Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

• Willemstraat 38 en 40, 6882 KD Velp: constructief wijzigen van de woningen (25-6-2021/794524)
• Wilhelminastraat 2b t/m 2g, 6881 LJ Velp: verbouwen van een vml kamerverhuurpand ten behoeve van de realisatie van 7 zelfstandige appartementen (9-7-2021/796870)
• Arnhemsestraatweg, park Daalhuizen te Velp: kappen van 1 treureik en 1 tulpenboom (noodkap) (28-7-2021/798357)
• Havikerwaard nabij 8a te De Steeg: plaatsen van een drijvend zonnepanelenpark (27-7-2021/798285)
• Hofstetterlaan te Ellecom: beveiligen van de overweg Hofstetterlaan en uitvoeren van diverse maatregelen (23-7-2021/797946)
• Molenweg 14, 6953 CT Dieren: transformeren van een voormalige school tot een woongebouw met 5 wooneenheden (15-7-2021/797022)
• Veerstraat 3, 6953 BH Dieren: vervangen van een schuifpui in openslaande deuren met zijlichten (5-7-2021/795502)
• Kerkstraat 22b, 6953 BM Dieren: vervangen van kozijnen in de voor- en zijgevel van de woning (22-7-2021/797744)

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

• Jeruzalem 19, 6881 JK Velp: maken van een aanbouw aan de woning (zaaknr. 792735)
• Eikenstraat 3a, 6955 JB Ellecom: bouwen van een padelbaan (zaaknr. 789178)
• Dorpsweg 78, 6956 AR Spankeren: bouwen van een schuur (zaaknr. 791330)
• Badhuislaan 73, 6957 DS Laag-Soeren: plaatsen van dubbele beglazing in bestaande kozijnen (zaaknr. 786888)

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

• Hogestraat te Dieren: tijdelijk inrichten van het Carolinapark in Dieren voor een festival (zaaknr. 794900)
• Tellegenlaan 2, 6951 DD Dieren: verbouwen van een voormalig schoolgebouw en het aanleggen van een inrit (zaaknr. 790850)

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 augustus 2021 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 29

• Imboslaan 2, 6952 JP Dieren: uitbreiden van de woning aan de zijkant (zaaknr. 791896)

Week 30

• Willemstraat 38 en 40, 6882 KD Velp: constructief wijzigen van de woningen (zaaknr. 794524)
• Beekhuizenseweg 38, 6881 AK Velp: verbouwen van een woning (zaaknr. 779907)
• Beekhuizenseweg 8, 6881 AJ Velp: aanbouwen van een serre, bouwen van een schuur en aanleggen van een zwembad (zaaknr. 784232)
• Zutphensestraatweg 83a, 6953 CJ Dieren: uitdiepen van een kelder (zaaknr. 790628)

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.

De aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
I Plaatsing van bord E6 van Bijlage I, RVV 1990 met kentekenbordje.
Locatie: Straat R.J. Schimmelpenninckstraat, nabij huisnummer 64 te Dieren.
Het kenmerk van dit besluit is RDH2021-GPP-152. Het zaaknummer is 793126.
II Plaatsing van bord E6 van Bijlage I, RVV 1990 met kentekenbordje.
Locatie: Speenkruidstraat , nabij Worth Rhedenseweg 127 te Rheden.
Het kenmerk van dit besluit is RDH2021-GPP-153. Het zaaknummer is 797474.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website
https://www.officielebekendmakingen.nl.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg.

De Steeg, 2 augustus 2021

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt.
Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 49,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 181,00 voor anderen en € 360,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden