Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

 Beethovenlaan 28, 6881 PH Velp: veranderen en vergroten van de woning (13-7-2020/749077).
 Parkstraat 19f, 6881 JB Velp: gebruiken van het pand voor leerlingbegeleiding en coaching (6-7-2020/748161).
 Beethovenlaan 18, 6881 PG Velp: verbouwen van een woning (24-7-2020/750911).
 Jeruzalem 17, 6881 JK Velp: bouwen van een aanbouw tussen achtergevel woning en schuur (25-7-2020/750949).
 Parkweg 19, 6994 CM De Steeg: aanleggen van ondergrondse afvalcontainers Landgoed Rhederoord (22-7-2020/750482).
 Ds. G. Bosplantsoen 13, 6955 BS Ellecom: plaatsen van een schuurtje in de achtertuin, verplaatsen van de inrit en plaatsen van een erfafscheiding (13-7-2020/749088).
 Kanaalweg te Dieren (N786 hm 16, 182): kappen van een zomereik t.b.v. ontsluiting bedrijfskavel N (15-7-2020/749512).
 Kanaalweg te Laag-Soeren (N786 hm 13.6 – 14.8): maken van een tijdelijke in- en uitrit (9-7-2020/749931).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

 Den Heuvel 7, 6881 VA Velp: starten van een fitnesscentrum en het bestikkeren van de ramen (zaaknr. 713833).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 augustus 2020 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 30

 Sweelincklaan 33, 6952 EA Dieren: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (zaaknr. 750356).

Week 31

 IJsselsingel 94, 6991 ZT Rheden: plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (zaaknr.750359).
 Groenestraat 55a, 6991 GC Rheden: realiseren van 2 appartementen (zaaknr. 722480).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Ingekomen reguliere aanvraag (activiteit milieu)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.
Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag; het genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Daarmee heeft de publicatie van deze aanvragen een informatief karakter.
Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).
De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Zaaknr.: 751350.
Zaakid: 1952133102.
Datum indiening: 26 juli 2020.
Omschrijving: aanvraag maatwerk geen vetafscheider.
Adres: Callunaplein 38 te Dieren.

Bekendmaking APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-750975 Hoffman Outdoor Media B.V.
Activiteit: Plaatsen van 15 aankondigingsborden.
Datum: 3 augustus 2020 tot en met 12 augustus 2020.
Plaats: Rheden.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregel bekend.

De aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats in de Loohof in Spankeren, op de parkeervakken tegenover huisnummer 67. Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-GPP-137 en het zaaknummer is 751138.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Dit besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 3 augustus 2020

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 48,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen, € 178,00 voor anderen en € 354,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Inzameling oud papier

In ieder geval tot en met september wordt het oud papier opgehaald door afvalpartner Suez. De ophaaldagen en routes zijn tijdelijk gewijzigd. De alternatieve inzameling is voorlopig op maandag en woensdag, met uitzondering van enkele feestdagen.
Omdat Suez overdag inzamelt, moet u de papiercontainer vóór 07.30 uur aan de weg zetten.
Zoals gebruikelijk mag u ook dozen met oud papier of gebundeld oud papier aanbieden. Zorgt u er wel voor dat de dozen/bundels niet te zwaar zijn.

Tijdelijk inzamelschema
Locatie Ophaaldagen
Velp Noord Woensdag 19 augustus
(ten noorden van spoorlijn) Woensdag 16 september

Velp Zuid Woensdag 5 augustus
(ten zuiden van spoorlijn) Woensdag 2 september
Woensdag 30 september

Rheden Maandag 24 augustus
Maandag 21 september

De Steeg, Ellecom Maandag 17 augustus
Maandag 14 september

Dieren Zuid Maandag 10 augustus
(ten zuiden van de spoorlijn) Maandag 7 september
Dieren Midden
(ten noorden van de spoorlijn, ten zuiden van de Geitenbergweg (even en oneven huisnummers) en Adm. Helfrichlaan (even en oneven huisnummers)

Laag-Soeren, Spankeren Maandag 3 augustus
Dieren Noord Maandag 31 augustus
(Dieren ten noorden van én inclusief Maandag 28 september de Geitenbergweg en Adm. Helfrichlaan en Laag-Soeren en Spankeren)

Een overzicht leest u ook op www.rheden.nl/papierinzameling

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden