Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Bachlaan 2, 6881 PD Velp: plaatsen van een enkelzijdige nokverhoging op het achterdakvlak (23-12-2020/770517).
– Daalhuizerweg hoek Arnhemsestraatweg te Velp: herinrichten van park Daalhuizen (21-12-2020/769666).
– Dr. Schaepmanstraat e.o. te Velp: verduurzamen en opwaarderen van 109 woningen (25-12-2020/770541).
– Gildestraat (kavel 6) te Velp: bouwen van een bedrijfspand (28-12-2020/770522).
– Gildestraat 3, 6883 DB Velp: brandveilig aanpassen van een banketbakkerij (28-12-2020/770524).
– Onder de Beumkes 42, 6883 HE Velp: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (29-12-2020/770659).
– Overhagenseweg 19, 6883 GR Velp: aanleggen van een inrit (22-12-2020/769980).
– Hoofdstraat 34 en 36, 6994 AH De Steeg: bouwen van een schuur bij een rijksmonument (18-12-2020/769588).
– Meidoornlaan 187, 6951 LZ Dieren: plaatsen van een carport, schutting en houthok (28-12-2020/770526).
– Patrijslaan 120, 6951 JZ Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (2-1-2021/771051).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– IJsselstraat 1, 6882 LA Velp: verbouwen/renoveren van een pand in studio’s (zaaknr. 764772).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Oranjestraat 35, 6881 SC Velp: wijzigen gebruik van opslag naar 1 appartement en het wijzigen van diverse gevels (zaaknr. 769755).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 januari 2021 2 weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 52

– Zutphensestraatweg 43, 6953 CH Dieren: verduurzamen en wijzigen van een gemeentelijk monument en plaatsen zonnepanelen (zaaknr. 759503).

Week 1

– Jeruzalem 27, 6881 JK Velp: plaatsen van 2 dakkapellen en renoveren van de kap van de woning (zaaknr. 768131).
– Overhagenseweg 19, 6883 GR Velp: aanleggen van een inrit (zaaknr. 769980).
– Kerkstraat 90, 6953 BP Dieren: bouwen van een schuur met veranda (zaaknr. 766057).
– Kruisstraat 3b, 6953 CA Dieren: slopen van een voormalige slachterij (zaaknr. 767042).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Larensteinselaan 45, 6882 CV Velp: het oprichten van een autobedrijf (zaaknr. 757813/ODRA dossiernr. 1952137515).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected].

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden