Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– A.G. Hofkeslaan 26, 6881 WL Velp: plaatsen van een nokverhogende dakkapel op de woning (10-2-2020/724002).
– Beekhuizenseweg 70, 72, 72a t/m 72h, 6881 AM Velp: brandveilig in gebruik nemen van Hotel Beekhuizen (B&B hotel en hotel-lodges) / (3-2-2020/722798).
– Florijnweg 25, 6883 JN Velp: plaatsen van reclame en vlaggenmasten (10-2-2020/723809).
– Zilvermeeuwstraat 3, 6883 CE Velp: vergroten van de woning (7-2-2020/723676).
– Massenweg 71, 6991 CM Rheden: legaliseren van een dakkapel op het achterdakvlak en een houtberging (7-2-2020/723669).
– Nabij Arnhemsestraatweg te Dieren: plaatsen van een tijdelijk kunstwerk in het kader van IJsselbiënnale 2020 (10-2-2020/723918).
– Patrijslaan 4, 6951 JW Dieren: vervangen van een erfafscheiding (5-2-2020/723331).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijzen
Een uitzondering op het vorenstaande zijn de volgende aanvragen. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, omdat de aanvragen in strijd zijn met het bestemmingsplan:

– Beekhuizenseweg 72a, 6881 AM Velp: tijdelijk gebruik van 1 hotelunit als dienstwoning (25-10-2019/709863).
– R.J. Schimmelpenninckstraat 501 t/m 511 (oneven), 6951 EE Dieren: renoveren van 6 garages en het tijdelijk bouwen van 1 garage voor maximaal 10 jaar (16-1-2020/720326).

U kunt deze aanvragen inzien van 20 februari 2020 tot en met 4 maart 2020 (2 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 6

– Kerkallee 55, 6882 AN Velp: plaatsen van een erker (zaaknr. 718552).
– Uiterwaarden nabij De Beemd te Velp: vervangen van een rioolwatertransportput (zaaknr. 716639).

Week 7

– Arnhemsestraatweg 151, 6991 AL Rheden: verbouwen en verduurzamen van de woning (zaaknr. 720356).
– Edyweg 17, 6956 BA Spankeren: plaatsen van een wasplaats met keermuur (zaaknr. 718237).

Ingetrokken omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben ingetrokken:

Week 7

– Laakweg 9a, 6991 HK Rheden: intrekken omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (zaaknr. 710880).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-722032.
Activiteit: Proefles Bootcamp Rheden en uitproberen schoenen.
Datum: 29 maart 2020 van 10.30 uur tot 12.00 uur.
Plaats: Rheden, Dorpsplein.
Website: www.bootcamp-rheden.nl

Vergunning: RHD-723800.
Activiteit: Snuffelmarkt.
Datum: 29 maart 2020 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Velp, Gruttostraat 14, sporthal De Dumpel.

Vergunning: RHD-718859.
Activiteit: Carnavalsoptocht en diverse activiteiten, cv De Heiknüüters.
Datum: 23 februari 2020 van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Rheden, Burg. Van Leeuwenplein.
Website: www.cvdeheiknuuters.nl

Ontheffing: RHD-723216.
Activiteit: Stookontheffing Stichting Scouting Velpsche Woudlopers.
Datum: 1 januari t/m 31 december 2020.
Plaats: Velp, Bovenallee 73a.

Wet op de kansspelen
Vergunning: RHD-723670 St. Inloophuis Velp Zuid.
Activiteit: Bingoavond.
Datum: 29 februari 2020.
Plaats: Velp, Schoolstraat 12.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Besluit lozen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

– Arnhemsestraatweg 29, 6881 NC Velp: het tijdelijk lozen van grondwater op het vuilwaterriool (Zaalbospad)/(zaaknr. 722780/ODRA dossiernr. 1952119744).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregel bekend.

De aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats in Dieren aan de Treubstraat 5.
Deze plaats wordt aangelegd ten behoeve van de bewoner van Harderwijkerweg 62-b
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-GPP-125 en het zaaknummer is 723447.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 17 februari 2020

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 48,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 178,00 voor anderen en € 354,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden