Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Breukinklaan 102, 6951 NE Dieren: plaatsen van een schutting (16-5-2020/740391).
– Oranjeweg 41, 6991 WH Rheden: verwijderen van een dragende muur (17-5-2020/740402).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Spoorstraat 3a, 6953 BW Dieren: verbouwen van een winkelpand tot woning (zaaknr. 730662).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 20

– Ellecomsedijk/Landgoed Hof te Dieren: aanleggen van een infiltratieleiding met gemaal en beekbekleding (zaaknr. 735354).
– Wilhelminaweg 26a, 6951 BP Dieren: plaatsen van reclame (raambestickering) (zaaknr. 738758).

Week 21

– Ringallee 13, 6881 KE Velp: ophogen van een bestaande uitbouw (zaaknr. 734357).
– Fazantlaan 93, 6951 JL Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (zaaknr. 733142).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Week 21

 Dorpsstraat 51, 6991 HE Rheden: intern plaatsen van toiletten met berging (zaaknr. 715496).

Ter inzage en beroep
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 28 mei 2020 tot en met 9 juli 2020 (6 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, binnen zes weken in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Beroep kan worden aangetekend door (a) belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking, (b) belanghebbenden die willen ageren tegen eventuele wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking in het definitieve besluit zijn aangebracht en (c) belanghebbenden die kunnen aantonen dat het hen niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-739736 Lezzet Döner Kebab.
Activiteit: Innemen standplaats.
Datum: 24 mei tot en met 31 december 2020.
Plaats: Dieren, Cederlaan (parkeerplaats Spar).

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Heuvenseweg 1c Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, locatie Heuvenseweg 1c Rheden’ en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd.
Dit plan maakt het planologisch mogelijk om de Bosschuur aan de Heuvenseweg 1c te Rheden in gebruik te nemen als woning. Daarnaast wordt de ter plaatse aangebouwde overkapping gesloopt en ter vervanging daarvan wordt elders een berging met carport gerealiseerd.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 28 mei tot en met woensdag 8 juli 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan, de verbeelding en alle bijlagen voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLG46-ON01.
U kunt ook de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 663307 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling (telefonisch) een zienswijze
naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

Maatregelen corona
Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. De behandelend ambtenaar is niet aanwezig op het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Vorselen via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

De Steeg, 27 mei 2020

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.
Gehandicaptenparkeerplaatsen
I Project Callunaplein, Dieren
Bij herinrichting van het Callunaplein tussen Diderna en het Ericaplein in Dieren leggen wij een extra algemene gehandicaptenparkeerplaats aan in de Semmelweisstraat bij Diderna.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-VKB-144 en het zaaknummer is 738588.
II Rheden, Speenkruidstraat, aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Worth Rhedenseweg 163 (De Brink). Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-GPP-138 en het zaaknummer is 740271.
Eenrichtingverkeer
III Velp, Graaf Ottostraat, opheffen eenrichtingverkeer tussen de Groen van Prinstererstraat en de Mauritsstraat. Door het aanleggen van parkeerhavens kan het eenrichtingverkeer en het parkeerverbod worden opgeheven. Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-VKB-143 en het zaaknummer is 735918.
(Woon)erf
IV Velp, terrein omzoomd door de IJsselstraat, Kerkallee en de Paulus Buijsstraat:
De toekomstige Dr. W. Porthijnestraat.
In het bouwplan Record-terrein in Velp wordt de Dr. W. Porthijnestraat aangemerkt als erf.
Parkeren geschiedt in de vakken.
Op het terrein blijft een voormalige bedrijfshal staan, de weg gaat hier onderdoor. De max. doorrijdhoogte is 2,85 meter. Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-VKB-145 en het zaaknummer is 738088.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 27 mei 2020

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 48,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 178,00 voor anderen en € 354,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Sluiting Tweede Pinksterdag

Het gemeentehuis in De Steeg is gesloten op Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni 2020.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden