Rhedens college vraagt aandacht voor de balans tussen zon- en windenergie

Foto: CC by MSVG via Foter.com

RHEDEN – In de komende periode wordt het gemeentelijk beleidskader voor Energie & Landschap verder uitgewerkt. Dit beleidskader beschrijft de kaders waarmee rekening gehouden moet worden als er zich initiatiefnemers voor het plaatsen van windmolens en zonnevelden in de gemeente Rheden aandienen.

Deze kaders gaan over wat de gemeente Rheden en haar inwoners aan mogelijkheden vinden op het gebied van natuur & landschap, ecologie en cultuurhistorie. Over wat behouden moet worden en over waar dan concessies gedaan kunnen worden.

Dit doet de gemeente niet alleen, maar samen met haar inwoners en partners.

In Rheden wil de gemeente een steentje bijdragen aan de afspraken die regionaal en landelijk gemaakt zijn. Gemeente en inwoners zullen met elkaar de keuzes moeten maken. Praktische informatie over de manier waarop u kunt meepraten volgt in de komende weken en maanden.

Met het Klimaatakkoord hebben ze in Nederland de afspraak gemaakt om de CO2 uitstoot de komende jaren sterk te verminderen. Hiervoor is het nodig om steeds meer energie duurzaam op te wekken. Niet alleen op zee, maar ook op het land. De afspraak is dat ons land in 2030 tenminste 35 TWh duurzame energie op land opwekt.

Ons land wordt daardoor schoner en duurzamer. We beschermen onze natuur beter tegen hitte en droogte en we worden minder afhankelijk van olie en gas. Zo zorgen we allemaal voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen.

Om deze opgave te halen is Nederland opgedeeld in 30 regio’s. Iedere regio moet, in overleg met belanghebbenden, een voorstel doen aan de rijksoverheid. Dat voorstel gaat over de hoeveelheid duurzame energie die men in die regio denkt te kunnen opwekken in 2030. Dit is vooral bedoeld om aan de elektriciteitsvraag te kunnen voldoen. Per regio moet er ook worden nagedacht over het aanboren van alternatieve regionale warmtebronnen. Dit is van belang om eerder van het aardgas af te kunnen.

Een regionale opgave

De gemeente Rheden hoort samen met 15 andere gemeenten, provincie Gelderland, Liander en drie waterschappen bij de regio Arnhem Nijmegen. De regionale strategie om tot de geplande opwek te komen wordt een RES (Regionale Energie Strategie) genoemd. Het college van Rheden heeft op 15 september ingestemd met het voorlopige plan van onze RES.

Als regio kunnen ze in 2030 mogelijk 1,68 Twh opwekken. Dit wordt een concept bod genoemd. Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat de komende maanden alle 30 plannen doorrekenen op hun haalbaarheid. Voor 1 juli 2021 moet de Rhedense gemeenteraad instemmen met een definitief plan, het definitieve bod, dat aan de rijksoverheid aangeboden wordt.

Belangrijke aandachtspunten

De gemeenteraad heeft het “voorlopige concept bod” besproken en het college een aantal wensen en bedenkingen meegegeven. Het college heeft deze over genomen en vraagt in hun reactiememo aan de RES organisatie aandacht voor meer balans tussen wind en zon, dus meer plannen voor opwek door wind en minder door zon.

Dit sluit aan bij het advies dat de netwerkbeheerder Liander heeft afgegeven. De verhouding ligt nu op 97% zon en 3% wind. Het college vraagt ook ruimte voor een lokale invulling van de opgave waarbij het gemeentelijk beleid over hoe de opwek gerealiseerd gaat worden centraal moet staan. Dat gaat dan over de ruimtelijke voorwaarden voor inpassing in het landschap en de spelregels voor de dialoog tussen gemeente, inwoners en initiatiefnemers bij concrete plannen.

Tot slot wordt er aandacht gevraagd voor een goede ruimtelijke toelichting van het bod en mogelijke kansen voor de opslag van CO2 door de aanplant van bomen.

Gemeente en inwoners zullen met elkaar de keuzes moeten maken. Praktische informatie over de manier waarop u kunt meepraten volgt in de komende weken en maanden.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden