Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Burgemeester Brandtplein te Velp: plaatsen van een informatiebord (7-5-2020/739101).
– De Ruijterlaan 14, 6881 GT Velp: vervangen van 4 schuiframen voor verhuisramen met draaikiepsysteem (6-5-2020/738906).
– Overbeeklaan 20, 6881 HH Velp: vervangen van ramen, kozijnen en deuren van de woning (16-4-2020/736124).
– Rozendaalselaan 35, 6881 KZ Velp: restaureren van een serre van een monumentaal pand (7-5-2020/739090).
– Groenestraat 12 en 14, 6991 GE Rheden: splitsen van 2 panden (woning en praktijk) / (1-5-2020/738603).
– Haverweg 57, 6991 BR Rheden: brandveilig gebruik van een groepszorgwoning voor 24 uurs zorg (22-4-2020/736917).
– Oversteeg 45, 6994 AS De Steeg: plaatsen van een kapschuur (6-5-2020/738912).
– Wilhelminaweg 26a, 6951 BP Dieren: plaatsen van reclame (raambestickering) / (4-5-2020/738758).
– Zuider Parallelweg 46, 6953 DD Dieren: plaatsen van 2 vlaggenmasten, een hekwerk en het legaliseren van een hekwerk (11-5-2020/739664).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 19

– Lepelaarstraat 8, 6883 EM Velp: uitbreiden van het (inpandige) balkon aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 732870).
– Groenestraat 70, 6991 GH Rheden: wijzigen van de achtergevel van een supermarkt (zaaknr. 736641).
– Hoofdstraat 56, 6994 AK De Steeg: vestigen van een lunchroom en het plaatsen van reclame (zaaknr. 736159).

Week 20

– Rembrandtlaan 31, 6881 CP Velp: vervangen van kozijnen en deels wijzigen van de kozijnindeling (zaaknr. 734104).
– Spoorstraat 31a, 6953 BW Dieren: legaliseren van een dakterras (zaaknr. 737193).
– Priesnitzlaan nabij nr. 7 te Laag-Soeren: vervangen van laag raster voor een hoog raster (zaaknr. 737188).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat de volgende omgevingsvergunning van rechtswege is verleend, omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen:

Week 20

– Richard Holstraat 8, 10 en 12, 6952 BG Dieren: bouwen van een erker en dakopbouw bij 3 woningen (zaaknr. 725145).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit aan de betreffende aanvrager, bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. De inwerkingtreding van deze vergunning wordt opgeschort totdat de bezwaartermijn is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, totdat is beslist op dit bezwaar. Om deze opschorting op te heffen, kan de vergunninghouder een verzoek doen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Belanghebbenden kunnen tevens, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing van de opschortende werking wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Spankerenseweg 79, 6951 CE Dieren: het wijzigen van het houthandelbedrijf (zaaknr. 716957/ODRA dossiernr. 1952116127).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Besluit opleggen maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften hebben genomen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Het betreft maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

– Spankerenseweg 79, 6951 CE Dieren: maatwerkvoorschriften bodem (zaaknr. 740011/ODRA dossiernr. 1952126870; verzenddatum besluit: 12 mei 2020).

Bezwaar
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.
Voor meer informatie over bovengenoemde beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Kennisgeving voornemen vervaardigen bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Landgoed Middachten, moestuin, appelschuur en bijenstal’ te De Steeg

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat een herziening van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Landgoed Middachten, moestuin, appelschuur en bijenstal’ te De Steeg wordt opgesteld.

Indicatie inhoud
Het voornemen is om ter plaatse van een voormalige moestuin van Landgoed Middachten, de functie als moestuin (deels) te herstellen. Naast de moestuinfunctie komen op het perceel, ter plaatse van de huidige en te slopen bijgebouwen, een bijgebouw voor de moestuin en een bijgebouw voor de woning in de voormalige appelschuur. De huidige bijenstal wordt verplaatst richting het erf van Landgoed Middachten 7. De locatie is globaal gelegen nabij Landgoed Middachten 6, Landgoed Middachten 7 en de voormalige appelschuur.

Nog geen stukken ter inzage
Over het voornemen om een bestemmingsplan op te stellen worden geen stukken ter inzage gelegd en wordt geen gelegenheid geboden om zienswijzen naar voren te brengen.

Start procedure
Het te vervaardigen ontwerpbestemmingsplan wordt te zijner tijd gepubliceerd. Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen dan desgewenst zienswijzen worden ingediend.

De Steeg, 20 mei 2020

Jaarstukken en ontwerpbegroting Omgevingsdienst Regio Arnhem ter inzage

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft op 9 april 2020 de jaarstukken 2019 en de ontwerpbegroting 2021 vastgesteld. De jaar- en begrotingsstukken zijn in te zien via www.odregioarnhem.nl, onder Onderwerpen/Bekendmakingen. ODRA voert voor de gemeente Rheden alle milieutaken rond vergunningverlening, toezicht en handhaving van bedrijven uit.

Sluiting rondom Hemelvaartsdag

Het gemeentehuis is gesloten op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden