Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Parkstraat 3a, 6881 JA Velp: tijdelijk plaatsen van een spandoek met reclame (22-2-2021/778160).
– Reinaldstraat 18, 6883 HN Velp: plaatsen van een dakkapel op de woning (24-3-2021/782837).
– Zwanensingel 20, 6883 GA Velp: plaatsen van een nokverhoging op het achterdakvlak en een dakkapel op het voordakvlak van de woning (22-3-2021/782471).
– Burgemeester de Bruinstraat 98, 6953 AH Dieren: plaatsen van zonnepanelen (20-3-2021/782147).
– Doesburgsedijk 7, 6953 AK Dieren: wijzigen van de brandcompartimentering van een schoolgebouw (24-3-2021/782822).
– Kerkstraat 22, 6953 BM Dieren: plaatsen van een nieuwe schuur met zonnepanelen (28-3-2021/783229).
– Vinkenlaan 29, 6951 JH Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (23-3-2021/782537).
– Badhuislaan 1a, 6957 DB Laag-Soeren: plaatsen van zonnepanelen (29-3-2021/783494).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Buitengebied van Spankeren en Laag-Soeren: het aanleggen van glasvezelnetwerk (zaaknr. 768775).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 12

– Florijnweg 6, 6883 JP Velp: uitbreiden van een laboratoriumruimte (zaaknr. 773244).
– Kastanjelaan 5, 6883 HX Velp: plaatsen van een reclamebord in de voortuin (zaaknr. 777943).
– Vijverlaan 5, 6881 HJ Velp: verplaatsen en legaliseren van zonnepanelen (zaaknr. 763101).
– Zuider Parallelweg 13, 6882 AC Velp: vernieuwen van een balkon (zaaknr. 779376).

Week 13

– Emmastraat 7, 6881 SM Velp: realiseren van een appartement (zaaknr. 780107).
– Hoofdstraat 198, 6881 TN Velp: plaatsen van gevelreclame (zaaknr. 778072).
– Ringallee 37a, 6881 MX Velp: omzetten van een bijgebouw naar een hospice (zaaknr. 758668).
– Europalaan 82, 6991 DE Rheden: bouwen van een erker aan de voorgevel (zaaknr. 779308).
– Oranjeweg 107b, 6991 WK Rheden: plaatsen van een schutting (zaaknr. 779387).
– Prinses Beatrixlaan 3, 6951 AD Dieren: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het vervangen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 765484).
– Valkenlaan 9, 6951 JV Dieren: plaatsen van een nokverhogende dakkapel (zaaknr. 777445).
– Boerhaavelaan 2, 6957 AH Laag-Soeren: bouwen van een dubbele garage met kantoor (zaaknr. 779544).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-782238.
Activiteit: Opstijgen heteluchtballon.
Datum: Het jaar 2021.
Plaats: Rheden, weiland bij Brinkweg 30a.

Vergunning: RHD-729736 Oogfonds.
Activiteit: Textielinzameling.
Datum: Van 9 mei tot en met 15 mei 2021.
Plaats: Gemeente Rheden.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende meldingen in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Florijnweg 6, 6883 JP Velp: het uitbreiden van een laboratorium (zaaknr. 776646/ODRA kenmerk ODRA21MA0482).
– Industrielaan 16, 6951 KG Dieren: het starten van een recyclingbedrijf (zaaknr. 771675/ODRA kenmerk ODRA21MA0143).

Inlichtingen
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Ontwerpbestemmingsplan Velp-De Beemd 2016, locatie Florijnweg 8

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Velp-de Beemd 2016, locatie Florijnweg 8′ en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd.
Dit plan maakt het planologisch mogelijk om het bestaande bedrijfsgebouw aan de Florijnweg 8 uit te breiden, door middel van een aanbouw aan het reeds bestaande pand. Daarbij wordt een tweede inrit, een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en een inpandige fietsenstalling gerealiseerd. Tot slot wordt afgeweken van het geldende beeldkwaliteitsplan in het kader van een goede bedrijfsvoering.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 8 april tot en met woensdag 19 mei 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVB1-ON01.
U kunt ook de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 768656 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling (telefonisch) een zienswijze
naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

Maatregelen corona
Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. De behandelend ambtenaar is niet aanwezig op het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw K. Aaldering via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

De Steeg, 7 april 2021

Bestemmingsplan ‘Velp, IJsselstraat 51-55’

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Velp, IJsselstraat 51-55′ op 30 maart 2021 door de raad is vastgesteld.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 27 maart 2019 uitspraak gedaan over een beroep tegen bestemmingsplan ‘Velp 2016, Woongebieden-Zuid’ en in die uitspraak de raad opgedragen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor de adressen IJsselstraat 55b en 55c. Het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Velp, IJsselstraat 51-55’ is erop gericht om te voldoen aan deze uitspraak en herstelt het ontbreken van een aanduiding voor maximum aantal wooneenheden bij de adressen IJsselstraat 51-55.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 8 april 2021 tot en met donderdag 20 mei 2021 kan een ieder de stukken van het bestemmingsplan inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.
U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘plannen zoeken’ en vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen door het invullen van het adres of de plannaam/-nummer. U kunt gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVZ22-VA01.

Beroep
Met ingang van donderdag 8 april 2021 tot en met donderdag 20 mei 2021 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Het beroepschrift moet gezonden worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op vrijdag 21 mei 2021, tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

De Steeg, 7 april 2021

Omgevingsvergunning en verklaringen van geen bedenkingen Fraterwaard 2, Ellecom

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat met toepassing van artikel 2.12 lid a onder 3o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning is verleend voor de sloop van een stal (gemeentelijk monument) en de bouw van een stal ten behoeve van jongvee aan de Fraterwaard 2 te Ellecom. Door de gemeenteraad is op 30 maart 2021 een verklaring van geen bedenkingen voor afwijking van het bestemmingsplan afgegeven. Door Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 6 januari 2021 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 8 april tot en met woensdag 19 mei 2021 liggen de stukken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.
U kunt het besluit voor de omgevingsvergunning en de verklaringen van geen bedenkingen met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘plannen zoeken’ en vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen door het invullen van het adres of de plannaam/-nummer. U kunt gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLG50-VA01.

Beroep
Indien u een belanghebbende bent en het met het besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken vanaf 9 april 2021, in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
Beroep kan worden aangetekend door (a) belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking, (b) belanghebbenden die willen ageren tegen eventuele wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking in het definitieve besluit zijn aangebracht en (c) belanghebbenden die kunnen aantonen dat het hen niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

De Steeg, 7 april 2021

Bestemmingsplan ‘Dieren-Zuid, Stationsplein 18’

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Dieren-Zuid, Stationsplein 18′ op 30 maart 2021 door de raad is vastgesteld.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 26 februari 2020 uitspraak gedaan over een beroep tegen bestemmingsplan ‘Dieren 2017, Woongebieden-Zuid’ en in die uitspraak de raad opgedragen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het perceel Stationsplein 18. Het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Dieren-Zuid, Stationsplein 18’ is erop gericht om te voldoen aan deze uitspraak.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 8 april 2021 tot en met donderdag 20 mei 2021 kan een ieder de stukken van het bestemmingsplan inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.
U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘plannen zoeken’ en vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen door het invullen van het adres of de plannaam/-nummer. U kunt gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPDZ4-VA01.

Beroep
Met ingang van donderdag 8 april 2021 tot en met donderdag 20 mei 2021 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Het beroepschrift moet gezonden worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op vrijdag 21 mei 2021, tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

De Steeg, 7 april 2021

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden