Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Hogeweg 31, 6881 EA Velp: intern constructief wijzigen van de woning (16-7-2021/797123)
– Pinkenbergseweg 13, 6881 BB Velp: plaatsen van een overkapping (20-7-2021/797404)
– Veerweg 97, 6991 GM Rheden: plaatsen van een overkapping en dichtmaken van de bestaande overkapping (18-7-2021/797220)

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Berg en Heideweg 10, 6881 PK Velp: bouwen van een tijdelijke mantelzorgwoning bij een gemeentelijk monument (zaaknr. 793075)
– Van Zwietenlaan 3a, 6957 AJ Laag-Soeren: aanbouwen aan een woonwagen (zaaknr. 789300)

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Berg en Heideweg 10, 6881 PK Velp: bouwen van een tijdelijke mantelzorgwoning bij een gemeentelijk monument (zaaknr. 793075)

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 juli 2021 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 28

– Buurtweg 3, 35 en 65 en Ambtsjonkerstraat 1 te Rheden: renoveren van 4 woningen (zaaknr. 791658)

Week 29

– Oranjestraat 74, 6881 SG Velp: wijzigen van de voorgevel van een monumentaal pand (zaaknr. 774393)
– Hoofdstraat 102-170, 6881 TL Velp: verduurzamen van een flatgebouw en aanbrengen van nieuwe balkons aan de voorzijde van het gebouw (zaaknr. 790073)
– Buurmeestersstraat 6, 6991 ZN Rheden: uitbouwen aan de achtergevel van de woning op de begane grond en 1e verdieping (zaaknr. 785751)
– Spechtlaan 5, 6951 JR Dieren: plaatsen van een verhoogde nok op de woning (zaaknr. 791147)

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-797676 Inloophuis ’t Trefpunt.
Activiteit: Bingo.
Datum: 31 juli 2021 van 20.00 uur tot 23.00 uur.
Plaats: Velp, Schoolstraat 12.

Vergunning: RHD-775560 2Switch.
Activiteit: Textielinzameling.
Datum: Van 17 tot 23 oktober 2021.
Plaats: Gemeente Rheden.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Aanwijzingsbesluit en Beleidsregels ten behoeve van de handhaving op het fietsparkeren

Het college van de gemeente Rheden heeft op 13 juli 2021 een aanwijzingsbesluit genomen en beleidsregels vastgesteld met als doel om overlast, hinder en verkeersonveilige situaties als gevolg van verkeerd en langdurig geparkeerde fietsen aan te pakken en te reduceren.
De stationsgebieden en winkelgebieden van Dieren, Rheden en Velp en alle bushaltes in de gemeente Rheden zijn aangewezen als gebieden, waar het verboden is om:
– (brom)fietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten en plaatsen te stallen;
– (brom)fietsen langer dan 21 dagen onafgebroken te parkeren.
In de beleidsregels is opgenomen hoe het college handhavend gaat op treden tegen de fout en/of gevaarlijk gestalde (brom)fietsen, weesfietsen en fietswrakken.

Het aanwijzingsbesluit en de beleidsregels zijn op 20 juli 2021 bekendgemaakt in het elektronische Gemeenteblad en zijn de daaropvolgende dag in werking getreden. Deze regelingen zijn te raadplegen op www.overheid.nl. Zoek dan bij ‘bekendmakingen’ met de zoekterm ‘aanwijzingsbesluit Rheden’ of ‘beleidsregels Rheden.

Inzameling oud papier

Afvalpartner Suez haalt ook in augustus het oud papier op. Per 1 september wordt het oud papier weer door vrijwilligers ingezameld. Vanaf dan gaat ook de inzameling weer volgens de papieren afvalkalender gelden.
Omdat Suez overdag inzamelt, moet u de papiercontainer vóór 07.30 uur aan de weg zetten. Zoals gebruikelijk mag u ook dozen met oud papier of gebundeld oud papier aanbieden. Zorgt u er wel voor dat de dozen/bundels niet te zwaar zijn.

Tijdelijk inzamelschema
Locatie Ophaaldagen

Velp Noord Woensdag 18 augustus
(ten noorden van spoorlijn)

Velp Zuid Woensdag 4 augustus
(ten zuiden van spoorlijn)

Rheden Maandag 23 augustus

De Steeg, Ellecom Maandag 16 augustus

Oud Dieren, Dieren Midden Maandag 9 augustus

Dieren Noord, Laag-Soeren, Maandag 2 augustus

Spankeren Maandag 30 augustus

Een overzicht leest u ook op www.rheden.nl/papierinzameling

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden