Bekendmakingen gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Annastraat 17, 6882 BA Velp: uitbreiden van de woning (6-7-2020/748108).
– Boulevard 1, 6881 HN Velp: plaatsen van een reclamezuil (1-7-2020/747443).
– Gasthuislaan 52, 6883 JG Velp: vergroten van de berging (2-7-2020/747657).
– Rembrandtlaan 32, 6881 CS Velp: uitbreiden van de woning (10-7-2020/748837).
– Bergweg 15, 6994 BN De Steeg: verbreden van een inrit (13-7-2020/748978).
– Ursula van Raesfeltlaan 18, 6994 BB De Steeg: plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak (10-6-2020/744250).
– Van Aldenburglaan 20, 6994 AW De Steeg: plaatsen van een split airco aan de zijgevel van de woning (5-7-2020/747987).
– Admiraal Helfrichlaan 53, 6952 GB Dieren: intern verbouwen van de woning en het wijzigen van de voorgevel (11-7-2020/748842).
– Koningin Mariastraat 20, 6951 AN Dieren: plaatsen van zonnepanelen (13-7-2020/749078).
– Lagestraat 35, 6953 BB Dieren: plaatsen van zonnepanelen op het dak van de schuur (22-6-2020/745924).
– Meidoornlaan 11, 6951 LN Dieren: plaatsen van een carport (26-6-2020/746526).
– Zutphensestraatweg 52, 6953 CN Dieren: plaatsen van een keerwand met een trap (4-7-2020/747875).
– Zutphensestraatweg 76-76a, 6953 CN Dieren: plaatsen van zonnepanelen (29-6-2020/747004).
– Prof. Winternitzlaan te Laag-Soeren: kappen van 38 bomen en herplanten van 20 bomen (14-7-2020/749318).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijzen
Een uitzondering op het vorenstaande is de volgende aanvraag. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan:

– Bosweg 1b, 6881 KH Velp: in gebruik nemen van het pand voor fysiotherapie (9-7-2020/748655).

U kunt deze aanvraag inzien van 23 juli 2020 tot en met 5 augustus 2020 (2 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Den Heuvel 7, 6881 VA Velp: starten van een fitnesscentrum en het bestikkeren van de ramen (zaaknr. 713833).
– Groenestraat 55a, 6991 GC Rheden: realiseren van 2 appartementen (zaaknr. 722480).
– Spoorstraat 12, 6953 BX Dieren: vervangen van stalen kozijnen voor kunststof kozijnen met dubbel glas (zaaknr. 743196).
– Zilverakkerweg 37, 6952 DR Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (zaaknr. 743598).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Beekhuizenseweg 70, 72, 72a t/m 72h, 6881 AM Velp: brandveilig in gebruik nemen van Hotel Beekhuizen (B&B hotel en hotel-lodges) / (zaaknr. 722798).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 juli 2020 6 weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 28

– Beekhuizenseweg nabij nr. 35 te Velp en Rozenbos (nabij ‘De Herdenking’) te Rheden: kappen van resp. een moeraseik en een wilde paardenkastanje. Voor de moeraseik is een herplantplicht opgelegd (zaaknr. 741413).
– Arnhemsestraatweg 18, 6881 NG Velp: verplaatsen van een inrit en aanpassen van een hekwerk (zaaknr. 740337).
– Kraanvogelstraat 14, 6883 CK Velp: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 746099).
– Hans Brandts Buyslaan 14, 6952 BK Dieren: plaatsen van een kozijn met openslaande deuren aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 745918).
– Harderwijkerweg 144, 6952 AM Dieren: plaatsen van een airco-buitenunit aan de zijgevel van de woning (zaaknr. 746788).

Week 29

– Alteveerselaan 9, 6881 AS Velp: vervangen van een kozijn aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 744057).
– Stationsstraat 40, 6881 WB Velp: bouwen van een politiebureau (zaaknr. 742939).
– Wilhelminastraat 5c, 6881 LH Velp: uitbreiden van het bestaande dakterras (zaaknr. 745743).
– Carolinahoeve 1, 6994 JB De Steeg: intern verbouwen en gevel wijzigen Carolinahoeve (zaaknr. 741922).
– Oversteeg 45, 6994 AS De Steeg: plaatsen van een kapschuur (zaaknr. 738912).
– Ursula van Raesfeltlaan 18, 6994 BB De Steeg: plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak (zaaknr. 744250).
– Kerkstraat 22c, 6953 BM Dieren: plaatsen van zonnepanelen (legalisatie) / (zaaknr. 737644).
– Lagestraat 35, 6953 BB Dieren: plaatsen van zonnepanelen op het dak van de schuur (zaaknr. 745924)
– Lagestraat 43, 6953 BC Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 747435).
– Meidoornlaan 11, 6951 LN Dieren: legaliseren van een carport (zaaknr. 746526).
– Zuider Parallelweg 46 en 47, 6953 DD Dieren: plaatsen van een hekwerk (deels legaliseren) en 2 vlaggenmasten (zaaknr. 745143).
– Zutphensestraatweg 54, 6953 CN Dieren: plaatsen van betonnen keerwanden en trapelementen, vervangen van een berging en plaatsen van een overkapping (zaaknr. 746286).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.

De aanleg van een elektrisch oplaadpunt in de Annastraat in Velp, ter hoogte van huisnummer 55. Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-VKB-152 en het zaaknummer is 749523.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Dit besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 20 juli 2020

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 48,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 178,00 voor anderen en € 354,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden