Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Ter hoogte van Gildestraat te Velp: vervangen en verleggen van een ondergronds afsluiterschema plus het verleggen van de gastoevoerleidingen daarvan (25-8-2020/754398).
– Emmastraat 28, 6881 SV Velp: nieuw plaatsen van 5 stuks gevelkozijnen (18-8-2020/753527).
– Brinkweg 36, 6991 JP Rheden: bouwen van 2 carports aan een bestaand bijgebouw op landgoed De Kruishorst (26-8-2020/754600).
– Hoofdstraat 19, 6994 AC De Steeg: aanbrengen van reclame (1-9-2020/755414).
– Harderwijkerweg 9, 6952 AB Dieren: legaliseren van een geplaatste veranda (28-8-2020/755092).
– Hoflaan 36, 6953 AM Dieren: plaatsen van zonnepanelen op het dak van een rijksmonument (24-8-2020/754240).
– Koningin Julianalaan 20, 6951 AM Dieren: intern wijzigen van de woning en het aanleggen van een inrit (28-8-2020/755097).
– Prinsenhof 8, 6953 BK Dieren: vervangen van een bestaande schuur voor een grotere en het daarop plaatsen van zonnepanelen (28-8-2020/755100).
– De Jutberg 78 (plaatsnr. 97), 6957 DP Laag-Soeren: vervangen van een blokhut (31-8-2020/755102).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Rembrandtlaan 32, 6881 CS Velp: uitbreiden van de woning (zaaknr. 748837).
– Zutphensestraatweg 52, 6953 CN Dieren: plaatsen van een keerwand met een trap (zaaknr. 747875).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Landgoed Middachten 3, 6994 JC De Steeg: restaureren/uitbreiden van de Appelschuur (zaaknr. 671295).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 september 2020 6 weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 36

– Gruttoplein te Velp: plaatsen van een informatiebord (zaaknr. 751714).
– Overbeeksingel 17, 6881 HM Velp: renoveren en verduurzamen van een monumentaal pand (zaaknr. 751724).
– Groenestraat 70, 6991 GH Rheden: wijzigen van reclame bij een supermarkt (zaaknr. 753071).
– Parkweg 19, 6994 CM De Steeg: aanleggen van ondergrondse afvalcontainers Landgoed Rhederoord (zaaknr. 750482).
– Koningin Julianalaan 27, 6951 AL Dieren: wijzigen van het kozijn in de voorgevel van de woning (zaaknr. 751715).
– Krusemanstraat 8, 6952 EV Dieren: plaatsen van een dakopbouw (zaaknr. 752335).
– Richard Holstraat 5, 6952 BG Dieren: aanleggen van een inrit (verlagen stoeprand) / (zaaknr. 754138).
– Zilverakkerweg 37, 6952 DR Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (zaaknr. 743598).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Ontheffing: RHD-751887 Dura Vermeer Infra regio oost.
Activiteit: Nachtwerkzaamheden t.b.v. verwijderen hellingbaan NS station.
Datum: 21 september 2020 van 00.30 uur – 07.00 uur.
25 september 2020 van 00.30 uur – 07.00 uur.
12 oktober 2020 van 00.30 uur – 07.00 uur.
Plaats: Dieren, NS station, Zuider Parallelweg.
Website: www.duravermeer.nl

Ontheffing: RHD-720976 Strukton Rail Nederland.
Activiteit: Nachtwerkzaamheden t.b.v. vernieuwen taludtrap.
Datum: 16 t/m 26 oktober 2020.
Plaats: Spankeren, Kerkweg.
Website: www.strukton.nl

Vergunning: RHD-739334 HandicapNL.
Activiteit: Collecte.
Datum: 20 tot en met 26 september 2020.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-754454 Theaterzanggroep Schudden voor Gebruik.
Activiteit: Schudden op het Schoolplein.
Datum: 26 en 27 september 2020 om 14.00, 15.00, 16.00 en 17.00 uur.
Plaats: Velp, achterschoolplein Fredericusschool.

Melding: RHD-755067 Café zaal Ons Huis.
Activiteit: Bijeenkomst huldiging jubilarissen RFC .
Datum: 13 september 2020 van 15.00 uur – 20.00 uur.
Plaats: Rheden, parkeerplaats Schoolweg.

Vergunning: RHD-754466.
Activiteit: Nationale Burendag.
Datum: 19 september 2020 van 16.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Dieren, garageplein tussen Adm. Helfrichlaan, E. Beinumlaan en W. de Pijperlaan.

Vergunning: RHD-754461.
Activiteit: Buurtfeest met barbecue.
Datum: 12 september 2020 van 15.00 uur tot 23.00 uur.
Plaats: Dieren, Olmenhof.

Vergunning: RHD-754346 Incluzio Uitvoering Oost.
Activiteit: Nationale Burendag.
Datum: 26 september 2020 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Velp, Van Voorthuijsenschool, Schoolweg 12.
Website: www.incluzio.nl

Vergunning: RHD-747880 Kunst bij de buren.
Activiteit: Kunstroute.
Datum: 10 en 11 oktober 2020, beide dagen van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Dieren, Wijkcentrum De Drieschaar.
Website: www.kunstbijdeburen.nl

Vergunning: RHD-754785 Speelaangelegenheid Gruttoplein.
Activiteit: 2e Hands en weggeefmarkt.
Datum: 19 september 2020 van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Velp, Gruttoplein.

Vergunning: RHD-752961 Stein Culturele evenementen.
Activiteit: Brocante, boeken en kunstmarkt.
Datum: 20 september 2020 van 10.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: De Steeg, landgoed Middachten.
Website www.henksteinvoort.nl

Vergunning: RHD-754628 Stichting Wie kent Rheden.
Activiteit: Kunst, cultuur, natuur en aandacht op diverse locaties.
Datum: 12 en 13 september 2020.
Plaats: Rheden

Vergunning: RHD-755067 Ons Huis/RFC.
Activiteit: Bijeenkomst jubilarissen Rhedens Fanfare Corps.
Datum: 13 september 2020 van 15.00 uur -20.00 uur.
Plaats: Rheden, parkeerterrein Schoolweg.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.

Gehandicaptenparkeerplaatsen
I De aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats in de Annastraat in Velp naast huisnummer 55.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-GPP-140 en het zaaknummer is 751605.
II De aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats in de Annastraat in Velp nabij huisnummer 85.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-GPP-141 en het zaaknummer is 751359.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 7 september 2020

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 48,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 178,00 voor anderen en € 354,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden