Bekendmakingen gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Hertogstraat 1, 6881 ML Velp: legaliseren van een erfafscheiding in de voortuin (17-7-2020/749940).
– Lepelaarstraat 20, 6883 EM Velp: plaatsen van een schutting (14-7-2020/749321).
– Ringallee 37a, 6881 MX Velp: transformeren van een woning naar wonen met zorg (24-6-2020/746206).
– IJsselstraat 117, 6882 LD Velp: veranderen en vergroten van de woning (1-7-2020/747446).
– Lentsesteeg naast nr. 19 te Rheden: bouwen van een woning (22-7-2020/750389).
– IJsselsingel 94, 6991 ZT Rheden: plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (21-7-2020/750359).
– Dr. Wibautstraat 2, 6951 GH Dieren: aanleggen van een inrit (20-7-2020/750167).
– Sweelincklaan 33, 6952 EA Dieren: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (21-7-2020/750356).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 29

– Reinaldstraat 53, 6883 HK Velp: plaatsen van een dakopbouw op een bestaande uitbouw (zaaknr. 741610).
– Arnhemsestraatweg 147, 6991 AL Rheden: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 746782).
– Zutphensestraatweg 4, 6955 AH Ellecom: bouwen van een bijgebouw/schuur bij een gemeentelijk monument en het legaliseren van een inrit uitkomend op de Achterweg (zaaknr. 741461).
– Beverodelaan 12, 6952 JJ Dieren: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 747458).

Week 30

– Boulevard 3, 6881 HN Velp: intern verbouwen en verduurzamen van een gemeentelijk monument (zaaknr. 737656).
– Bergweg 15, 6994 BN De Steeg: verbreden van een inrit (zaaknr. 748978).
– Admiraal Helfrichlaan 53, 6952 GB Dieren: intern verbouwen van de woning en het wijzigen van de voorgevel (zaaknr. 748842).
– Dr. Wibautstraat 2, 6951 GH Dieren: aanleggen van een inrit (zaaknr. 750167).
– Hogestraat 7, 6953 AN Dieren: wijzigen van een rijksmonument (zaaknr. 743630).
– Lagestraat 96, 6953 BE Dieren: plaatsen van zonnepanelen op de berging (zaaknr. 747652).
– Wilhelminaweg 57, 6951 BN Dieren: vestigen van een cellowinkel en lespraktijk en het plaatsen van reclame (zaaknr. 747269).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Ingekomen reguliere aanvraag (activiteit milieu)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is. Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag; het genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Daarmee heeft de publicatie van deze aanvraag een informatief karakter.
Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Zaaknr.: 749326.
ODRA Zaakid: 1952132478.
Datum indiening: 14 juli 2020.
Omschrijving: milieuneutrale wijziging voor de herinrichting van een deel van de hal van de betoncentrale van IJsselbeton.
Adres: Havikerwaard 8a te De Steeg.
Activiteit: omgevingsvergunning onderdeel milieu artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo.

HERHAALDE bekendmaking
1 Ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied, Landgoed Middachten: moestuin, appelschuur en bijenstal
2 Welstandsbeleid

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Landgoed Middachten: moestuin, appelschuur en bijenstal’ en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd.
In samenhang daarmee worden ook het ontwerp van de aanpassing van het welstandsbeleid voor deze locatie ter inzage gelegd.

1 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan Landelijk gebied, Landgoed Middachten: moestuin, appelschuur en bijenstal

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Landgoed Middachten: moestuin, appelschuur en bijenstal’ en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd.

Ligging plangebied
De locatie is globaal gelegen nabij Landgoed Middachten 6, Landgoed Middachten 7 en de voormalige appelschuur.

Inhoud
Het voornemen is om ter plaatse van een voormalige moestuin van Landgoed Middachten, de functie als moestuin (deels) te herstellen. Naast de moestuinfunctie komen op het perceel, ter plaatse van de huidige en te slopen bijgebouwen, een bijgebouw voor de moestuin en een bijgebouw voor de woning in de voormalige appelschuur. De huidige bijenstal wordt verplaatst richting het erf van Landgoed Middachten 7.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 9 juli tot en met woensdag 19 augustus 2020 kan een ieder de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLG42-ON03.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 624270 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met een bestemmingsplanjurist, via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911, of via [email protected]

2 Welstandsbeleid

Aanleiding
Het huidige welstandsbeleid, vervat in de Welstandsnota 2016, is niet toereikend voor de beoogde ontwikkeling op bovengenoemde locatie. Daarom wordt beoogd het welstandsbeleid voor deze locatie aan te passen.

Inzage van stukken
Het voorstel voor het (nieuwe) beeldkwaliteitskader is in te zien bijlage bij het bestemmingsplan, te weten in de bijlage inrichtingsplan. Deze beoogde aanpassing van het welstandsbeleid voor deze locatie ligt donderdag 9 juli tot en met woensdag 19 augustus 2020 ter inzage bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg. Het is ook in te zien als bijlage bij het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl, zie hierboven.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ de Steeg. U wordt verzocht in uw reactie duidelijk het zaaknummer 624270 te vermelden. Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met een bestemmingsplanjurist, via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911, of via [email protected]

De Steeg, 8 juli 2020

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden