Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Vianenstraat 32 t/m 62 (even) en Sophiastraat 66 en 68 te Velp: uitvoeren van energiebesparende maatregelen bij 18 woningen (25-9-2020/758548).
– Callunaplein 2, 6951 CP Dieren: herbestemmen van een kantoorruimte naar 3 appartementen (15-9-2020/757185).
– Dorpsweg 69, 6956 AN Spankeren: veranderen en vergroten van de woning (1-10-2020/759138).
– Van Rensselaerweg 4b, 6956 AV Spankeren: plaatsen van reclame (1-10-2020/759145).
– Badhuislaan 1, 6957 DB Laag-Soeren: plaatsen van een locatiebord en vlag (28-9-2020/758667).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Emmastraat 15, 6881 SM Velp: verbouwen van een bijgebouw tot Bed en Breakfast (zaaknr. 751758).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 oktober 2020 2 weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Emmastraat 15, 6881 SM Velp: verbouwen van een bijgebouw tot Bed en Breakfast (zaaknr. 751758).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 40

– Lentsesteeg naast nr. 19 te Rheden: bouwen van een woning (zaaknr. 750389).

Week 41

– Nieuw-Schoonoord 1, 6881 TV Velp: vernieuwen en vergroten van een reclamebord (zaaknr. 752472).
– Reigerstraat 30k, 6993 ES Velp: plaatsen van buitenreclame met LED verlichting (zaaknr. 757411).
– Van Pallandtstraat 18 en 20, 6881 MT Velp: vernieuwen van het dak van een dubbele woning (gemeentelijk monument) / (zaaknr. 732823).
– Hoofdstraat 19, 6994 AC De Steeg: aanbrengen van reclame (zaaknr. 755414).
– De Marke 9, 6951 KM Dieren: plaatsen van een tijdelijk hekwerk (zaaknr. 756797).
– Kerkweg 13, 6956 CG Spankeren: plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 758511).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-757886 Plusscoutskring Extender Dieren.
Activiteit: Speurtocht voor kinderen uit de buurt.
Datum: 24 oktober 2020 van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Plaats: Dieren, Adm. Helfrichlaan 89.

Vergunning: RHD-755814 Pumpke 1.2 Drank- en Horeca- en Exploitatievergunning.
Datum: 8 oktober 2020.
Plaats: Velp, Wilhelminastraat.

Vergunning: RHD-754370 Cairns trail.
Activiteit: Posbanktrail.
Datum: 24 oktober 2020 van 09.00 uur -16.00 uur.
Plaats: Velp, Nationaal Park Veluwezoom.
Website: www.cairnadventures.nl

Vergunning: RHD-754367 TrailXperience Veluwezoom.
Activiteit: Trailrun met aangelijnde hond.
Datum: 17 oktober 2020 van 08.30 uur – 14.00 uur.
Plaats: De Steeg, Nationaal Park Veluwezoom.

Ontheffing: RHD-758140 StruktonRail Geluidhinder nachtwerkzaamheden.
Activiteit: Plaatsen raildempers aan spoorstaven.
Datum: 17 t/m 26 oktober 2020.
Plaats: Dieren, traject Lange Juffer tot Molenweg.
Website: www.prorail.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Besluit opleggen maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften hebben genomen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Het betreft maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

– Buitensingel 77, 6951 AX Dieren: maatwerkvoorschriften licht(hinder). Zaaknr. 759914/ODRA dossiernr. 1952123939; verzenddatum besluit: 5 oktober 2020.

Bezwaar
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.
Voor meer informatie over bovengenoemde beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Bekendmaking vaststelling intergemeentelijke structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maken bekend dat de gemeenteraad op 29 september 2020 de intergemeentelijke structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort gewijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied omvat de IJssel en de uiterwaarden tussen Arnhem en Giesbeek.

Aanleiding
Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Natuurmonumenten. Samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers is één evenwichtig plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Dit plan zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Er is ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter bevaarbaar. Zo bereiden wij het gebied de komende tien jaar voor op de toekomst.

Structuurvisie
In het afgelopen jaar hebben de partners een zogenoemd Voorkeursalternatief (maatregelenpakket) samengesteld. Dit is gebeurd op basis van onder meer wensen van betrokkenen, onderzoeksresultaten (milieueffecten, kosten en baten) en beschikbare financiering. Het Voorkeursalternatief is beleidsmatig vertaald in de intergemeentelijke structuurvisie. Dit beleidsdocument vormt het toetsingskader voor de toelaatbaarheid van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast is de structuurvisie een uitnodiging om te komen met initiatieven die bijdragen aan doelen van het Rivierklimaatpark.

Zienswijzen en advies
De vijf gemeenten hebben de intergemeentelijke ontwerpstructuurvisie van 14 november 2019 tot en met 27 december 2019 ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kon iedereen zienswijzen indienen. Daarnaast heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage geadviseerd over het milieueffectrapport. De gemeenteraad van Rheden heeft deze zienswijzen en adviezen betrokken bij haar besluit over de structuurvisie.

Inzien
U kunt de structuurvisie (inclusief bijbehorend milieueffectrapport) downloaden op www.rivierklimaatpark.nl. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op ‘Plannen zoeken’. Vervolgens vult u onder ‘Plannaam of -nummer’ de plannaam ‘Rivierklimaatpark IJsselpoort’ of het plannummer ‘NL.IMRO.0275.SVRKPRheden-VA01’ in.

Leest u liever een papieren versie? De structuurvisie is ook in te zien bij de servicebalie in het gemeentehuis aan de Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg. Kijk voor actuele openingstijden op www.rheden.nl.

Bezwaar of beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van de structuurvisie is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Vervolgproces
Nadat alle gemeenteraden de structuurvisie hebben vastgesteld, maken de partners van het Rivierklimaatpark afspraken over de nadere uitwerking van de plannen. In de komende jaren is er voor betrokkenen uit het gebied weer uitgebreid de mogelijkheid om over deze plannen mee te denken. Dit moet uiteindelijk leiden tot gedetailleerdere ontwerpen en onderzoeken. Op basis hiervan worden (waar nodig) bestemmingen gewijzigd en vergunningen aangevraagd. Daarna vindt een gefaseerde uitvoering plaats. De eerste uitvoeringsfase loopt vooralsnog tot 2028.

De Steeg, 14 oktober 2020

Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Havikerwaard 49, De Steeg

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerp-besluit voor de omgevingsvergunning voor de bouw van een jongveestal, uitbreiding van bestaande kapschuur en aanleg van sleufsilo’s aan de Havikerwaard 49 te De Steeg en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd. Het betreft een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, aanleg (uitvoeren werk of werkzaamheid), afwijken van het bestemmingsplan (met toepassing van artikel 2.12 lid a onder 3o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en het veranderen van een inrichting. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, waarover de raad heeft besloten op 30 september 2020, is eveneens ter inzage gelegd.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 15 oktober tot en met woensdag 25 november 2020 liggen de stukken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.
U kunt het ontwerp-besluit voor de omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het document kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLG47-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) zienswijzen inbrengen, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit dan wel de ontwerpverklaring van geen bedenkingen de zienswijze betrekking heeft.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 644971 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Heeft u vragen of wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar M. Peters via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

De Steeg, 14 oktober 2020

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregel bekend.

Gehandicaptenparkeerplaats
De aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op de Pres. Kennedylaan in Velp ter hoogte van huisnummer 318. Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-GPP-142 en het zaaknummer is 758947.

U kunt dit besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Dit besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 48,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 178,00 voor anderen en € 354,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden