Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– A.G. Hofkeslaan 32, 6881 WL Velp: plaatsen van een nokverhogende dakkapel op de woning (5-6-2020/743605).
– Alteveerselaan 9, 6881 AS Velp: vervangen van een kozijn aan de voorzijde van de woning (9-6-2020/744057).
– Burgemeester Brandtplein te Velp: plaatsen van een informatiebord (3-6-2020/743188).
– Van Kolplein te Velp: kappen van een dode paardenkastanje (noodkap) / (9-6-2020/744059).
– Scheuterstraat 3, 6991 CE Rheden: plaatsen van een houten containerombouw (2-6-2020/742955).
– Admiraal Helfrichlaan 12b, 6952 GG Dieren: plaatsen van een erfafscheiding (legalisatie) / (5-6-2020/743714).
– Hoflaan 9, 6953 AL Dieren: intern verbouwen van een monumentaal pand (7-5-2020/739093).
– Hogestraat 7, 6953 AN Dieren: wijzigen van een rijksmonument (7-6-2020/743630).
– Spoorstraat 12, 6953 BX Dieren: vervangen van stalen kozijnen voor kunststof kozijnen met dubbel glas (3-6-2020/743196).
– Bockhorstweg 8, 6956 CA Spankeren: oprichten van een dierenbegraafplaats (23-4-2020/737196).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Overbeeklaan 5, 6881 HE Velp: verbouwen van een gemeentelijk monument (zaaknr. 728940).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 23

– Reigerstraat 20, 6883 ES Velp: plaatsen van een erfafscheiding met een dubbele poort (zaaknr. 736343).
– Groenestraat 12 en 14, 6991 GE Rheden: splitsen van 2 panden (woning en praktijk) / (zaaknr. 738603).

Week 24

– Dr. Fabiusstraat 8a, 6881 RZ Velp: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en nokverhogende dakkapel op het achterdakvlak van de woning (zaaknr. 734695).
– Oversteeg naast nr. 35 te De Steeg: bouwen van een woning (zaaknr. 732803).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-675213 Fonds Slachtofferhulp.
Activiteit: Textielinzameling.
Datum: 28 juni 2020 tot en met 4 juli 2020.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.fondsslachtofferhulp.nl

Vergunning: RHD-733672 Maag Lever Darm Stichting.
Activiteit: Collecte.
Datum: 15 tot en met 20 juni 2020.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.mlds.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Geactualiseerd kader milieutoezicht vastgesteld

Het college heeft het kader voor milieutoezicht geactualiseerd. De vastgestelde documenten vormen het beleidskader waarbinnen de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) het milieutoezicht uitvoert. Het beleidskader is ontwikkeld met de gemeenten in de regio en ODRA. Het beschrijft een overall visie op milieuhandhaving, welke milieuproblemen de (meeste) aandacht vereisen en hoe toezicht en handhaving wordt uitgevoerd.

Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, telefoonnummer (026) 49 76 911.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden