Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

 Schaapsdrift Overbeek 13, 6881 JN Velp: aanleggen van een inrit (4-8-2020/752053)
 Ringallee 35, 6881 MX Velp: bouwen van een appartementengebouw (16-7-2020/749922)
 Gasthuislaan 73, 6883 JB Velp: kappen van bomen op Landgoed Biljoen (7-8-2020/752507)
 Emmastraat 15, 6881 SM Velp: gebruiken van een bijgebouw als Bed en Breakfast (1-8-2020/751758)
 Reinaldstraat 9, 6883 HJ Velp: realiseren van een dakopbouw op de 1e verdieping (17-7-2020/749935)
 Overbeeksingel 17, 6881 HM Velp: renoveren en verduurzamen van een monumentaal pand (30-7-2020/751724)
 Sophiastraat 88, 6882 NM Velp: ombouwen van een werkplaats in een levensloop bestendige woning (7-8-2020/752356)
 Wassenaerlaan 2, 6881 GE Velp: bouwen van een kelder en vergroten van een kelder (10-8-2020/752619)
 Gruttoplein te Velp: plaatsen van een informatiebord (1-8-2020/751714)
 Groenestraat 78, 6991 GH Rheden: verplaatsen van de entree van een supermarkt (4-8-2020/752158)
 Carolinahoeve 1, 6994 JB De Steeg: wijzigen gebruik dienstwoning naar appartement (7-8-2020/752474)
 Zutphensestraatweg 15, 6953 CG Dieren: aanleggen van een inrit (23-7-2020/750635)
 Iepenhof 33, 6951 ME Dieren: plaatsen van een raam in de zijgevel van de woning (6-8-2020/752317)
 Wilhelminaweg 8, 6951 BP Dieren: bouwen van een experience center en aanleggen van een inrit (31-7-2020/751894)
 Harderwijkerweg 59, 6952 AD Dieren: wijzigen van een horecapand in 2 woningen (10-8-2020/752562)
 Buitensingel, nabij nr 48, 6951 AZ Dieren: kappen van een paardenkastanje (29-7-2020/751396)
 Nijverheidslaan 7, 6951 KN Dieren: aanvragen van huisnummers voor een bedrijfsverzamelgebouw (7-8-2020/752477)

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Week 32

 Vlierhof 17, 6951 MJ Dieren: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 743866)

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Week 33

 Haverweg 57, 6991 BR Rheden: brandveilig gebruik van een groepszorgwoning voor 24 uurs zorg (zaaknr. 736917)

Ter inzage en beroep
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 19 augustus 2020 tot en met 30 september 2020 (6 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, binnen zes weken in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Beroep kan worden aangetekend door (a) belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking, (b) belanghebbenden die willen ageren tegen eventuele wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking in het definitieve besluit zijn aangebracht en (c) belanghebbenden die kunnen aantonen dat het hen niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.

I Gehandicaptenparkeerplaats
De aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats in de Waterstraat in Velp voor huisnummer 36.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-GPP-138 en het zaaknummer is 752073.

II Intrekking besluit elektrisch oplaadpunt
Wegens een beoordelingsfout in de toewijzing, trekken wij ons besluit van 20 juli 2020 met het kenmerk RHD2020-VKB-153 in. Dit betreft de aanleg van een elektrisch oplaadpunt in de Annastraat in Velp ter hoogte van huisnummer 55.
De aanvrager voldoet niet aan de voorwaarden om voor een openbaar elektrisch oplaadpunt in aanmerking te komen.
Het kenmerk van dit intrekkingsbesluit is RHD2020-VKB-153. Het zaaknummer is 749523.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 17 augustus 2020

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 48,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 178,00 voor anderen en € 354,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden