Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Dr. Fabiusstraat 8a, 6881 RZ Velp: plaatsen van een poort in de tuin (18-2-2020/725111).
– Dr. Fabiusstraat 8a, 6881 RZ Velp: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en nokverhogende dakkapel op het achterdakvlak van de woning (25-2-2020/726046).
– Overbeeklaan 20, 6881 HH Velp: vervangen van een schuifpui (20-2-2020/725433).
– Reinaldstraat 20a, 6883 HN Velp: tijdelijk vestigen van een sportschool (25-2-2020/726063).
– Stationsstraat 40, 6881 WB Velp: tijdelijk huisvesten van het politiebureau in een garage (13-2-2020/724467).
– Ulenkamp 3, 6881 KM Velp: plaatsen van een aanbouw aan de woning (3-2-2020/722924).
– Brinkweg 1, 6991 JN Rheden: tijdelijk gebruik van het pand t.b.v. scoutingactiviteiten voor 2 jaar (12-2-2020/724963).
– Buurmeestersstraat 10, 6991 ZN Rheden: plaatsen van een nokverhoging en een dakkapel op het voordakvlak van de woning (19-2-2020/725238).
– Rozenbos 7, 6991 JT Rheden: plaatsen van een hekwerk (17-2-2020/724886).
– Prins Bernhardlaan 1, 6951 AB Dieren: vervangen van een erfafscheiding (24-2-2020/725808).
– Richard Holstraat 8, 10 en 12, 6952 BG Dieren: bouwen van een erker en dakopbouw bij 3 woningen (19-2-2020/725145).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijzen
Een uitzondering op het vorenstaande zijn de volgende aanvragen. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, omdat de aanvragen in strijd zijn met het bestemmingsplan:

– Worth Rhedenseweg 28a, 6991 DW Rheden: bouwen van een praktijk voor fysiotherapie en 2 appartementen (26-10-2019/709837).
– Hoofdstraat 48b, 6994 AJ De Steeg: vergroten van een schuur (21-1-2020/721039).

U kunt deze aanvragen inzien van 5 maart 2020 tot en met 18 maart 2020 (2 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 8

– Bergweg nabij nr. 11 (begraafplaats) te Velp: bouwen van een berging (zaaknr. 715493).
– Hobbemalaan 6, 6881 CT Velp: wijzigen van een gemeentelijk monument (zaaknr. 715652).
– President Kennedylaan 46-96 en 81-149 te Velp: plaatsen van vluchttrappenhuizen bij 2 flatgebouwen (Kennedyflat en Enthofflat)/(zaaknr. 719660).
– Groenestraat 78, 6991 GH Rheden: tijdelijk inrichten van een parkeerterrein t.b.v. een supermarkt (zaaknr. 718935).
– Kruisstraat 13 en 13a, 6953 CA Dieren: plaatsen van zonnepanelen op 2 garages (zaaknr. 724689).

Week 9

– Ulenkamp 3, 6881 KM Velp: plaatsen van een aanbouw aan de woning (zaaknr. 722924).
– Van Tienhovenlaan 13, 6881 AZ Velp: wijzigen van de omgevingsvergunning met zaaknr. 350486 voor het verbouwen en veranderen van de woning (zaaknr. 721581).
– Patrijslaan 4, 6951 JW Dieren: vervangen van een erfafscheiding (zaaknr. 723331).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-695178 Reuma Nederland.
Activiteit: Collecte.
Datum: 15 maart tot en met 21 maart 2020.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.reumanederland.nl

Vergunning: RHD-725343.
Activiteit: Kledingbeurs.
Datum: 28 maart 2020 van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Plaats: Ellecom, Binnenweg 40a (Anne Frankschool).

Vergunning: RHD-706412 Stichting Rhedense schaapskudde.
Activiteit: Lammetjesdag.
Datum: 29 maart 2020 van 10.00 uur – 16.00 uur.
Plaats: Rheden, Heuvenseweg.
Website: www.schaapskudde.nl

Vergunning: RHD-722817.
Activiteit: Bevrijdingsfeest.
Datum: 18 april 2020 van 14.00 uur tot 20.00 uur.
Plaats: Laag-Soeren, Prof. Huetlaan en De Harmonie.

Vergunning: RHD-718969 TrailXperience Veluwezoom.
Activiteit: Klein Zwitserland Trail.
Datum: 13 april 2020 van 7.30 uur tot 14.30 uur.
Plaats: Velp, Bovenallee 3 (Markesteen).
Website: www.trailxperience.nl

Vergunning: RHD-724041 St. Classic Rally Promotions.
Activiteit: Doorkomst 11e toertocht klassieke auto’s.
Datum: 14 juni 2020.
Plaats: Spankeren, Lichtenbeltweg, Broekdijk, weg door van Rhemenshei, Kappersweg, Bockhorstweg, N348 en de N317.

Vergunning: RHD-726137 Stichting verkeersregelaars Rheden.
Activiteit: Instructie verkeersregelaars.
Datum: 14 maart 2020 van 10.00 uur – 15.00 uur.
Plaats: De Steeg, Van Aldenburglaan/Hoofdstraat.

Vergunning: RHD-726009 Begraafplaatsen Rheden.
Activiteit: Herdenking bevrijding Rheden en Velp.
Datum: 16 april 2020 van 09.30 uur tot 12.00 uur.
Plaats: Rheden, Begraafplaats Heiderust.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende meldingen in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Lathumse Veerweg 11-17, 6883 DC Velp: het veranderen van activiteiten van een steenfabriek – opslag van schone grond en klei, enz. (zaaknr. 697552/ODRA dossiernr. 1952104720).
– Lathumse Veerweg 11-17, 6883 DC Velp: het veranderen van activiteiten van een steenfabriek – opslag en transport van stenen, schone grond en klei (zaaknr. 697559/ODRA dossiernr. 1952104724).
– Lathumse Veerweg 11-17, 6883 DC Velp: het veranderen van activiteiten van een steenfabriek – sanering, sloop, verwijderen terreinverharding en zeven van puin (zaaknr. 697563/ODRA dossiernr. 1952104727).

Inlichtingen
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Besluit opleggen maatwerkvoorschrift

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit tot het opleggen van een maatwerkvoorschrift hebben genomen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Het betreft een maatwerkvoorschrift op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

– Hoofdstraat 33, 6881 TB Velp: maatwerkvoorschrift geen vetafscheider (zaaknr. 726133/ODRA dossiernr. 1952115082; verzenddatum besluit: 21 februari 2020).

Bezwaar
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.
Voor meer informatie over bovengenoemde beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Vastgesteld bestemmingsplan Velp 2019, Correctie Woongebieden Noord en Zuid

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Velp 2019, Correctie Woongebieden Noord en Zuid’ op 18 februari 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Inhoud plan
In het bestemmingsplannen ‘Velp 2016, Woongebieden-Zuid’ en ‘Velp 2016, Woongebieden-Noord’ is de aanduiding voor ‘aantal bouwlagen onbeperkt’ niet correct zichtbaar op de digitale verbeelding, zoals weergegeven op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De aanduiding komt wel voor op de papieren verbeeldingen. Het niet zichtbaar zijn van de aanduiding komt niet overeen met het raadsbesluit en de bijbehorende stukken. Daarom is de digitale weergave op dit onderdeel gecorrigeerd. In verband met de richtlijnen voor digitale plannen is de aanduiding ‘aantal bouwlagen onbeperkt’ in de regels gewijzigd in ‘specifieke bouwaanduiding – aantal bouwlagen onbeperkt’.
Daarnaast ontbreekt bij een tankstation aan de Zutphensestraatweg 25 te Velp de specifieke functieaanduiding.

Ligging plangebied
Het gaat bij het bestemmingsplan ‘Velp 2016, Woongebieden-Noord’ om de volgende adressen, waarbij het telkens gaat om óf de even óf de oneven nummers tenzij anders aangegeven en eventuele subnummers:
– Arnhemsestraatweg 358-358a
– Arnhemsestraatweg 352
– Arnhemsestraatweg 348
– Arnhemsestraatweg ongenummerd westelijk van huisnummer 101
– Arnhemsestraatweg 28-74
– Roosendaalselaan 34 en 34c
– Zutphensestraatweg 25 (tankstation)

Bij bestemmingsplan ‘Velp 2016, Woongebieden-Zuid’ gaat het om de volgende adressen:
– Reigerstraat 4/Gruttostraat 1/Zwanensingel 1-5
– Reigerstraat 15a
– Reigerstraat 30a-30l
– Reigerstraat 25/Gruttostraat 10-10a
– Churchillplein 70-117 (even en oneven)/Churchillplein 1-68 (even en oneven)
– President Kennedylaan 220-318
– President Kennedylaan 120-218
– President Kennedylaan 104-108
– President Kennedylaan 100/Broekstraat 7
– Aalscholversingel 2-200
– Aalscholversingel 202-400
– Aalscholversingel 402-600
– President Kennedylaan 322a-326p
– Broekstraat 9
– Korte Wal 1-473
– Korte Wal 4-6
– Waterstraat 11
– Brugweg 10-12/Emmastraat 63-83

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 5 maart tot en met donderdag 16 april 2020, ter inzage in het gemeentehuis bij de Servicebalie te De Steeg.
U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u ‘plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen door het invullen van een adres in het plangebied of de plannaam/-nummer. U kunt ook gebruik maken van het plannummer NL.IMRO.0275.BPVNZ2019-VA01. De bronbestanden zijn digitaal beschikbaar op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/index/.

Beroep
Met ingang van vrijdag 6 maart tot en met donderdag 16 april 2020 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op vrijdag 17 april 2020 tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Wie tijdig beroep tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan heeft ingesteld, kan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Een gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan: Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

De Steeg, 4 maart 2020

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregel bekend.
De aanwijzing van een elektrisch oplaadpunt op de locatie:
Velp, Van Pallandtstraat, in de parkeervakken tussen huisnummer 30 en 56.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-VKB-140 en zaaknummer 723982.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 2 maart 2020

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 48,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 178,00 voor anderen en € 354,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden