Bekendmakingen gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Biesdelselaan 56, 6881 CJ Velp: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (14-12-2020/768780).
– Biljoen 2, 6883 JH Velp: renoveren van een bijgebouw bij een rijksmonument (1-12-2020/767151).
– Boulevard 8b, 6881 HS Velp: aanbrengen van isolatie op het dak (15-12-2020/768980).
– Emmastraat 30, 6881 SV Velp: nieuw plaatsen van 5 stuks gevelkozijnen (14-12-2020/768671).
– Jeruzalem 27, 6881 JK Velp: renoveren kap en plaatsen van 2 dakkapellen op het zijdakvlak van de woning (9-12-2020/768131).
– Landgoed Middachten 3, 6994 JC De Steeg: bouwen van een kapschuur (10-12-2020/768508).
– Mgr. Dr. Nolensstraat 3, 6951 GE Dieren: plaatsen van een luifel boven de voordeur (4-12-2020/767572).
– Nieboerstraat 18, 6952 ET Dieren: plaatsen van een overkapping (10-12-2020/768659).
– Nieboerstraat 24, 6952 ET Dieren: wijzigen van een garagedeur (3-12-2020/767562).
– Van der Duyn van Maasdamstraat 88, 6951 DV Dieren: plaatsen van een andere woonwagen (14-12-2020/768811).
– Vinkenlaan 29, 6951 JH Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (7-12-2020/767788).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 51

– Bankertlaan 12, 6881 EE Velp: vergroten van de woning (zaaknr. 764079).
– Kievitstraat 1, 6883 EV Velp: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (zaaknr. 766794).
– Markweg, ter hoogte van nr. 10, te Velp: kappen van een populier i.v.m. verleggen gasleiding (zaaknr. 764743).
– Overbeeklaan 3, 6881 HE Velp: vervangen van de kozijnen, het isoleren van het dak en het plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 760353).
– Van Pallandtstraat 4, 6881 MT Velp: vernieuwen van het dak van de woning (zaaknr. 760399).
– Parallelweg 40, 6991 AV Rheden: plaatsen van een schutting (zaaknr. 762140).
– Landgoed Middachten 3, 6994 JC De Steeg: bouwen van een kapschuur (zaaknr. 768508).
– Esdoornhof 2, 6951 LM Dieren: plaatsen van een airco buitenunit aan de zijgevel van de woning (zaaknr. 766412).
– Nieboerstraat 18, 6952 ET Dieren: plaatsen van een overkapping (zaaknr. 768659).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-765948 Aclass Verhuur.
Activiteit: Standplaats 2021 voor verkoop van ijs en aanverwante producten.
Datum: van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
Plaats: Parkeerterrein bij monument op de Posbank, Beekhuizenseweg/Burg. Bloemersweg.

Vergunning: RHD-761796 Eetcafé Het Schilderij.
Onderwerp: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat.
Datum: 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.
Plaats: Dieren, Harderwijkerweg 3.

Vergunning: RHD-761791 Gino’s Place.
Onderwerp: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Datum: 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.
Plaats: Dieren, Spoorstraat 1.

Vergunning: RHD-761789 Café De Tapperij.
Onderwerp: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Datum: 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.
Plaats: Dieren, Hogestraat 58.

Vergunning: RHD-766266 Café zaal Ons Huis.
Onderwerp: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Datum: 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.
Plaats: Rheden, Meester B. van Leeuwenplein 7.

Vergunning: RHD-767393 Gemeente Rheden.
Activiteit: Plaatsen van 10 verkiezingsborden Tweede Kamerverkiezingen (Bordbusters).
Datum: 15 februari 2021 t/m 31 maart 2021.
Plaats: Dieren, Laag-Soeren, Ellecom, De Steeg, Rheden en Velp.

Vergunning: RHD-768689 ESH Media.
Activiteit: Plaatsen van maximaal 30 aankondigingsborden Open dag Het Rhedens.
Datum: 11 januari 2021 t/m 25 januari 2021.
Plaats: Dieren, Laag-Soeren, Spankeren, Ellecom, De Steeg, Rheden en Velp.

Vergunning: RHD-765978 Hersenstichting.
Activiteit: Collecte 2021.
Datum: 31 januari 2021 t/m 6 februari 2021.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.hersenstichting.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected].

Wijziging van APV Rheden

De raad van de gemeente Rheden heeft op 15 december 2020 de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gewijzigd. In de APV staan regels, met name op het gebied van openbare orde en veiligheid, die gelden voor alle burgers, verenigingen en bedrijven in de gemeente Rheden.
Met de aanpassingen in de APV wordt ingespeeld op landelijke en plaatselijke ontwikkelingen, jurisprudentie en op vernieuwde wet- en regelgeving.

Hierna wordt in het kort aangegeven wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

Weigeringsgronden voor vergunning of ontheffing
Een vergunning of ontheffing kan, in ieder geval, door het college of de burgemeester worden geweigerd in het belang van a. de openbare orde, b. de openbare veiligheid, c. de volksgezondheid en d. de bescherming van het milieu.
Bovendien kan een vergunning of ontheffing worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan drie weken voor de beoogde datum is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.

Gebiedsontzegging
In het geval van (ernstige vrees voor) een openbare ordeverstoring of overlastgevend gedrag, kan de burgemeester aan een persoon of een groep van personen een gebiedsontzegging opleggen. Normaal worden die personen vooraf gewaarschuwd, maar als direct optreden noodzakelijk is kan er een gebiedsontzegging worden opgelegd zonder voorafgaande waarschuwing.

Obstakelvrije doorgang/vrijhouden gids- en geleidelijnen
Om de toegankelijkheid van openbare plaatsen voor voetgangers en mindervaliden te waarborgen moeten (horeca)ondernemers en aanwonenden ervoor zorgen dat er een obstakelvrije doorgang is van minimaal 1,50 meter breed, met een minimale hoogte van 2,20 meter.
De gidslijnen en geleidelijnen ten behoeve van personen met een visuele beperking moeten vrij worden gehouden van allerlei soorten objecten, zoals uitstallingen, straatmeubilair, fietsen en bromfietsen, en dergelijke.

Uitwegvergunning
Niet alleen voor het fysiek aanleggen of veranderen van een uitweg naar de weg is een uitwegvergunning vereist, maar ook voor het alleen gebruik gaan maken van de weg voor het hebben van een uitweg.

Verboden motorclubs en organisaties
Uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid is het niet acceptabel dat in de publieke ruimte, bij evenementen en in openbare inrichtingen nog uiterlijk vertoon plaatsvindt dat verband houdt met verboden motorclubs (Outlaw Motorcycle Gangs) en andere verboden organisaties. Om daartegen handhavend te kunnen optreden is de regelgeving in de APV aangevuld.

Waterpijpcafé
Een waterpijpcafé (ook wel shisha lounge genoemd) is expliciet toegevoegd aan de opsomming van openbare inrichtingen, zodat voor de exploitatie daarvan een vergunning is vereist.

Gedrag exploitant of leidinggevende van een openbare inrichting
Het vereiste dat een aanvrager van een exploitatievergunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet bijvoegen, is komen te vervallen. In plaats daarvan wordt aan de hand van justitiële documentatie en politiegegevens door de burgemeester beoordeeld of de exploitant en/of leidinggevende niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

Aanvulling vergunningsvereiste en weigeringsgronden exploitatie kamerverhuur
Voor de door zorgaanbieders geboden of te bieden huisvesting (verhuur kamers) en begeleiding aan zorgcliënten, is de verplichting van een exploitatievergunning nadrukkelijk ook van toepassing.
Voor de exploitatievergunning kamerverhuur geldt nu een extra weigeringsgrond; als de exploitatie naar het oordeel van het college in strijd is met de afwegingskaders voor initiatieven woonzorgcombinaties en huisvesting arbeidsmigranten.

Lachgasverbod
De toenemende overlast en gezondheidsrisico’s door het oneigenlijk gebruik van lachgas als recreatief roesmiddel waren voor het Kabinet redenen om lachgas als verboden softdrug in de zin van de Opiumwet te beschouwen. Om op lokaal niveau verstoring van de openbare orde, nadelige beïnvloeding van het woon- en leefklimaat en overige hinder door het feitelijk gebruik van lachgas te kunnen tegengaan zijn in de APV verbodsbepalingen opgenomen.

Incidentele festiviteiten
Het aantal toegestane incidentele festiviteiten in individuele (horeca)inrichtingen, waarbij minder strenge geluidsvoorwaarden gelden, is verhoogd van 5 naar 8 per kalenderjaar.

Verbod oplaten ballonnen en verbod verspreiden plastic confetti
Gelet op de schadelijke gevolgen voor de natuur, het milieu en de dieren is het verboden om -in de openbare ruimte, bij evenementen, feesten en samenkomsten- ballonnen, van welk materiaal dan ook, op te laten en confetti, van een ander materiaal dan afbreekbaar papier, te verspreiden.

Opheffen van aangewezen parkeerplek voor grote voertuigen
Door een bestemmingsplanwijziging wordt het parkeerterrein aan de IJsselsingel te Rheden gehalveerd, waardoor het niet meer geschikt is voor het parkeren van grote voertuigen. De in het verleden gedane aanwijzing van deze locatie als parkeerplaats voor grote voertuigen is opgeheven.

Parkeer- en stopverbod voor bermen
Om als gemeente een parkeerverbod of stopverbod te kunnen instellen voor andere weggedeelten dan de rijbaan, zoals voor bermen, is een aanvullende grondslag in de APV opgenomen.

Overlast van fiets of bromfiets
Om publiekrechtelijk te kunnen optreden tegen geparkeerde fietsen is er in de APV door de raad een uitdrukkelijke verbodsbepaling opgenomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gevaarlijk geparkeerde fietsen, fout geparkeerde fietsen, weesfietsen en fietswrakken.

Standplaatsvergunning en weigeringsgronden
Gelet op jurisprudentie en wetgeving zijn de weigeringsgronden voor een standplaatsvergunning gewijzigd. Op basis van geografische kenmerken, bevolkingsdichtheid of bevolkingsspreiding kan een maximum worden gesteld aan het aantal en soort (branchering) van standplaatsen in de woonkernen.

De wijzigingen zijn met ingang van datum bekendmaking in werking getreden.
De gewijzigde APV is te raadplegen op www.overheid.nl. Zoek dan bij de officiële bekendmakingen met de zoekterm ‘algemene plaatselijke verordening rheden’.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen