IJsselsingel 91.
Website: www.scrheden.nl

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.
I Het aanwijzen van een twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s op de Rozendaalselaan ter hoogte van huisnummer 61, Velp.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-132 en het zaaknummer is 712306.
II Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op de Korenbloemstraat in Rheden,
ter hoogte van huisnummer 7.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-GPP-117 en het zaaknummer is 704245.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 18 november 2019

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 47,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 174,00 voor anderen en € 345,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden