Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Enkweg 35, 6881 LX Velp: vervangen van een bestaande schutting/poort (1-7-2021/795353).
– Hogestraat te Dieren: tijdelijk inrichten van het Carolinapark in Dieren voor een festival (28-6-2021/794900).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 26

– Bovenallee 1, 6881 AJ Velp: houden van staanplaatsen voor kortdurend recreatief nachtverblijf t.b.v. bedrijfsmatige exploitatie voor de duur van 10 jaar (wijziging t.o.v. eerder verleende vergunning voor het deel, veld 3, waar geen gebruik van is gemaakt) / (zaaknr. 782451).
– Jeruzalem nabij nr. 5b te Velp: vervangen van een verkeersbrug (zaaknr. 788178).
– Binnenweg 61, 6955 AW Ellecom: plaatsen van een erfafscheiding (zaaknr. 786422).
– Zutphensestraatweg 18, 6953 CK Dieren: plaatsen van een tuinhuis met veranda (legalisatie) / (zaaknr. 791630).

Week 27

– A348 Velp – Ellecom: groot onderhoud aan de A348 (zaaknr. 786835).
– Parkstraat 1b, 6881 JA Velp: aanbrengen van reclamebestickering en het ophangen van 1 vlag (zaaknr. 788772).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-792053 Cultuurbedrijf RIQQ.
Activiteit: Zomerconcerten.
Datum: 18 en 25 juli 2021.
Plaats: De Steeg, landgoed Middachten.
Website: www.riqq.rheden.nl

Vergunning: RHD-794576 PFC.
Activiteit: Flessenactie i.h.k.v. afscheid De Dumpel Velp.
Datum: 24 juli 2021.
Plaats: Velp, Gruttostraat.

Vergunning: RHD-794749 Natuurmonumenten.
Activiteit: Landgoedkamp Vobula, inrichten tijdelijk kampeerterrein.
Datum: 22 juli t/m 16 augustus 2021.
Plaats: Rheden, Heuvenseweg.
Website:

Vergunning: RHD-794594 STRV (Stichting Toerisme Recreatie Veluwezoom).
Activiteit: Kleinschalig muziekoptreden winkelcentrum Dieren.
Datum: 10 juli 2021 van 12.30 uur -16.30 uur.
Plaats: Dieren, Ericaplein t.h.v. Theothorne.
Website: www.strv.nl

Vergunning: RHD-794597 STRV (Stichting Toerisme Recreatie Veluwezoom).
Activiteit: Kleinschalig muziekoptreden winkelcentrum Rheden.
Datum: 17 juli 2021 van 12.30 uur – 16.30 uur.
Plaats: Rheden, Meester B. van Leeuwenplein.
Website: www.strv.nl

Vergunning: RHD-794599 STRV (Stichting Toerisme recreatie Veluwezoom).
Activiteit: Kleinschalig muziekoptreden winkelcentrum Velp.
Datum: 24 juli 2021 van 12.30 uur -16.30 uur.
Plaats: Velp, Overtuin.
Website: www.strv.nl

Vergunning: RHD-794600 STRV (Stichting Toerisme recreatie Veluwezoom).
Activiteit: Kleinschalig muziekoptreden winkelcentrum Dieren.
Datum: 31 juli 2021 van 12.30 uur – 16.30 uur.
Plaats: Dieren, Ericaplein t.h.v. Theothorne.
Website: www.strv.nl

Vergunning: RHD-794602 STRV (Stichting Toerisme Recreatie Veluwezoom).
Activiteit: Kleinschalig muziekoptreden winkelcentrum Rheden
Datum: 7 augustus 2021 van 12.30 uur – 16.30 uur.
Plaats: Rheden, Meester B. van Leeuwenplein.
Website: www.strv.nl

Vergunning: RHD-794603 STRV (Stichting Toerisme Recreatie Veluwezoom).
Activiteit: Kleinschalig muziekoptreden winkelcentrum Velp.
Datum: 14 augustus van 12.30 uur – 16.30 uur.
Plaats: Velp, Overtuin.
Website: www.strv.nl

Vergunning: RHD-795945 CV De Nölers.
Activiteit: Bingo.
Datum: 15 juli 2021.
Plaats: Dieren, Café de Tapperij.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Besluit opleggen maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften hebben genomen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Het betreft maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

– Hoofdstraat 210 te Velp: maatwerk vetafscheider (zaaknr. 795785/kenmerk ODRA21AB1234; verzenddatum besluit: 1 juli 2021).

Bezwaar
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.
Voor meer informatie over bovengenoemde beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Ontwerpbestemmingsplan Velp-Midden, locatie Parkstraat 3-5

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Velp-Midden, locatie Parkstraat 3-5′ en de daarbij behorende stukken voor eenieder ter inzage is gelegd.

Initiatiefnemer is voornemens het bestaande kerkgebouw, zalencentrum en dienstwoning aan de Parkstraat 3 te Velp te slopen om daarvoor in de plaats een appartementencomplex bestaande uit 8 appartementen te realiseren. Tevens wordt het terrein heringericht ten behoeve van een tuin, tuinkamer en overdekte parkeervoorziening. De bedrijfsbestemming aan de Parkstraat 5 wordt gewijzigd in een woonbestemming.

Plangebied
Het plangebied is gelegen aan de Parkstraat 3 en 5 in het middengebied van Velp. Het plangebied valt onder de kadastrale gemeente Velp Gelderland, sectie F, percelen 1917 en 1918. Het perceel (nr. 1917) Parkstraat 5 heeft een oppervlakte van 734 m². Het perceel (nr. 1918) Parkstraat 3 met de voormalige kerk, met zalencentrum en dienstwoning heeft een oppervlakte van 2.280 m².

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan
Vanaf donderdag 15 juli 2021 tot en met woensdag 25 augustus 2021 kan eenieder de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis in De Steeg. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken ook in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’ waar u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder locatie of naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVN22-ON01.

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze
naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer D. van Dun via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

Ter inzage ontwerpomgevingsvergunning en zienswijzen
Vanwege gecoördineerde besluitvorming ligt gedurende de genoemde termijn naast het ontwerp bestemmingsplan ook de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Zienswijzen aangaande de ontwerp-omgevingsvergunning kunnen door eenieder worden ingediend, gedurende de genoemde termijn. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ Rheden, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning Parkstraat 3-5 Velp’. Voor het indienen van uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

De Steeg, 14 juli 2021

Vastgesteld bestemmingsplan Velp-De Beemd 2016, locatie Florijnweg 8 te Velp

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan Velp-De Beemd 2016, locatie Florijnweg 8 te Velp op 29 juni 2021 ongewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Dit plan maakt het planologisch mogelijk om het bestaande bedrijfsgebouw aan de Florijnweg 8 uit te breiden, door middel van een aanbouw aan het reeds bestaande pand. Daarbij wordt een tweede inrit, een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en een inpandige fietsenstalling gerealiseerd. Tot slot wordt het afgeweken van het geldende beeldkwaliteitsplan in het kader van een goede bedrijfsvoering.

Ter inzage
Het ongewijzigde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 15 juli tot en met donderdag 26 augustus 2021 ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg.

U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u ‘plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen door het invullen van het adres of de plannaam of het plannummer. U kunt gebruik maken van het plannummer NL.IMRO.0275.BPVB1.

Beroep
Met ingang van vrijdag 16 juli tot en met donderdag 25 augustus kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijze niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op vrijdag 27 augustus 2021, tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

De Steeg, 14 juli 2021

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden