Bekendmakingen gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Florijnweg 6, 6883 JP Velp: uitbreiden van een laboratoriumruimte (wijziging, i.v.m. gasleiding, t.o.v. reeds verkregen vergunning) / (31-5-2021/790642).
– Gruttostraat 10, 6883 CN Velp: verbouwen van een schoolgebouw (27-5-2021/790340).
– Kosterijland 3, 6883 HH Velp: maken van een doorbraak in een dragende muur tussen woonkamer en keuken (26-5-2021/790201).
– Ossendaalselaan te Velp: vervangen van bestaand faunaraster voor hoger faunaraster (26-5-2021/790184).
– Noorderstraat 14, 6953 CE Dieren: plaatsen van een overkapping (27-5-2021/790210).
– Spoorstraat 19 t/m 25a, 6953 BW Dieren: plaatsen van zonnepanelen op een appartementengebouw (21-5-2021/789695).
– Jut van Breukelerwaardlaan 3, 6957 AS Laag-Soeren: plaatsen van zonnepanelen op een woning (27-5-2021/790352).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Bovenallee 1, 6881 AJ Velp: houden van staanplaatsen voor kortdurend recreatief nachtverblijf t.b.v. bedrijfsmatige exploitatie voor de duur van 10 jaar (wijziging t.o.v. eerder verleende vergunning voor het deel, veld 3, waar geen gebruik van is gemaakt) / (zaaknr. 782451).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Biljoenseweg 3, 6881 WK Velp: renoveren en verbouwen van een bungalow (zaaknr. 784271).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 juni 2021 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 21

– Zutphensestraatweg 17, 6953 CG Dieren: verplaatsen van een inrit (zaaknr. 788725).

Week 22

– Van Pallandtstraat 1, 6881 MS Velp: renoveren van de woning (gemeentelijk monument) / (zaaknr. 784753).
– Hoofdstraat 34 en 36, 6992 AH De Steeg: bouwen van een schuur bij een rijksmonument (zaaknr. 769588).
– Bergelinkweg 14, 6953 CX Dieren: legaliseren van bijgebouw naar woning en bouwen van een aanbouw met overkapping aan de woning en berging en aanleggen van een inrit (zaaknr. 780768).
– Prins Bernhardlaan 26, 6951 AC Dieren: plaatsen van een schuur met terrasoverkapping (zaaknr. 786882).
– Richard Holstraat 8 en 12, 6952 BG Dieren: plaatsen van 1 dakopbouw en 2 erkers bij 2 woningen (zaaknr. 784214).
– Spoorstraat 44, 6953 BZ Dieren: realiseren van een dakterras (zaaknr. 789063).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen AVP

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-770862 Café Het Witte Huus.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Datum: 1 juni 2021.
Plaats: Ellecom.

Vergunning: RHD-790276 Cairn Trails&Adventures.
Activiteit: Veluwezoomtrail.
Datum: 3 en 4 juli 2021.
Plaats: Dieren, Polysport.
Website: www.veluwezoomtrail.nl

Vergunning: RHD-790273.
Activiteit: Brocante, boeken en kunstmarkt.
Datum: 4 juli 2021.
Plaats: De Steeg, Landgoed Middachten.
Website: www.henksteinvoort.nl

Vergunning: RHD-790303.
Activiteit: Plaatsen billboard.
Datum: 3 juni tot en met 8 augustus 2021.
Plaats: Rheden, bij rotonde Schietbergseweg.

Vergunning: RHD-782481.
Activiteit: Kamerverhuurexploitatie Dulkeshofstraat 16.
Datum: 1 juni 2021.
Plaats: Velp.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected].

Subsidieregeling voor ondernemingen in de horeca, toerisme en recreatie en organisaties in de sport in de gemeente Rheden voor investeringen tijdens en vanwege pandemie COVID-19

Het college van burgemeester en wethouders heeft met ingang van 8 juni 2021 de subsidieregeling opnieuw ingesteld. Het subsidieplafond staat op € 55.000,00. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Subsidie wordt verleend aan ondernemingen en instellingen in en voor de toeristisch-recreatieve branche en sport. Eenmalig kan een aanvraag ingediend worden voor maximaal € 2.000,00 per onderneming of organisatie. Ook kunnen ondernemers voor gezamenlijke initiatieven een verzoek indienen. Via www.rheden.nl/covidsteuninderug vindt u meer informatie over de duur en andere voorwaarden.
Wilt u een verzoek indienen voor een subsidie vul dan het formulier op de website in en stuur die naar de gemeente Rheden via [email protected]. Ook voor meer informatie kunt u dit adres gebruiken of bellen met (026) 49 76 911.

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken het volgende verkeersmaatregelen bekend.
De aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats:
I Op de parkeerplaats bij Diderna in Dieren, nabij huisnummer 32. Het kenmerk van dit besluit is RHD2021-GPP-150 en het zaaknummer is 790429.
II In de Korenbloemstraat in Rheden, nabij huisnummer 16. Het kenmerk van dit besluit is
RHD2021-GPP-151 en het zaaknummer is 790442.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg.

De Steeg, 7 juni 2021

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt.
Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 49,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 181,00 voor anderen en € 360,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen