Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Mauritsstraat 32, 6882 CC Velp: (her)bouwen van een schuur/hobbyruimte (28-9-2020/758731).
– Ringallee 37a, 6881 MX Velp: omzetten van een bijgebouw naar een hospice (24-6-2020/758668).
– IJsselstraat 33 en 35, 6882 LB Velp: splitsen van 2 woningen in 4 appartementen (22-9-2020/758076).
– Landgoed Middachten 3, 6994 JC De Steeg: vervangen/nieuwbouwen van een kapschuur (23-9-2020/758208).
– Industrielaan 29, 6951 KD Dieren: plaatsen van een dakopbouw (22-9-2020/758047).
– Hogestraat 8, 6953 AS Dieren: aanleggen van een zwemvijver (legalisatie)/(28-9-2020/758743).
– Huygenslaan 2, 6952 EX Dieren: plaatsen van een schutting (legalisatie)/(28-9-2020/758669).
– Tellegenlaan 2, 6951 DD Dieren: tijdelijk plaatsen van een aankondigingsbord (30-9-2020/759059).
– Kerkweg 13, 6956 CG Spankeren: plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (25-9-2020/758511).
– Prof. Pellaan 4, 6957 DC Laag-Soeren: tijdelijk plaatsen van een stacaravan (25-9-2020/758518).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Ringallee 37a, 6881 MX Velp: transformeren van een woning naar wonen met zorg (zaaknr. 746206).
– Ringallee 37a, 6881 MX Velp: omzetten van een bijgebouw naar een hospice (zaaknr. 758668).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 39

– Arnhemsestraatweg 18, 6991 AM Rheden: bouwen van een onderkelderde garage (zaaknr. 744679).
– Richard Holstraat 8, 6952 BG Dieren: doorbreken van een draagmuur (zaaknr. 757179).
– Van Zwietenlaan 7, 6957 AJ Laag-Soeren: vergroten en plaatsen van een dakkapel op de woning (zaaknr. 757002).

Week 40

– A.G. Hofkeslaan 32, 6881 WL Velp: plaatsen van een nokverhogende dakkapel op de woning (zaaknr. 743605).
– Larensteinselaan 47a, 6882 CV Velp: strijdig gebruik van het pand t.b.v. huisvesting kenniswerkers (zaaknr. 754130).
– Rozendaalselaan 6, 6881 LC Velp: verbouwen van een gemeentelijk monumentaal herenhuis (zaaknr. 733128).
– Groenestraat 78, 6991 GH Rheden: maken van een tweede entree in een supermarkt (zaaknr. 752158).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Vastgesteld Bestemmingsplan Velp-Midden, herziening locatie Hoofdstraat 73-75

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Velp-Midden, herziening locatie Hoofdstraat 73-75’, op 30 september 2020 ongewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad.

Dit plan maakt het planologisch mogelijk binnen de bestaande gebouwen een restaurant, een kleinschalige bierbrouwerij, een logiesfunctie en een bedrijfswoning in de vorm van een appartement te realiseren.

Ter inzage stukken
Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 oktober tot en met donderdag 19 november 2020 ter inzage in bij de servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg.

U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u ‘plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen door het invullen van het adres of de plannaam/-nummer. U kunt gebruikmaken van het plannummer NL.IMRO.0275.BPVM12-VA01.

Beroep
Met ingang van donderdag 8 oktober tot en met donderdag 19 november 2020 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijze niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Het beroepsschrift moet gezonden worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het instellen van een beroep schort de werking van het besluit niet op.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op vrijdag 20 november 2020, tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet inwerking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

De Steeg, 8 oktober 2020

Vastgesteld Bestemmingsplan Rheden 2016, locatie Rhedense Pioniers Brinkweg

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan Rheden 2016, locatie Rhedense Pioniers Brinkweg, op 30 september 2020 ongewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad.

Dit plan maakt het planologisch mogelijk dat aan de Brinkweg een scoutinggebouw kan worden gerealiseerd. Hierbij wordt tevens de parkeerplaats aan de IJsselsingel, tussen de Haverweg en de Van Delenstraat met 50% verkleind.

Ter inzage stukken
Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 oktober tot en met donderdag 19 november 2020 ter inzage in bij de servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg.

U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u ‘plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen door het invullen van het adres of de plannaam/-nummer. U kunt gebruikmaken van het plannummer NL.IMRO.0275.BPRH01-VA01.

Beroep
Met ingang van donderdag 8 oktober tot en met donderdag 19 november 2020 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijze niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Het beroepsschrift moet gezonden worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het instellen van een beroep schort de werking van het besluit niet op.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op vrijdag 20 november 2020, tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet inwerking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

De Steeg, 8 oktober 2020

Bekendmaking

Controle op hondenbezit
Vanaf 5 oktober controleren wij huis-aan-huis op hondenbezit. Controleurs van het Velpse bureau Legitiem B.V. voeren de controle namens ons uit.

Hoe werkt de controle?
De controleurs bellen bij alle inwoners aan om het hondenbezit te inventariseren. De controleurs beschikken over een geldig legitimatiebewijs van Legitiem B.V. U mag daar altijd naar vragen.

Wijzigingen doorgeven?
Wilt u wijzigingen doorgeven over uw hondenbezit? Via deze www.rheden.nl/hondenbelasting kunt u een hond aan- of afmelden.
Heeft u geen DigiD, dan kunt u een formulier hondenbelasting aanvragen via (026) 49 76 911. Wij sturen u dan een formulier toe.

Meer informatie
Hondenbezitters zijn verplicht aangifte te doen van hun hondenbezit. Het aantal honden bepaalt de hoogte van de aanslag hondenbelasting. Wijzigt in de loop van het jaar het aantal honden of verhuist u naar een andere gemeente, dan wordt dit verrekend. Meer honden betekent dat u bijbetaalt, minder honden of vertrek uit de gemeente betekent dat u geld terugkrijgt.
Op www.rheden.nl/hondenbelasting vindt u meer informatie over hondenbelasting en de tarieven.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden