Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Bronkhorstenstraat 7, 6882 DP Velp: aanleggen van een inrit (21-4-2020/736899).
– Reigerstraat 20, 6883 ES Velp: plaatsen van een erfafscheiding met een dubbele poort (17-4-2020/736343).
– Ringallee 9, 6881 KE Velp: aanleggen van een inrit en het laten vervallen van een inrit (19-3-2020/731086).
– Rozendaalselaan 6, 6881 LC Velp: verbouwen van een gemeentelijk monumentaal herenhuis (30-3-2020/733128).
– Jan Pieterszoon Coenstraat 31, 6991 BX Rheden: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (15-4-2020/735919).
– Hoofdstraat 120, 6994 AK De Steeg: wijzigen van de omgevingsvergunning d.d. 5 juli 2019 (zaaknr. 688854) voor het plaatsen van een dakopbouw (23-4-2020/737263).
– Kerkstraat 22c, 6953 BM Dieren: plaatsen van zonnepanelen (25-4-2020/737644).
– Kerkstraat 22c, 6953 BM Dieren: vervangen van kozijnen (25-4-2020/737640).
– Spoorstraat 31a, 6953 BW Dieren: legaliseren van een dakterras (22-4-2020/737193).
– Priesnitzlaan nabij nr. 7 te Laag-Soeren: vervangen van laag raster voor een hoog raster (22-4-2020/737188).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 17

– Boulevard 3, 6881 HN Velp: isoleren van de kap en de wanden van een gemeentelijk monument (zaaknr. 735701).
– Beverodelaan 77, 6952 JC Dieren: isoleren van het dak van de woning (zaaknr. 736046).
– De Marke (kavel E) te Dieren: bouwen van een bedrijfsruimte (zaaknr. 731319).
– Veerstraat 3, 6953 BH Dieren: vervangen van een zolderraam (zaaknr. 730204).

Week 18

– Boulevard 19, 6881 HP Velp: vervangen van isolerende beglazing van een gemeentelijk monument (zaaknr. 729674).
– Bronkhorstenstraat 7, 6882 DP Velp: aanleggen van een inrit (zaaknr. 736899).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Piersonstraat 3, 6951 BD Dieren: het vestigen van een (reeds bestaande) tandartspraktijk (zaaknr. 731097/ODRA dossiernr. 1952123836).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Besluit opleggen maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften hebben genomen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Het betreft maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

– Lathumse Veerweg 11-17, 6883 DC Velp: maatwerkvoorschriften bodembescherming (zaaknr. 737985/ODRA dossiernr. 1952119578; verzenddatum besluit: 22 april 2020).

Bezwaar
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.
Voor meer informatie over bovengenoemde beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden