Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Boulevard 3, 6881 HN Velp: intern verbouwen en verduurzamen van een gemeentelijk monument (27-4-2020/737656).
– Kerkallee 84, 6882 AX Velp: vergroten van de woning (21-4-2020/736866).
– Hoofdstraat 56, 6994 AK De Steeg: vestigen van een lunchroom en het plaatsen van reclame (16-4-2020/736159).
– Imboslaan 6, 6952 JP Dieren: plaatsen van een bovengrondse propaantank met bijbehorend hekwerk bij een crematorium (1-5-2020/738186).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 18

– Brinkweg 1, 6991 JN Rheden: tijdelijk gebruik van het pand t.b.v. scoutingactiviteiten voor 2 jaar (zaaknr. 724963).
– Hoofdstraat 120, 6994 AK De Steeg: wijzigen van de omgevingsvergunning d.d. 5 juli 2019 (zaaknr. 688854) voor het plaatsen van een dakopbouw (zaaknr. 737263).
– Oversteeg 18, 6994 AT De Steeg: bouwen van een houten schuur (zaaknr. 718243).
– Spankerenseweg 46, 6951 CH Dieren: realiseren van een kelder (zaaknr. 735924).

Week 19

– Stationsstraat 40, 6881 WB Velp: tijdelijk huisvesten van het politiebureau in een garage (zaaknr. 724467).
– IJsselsingel 92, 6991 ZT Rheden: plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 731891).
– Harderwijkerweg 38, 6952 AJ Dieren: plaatsen van een nokverhogende dakkapel op het achterdakvlak van de woning (zaaknr. 731341).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-720976 Strukton Rail Nederland.
Activiteit: Ontheffing Geluidhinder, voorbereidingen vernieuwen spoortalud.
Datum: 9 mei 2020 23.00 uur – 10 mei 2020 07.00 uur.
16 mei 2020 23.00 uur – 17 mei 2020 07.00 uur.
Plaats: Spankeren, Kerkweg.
Website: www.struktonrail.com

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Florijnweg 5a, 6883 JN Velp: het opslaan en distributie van lachgas (zaaknr. 729155/ODRA dossiernr. 1952123079).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Kennisgeving voornemen vervaardigen bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Heuvenseweg 1c te Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat voor het perceel Heuvenseweg 1c te Rheden een bestemmingsplan wordt opgesteld. Het bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk om de Bosschuur aan de Heuvenseweg 1c te Rheden in gebruik te nemen als woning. Daarnaast wordt de ter plaatse aangebouwde overkapping gesloopt en ter vervanging daarvan wordt elders een berging met carport gerealiseerd. Met de aanvrager is een overeenkomst gesloten zodat geen exploitatieplan wordt opgesteld.

Over het voornemen om een bestemmingsplan op te stellen worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt geen gelegenheid geboden om zienswijzen naar voren te brengen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

Het te vervaardigen ontwerpbestemmingsplan wordt te zijner tijd gepubliceerd. Gedurende die termijn van tervisielegging kunnen dan desgewenst zienswijzen worden ingediend.

De Steeg, 13 mei 2020

Herzien besluit sluiting woning Emmastraat 39b in Velp

Vanwege een overtreding van de Opiumwet in de woning Emmastraat 39b in Velp heeft de burgemeester besloten de woning vanaf 8 april te sluiten, voor een periode van 2 maanden, op grond van artikel 13b Opiumwet. Dit besluit is herzien en de periode is verkort naar 1 maand. Het pand mag vanaf 8 mei 2020 weer betreden worden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden