Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Arnhemsestraatweg 354, 6881 NK Velp: plaatsen van een hekwerk, vervangen van een tuinhuisje en plaatsen units warmtepompen (incl.omheining) / (5-7-2021/795492).
– Bosweg 25, 6881 KJ Velp: vergroten van de dakkapel op het voordakvlak (27-7-2021/798286).
– Hoofdstraat 83a, 6881 TD Velp: plaatsen van een dubbelzijdig reclame lichtbakje aan de gevel van een winkel (26-8-2021/801329).
– Plevierstraat 30, 6883 CH Velp: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (24-8-2021/801070).
– Oversteeg 45, 6994 AS De Steeg: plaatsen van zonnepanelen op een kapschuur (30-8-2021/801952).
– Admiraal Helfrichlaan 15, 6952 GA Dieren: verbouwen van een kinderopvangverblijf (30-8-2021/801923).
– Buitensingel 42, 6951 AZ Dieren: plaatsen van een dakopbouw aan de achtergevel van de woning (25-8-2021/801196).
– Eduard van Beinumlaan 7, 6952 CG Dieren: plaatsen van een dakkapel op de woning (25-8-2021/801189).
– Eduard van Beinumlaan 16, 6952 CM Dieren: bouwen van een erker (7-7-2021/795770).
– Kerkstraat 41, 6953 BL Dieren: verbreden van de doorgang keuken-kamer van een rijksmonument (27-8-2021/801383).
– Kerkstraat 41, 6953 BL Dieren: plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren (30-8-2021/801953).
– Köllinglaan 5, 6952 HK Dieren: vervangen van een kozijn (24-8-2021/801060).
– Noorderstraat 68, 6953 CE Dieren: uitbouwen aan de achterzijde van de woning, vervangen en vergroten van een dakkapel en plaatsen van een overkapping aan de garage/schuur (25-8-2021/801238).
– Dorpsweg 63, 6956 AN Spankeren: kappen van een slangenden (Araucaria araucana) / (30-8-2021/801995).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Ingekomen reguliere aanvraag (activiteit milieu)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is. Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag; het genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Daarmee heeft de publicatie van deze aanvraag een informatief karakter. Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected]

Zaaknr.: 801029
ODRA kenmerk: ODRA21AB1657
Datum indiening: 24-8-2021
Omschrijving: milieuneutraal veranderen van de inrichting (plaatsen van waterstofflessen bundels)
Adres: Florijnweg 6, 6883 JP Velp

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Arnhemsestraatweg 354, 6881 NK Velp: plaatsen van een hekwerk, vervangen van een tuinhuisje en plaatsen units warmtepompen (incl. omheining) / (zaaknr. 795492)
– Eduard van Beinumlaan 16, 6952 CM Dieren: bouwen van een erker (zaaknr. 795770).
– Veerstraat 3, 6953 BH Dieren: vervangen van een schuifpui in openslaande deuren met zijlichten (zaaknr. 795502).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Pinkenbergseweg 13, 6881 BB Velp: plaatsen van een overkapping (zaaknr. 797404).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 september 2021 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 34

– Zutphensestraatweg 28, 6953 CL Dieren: plaatsen van een overkapping in de tuin (zaaknr. 798631).

Week 35

– Daalhuizerweg 29, 6881 NX Velp: veranderen en vergroten van een woning (zaaknr. 791318).
– Veerweg 97, 6991 GM Rheden: plaatsen van een overkapping en dicht maken van de bestaande overkapping (zaaknr. 797220).
– Oversteeg 45, 6994 AS De Steeg: plaatsen van zonnepanelen op een kapschuur (zaaknr. 801952).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-800559 Stichting Nieuwe Ruimte (aanpassing begintijd).
Activiteit: Kunstenaar van de Maand.
Datum: Iedere 1e zondag van de maand vanaf 5 september 2021 tot en met 7 augustus 2022 van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Velp, Oranjestraat 36a, Guus Dijkhuizenplantsoen.

Vergunning: RHD-801177.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 12 september 2021 van 15.00 uur tot 22.30 uur.
Plaats: Velp, Biesdelselaan tussen de Hogeweg en De Ruijterlaan.

Vergunning: RHD-802471.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 10 september van 17.00 tot 23.00 uur.
Plaats: Velp, Piet Heinlaan tussen De Ruijterlaan en de Wassenaerlaan.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Ontwerpbestemmingsplan Spankeren 2017, locatie Landweg tussen nummer 2 en 4

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Spankeren 2017, locatie Landweg tussen nummer 2 en 4′ en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd.

Ligging plangebied
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Landweg tussen adresnummer 2 en 4 te Spankeren.

Inhoud
Het bestemmingsplan beoogt de nieuwbouw van een vrijstaande woning planologisch mogelijk te maken.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 9 september tot en met woensdag 20 oktober 2021 kan een ieder de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPSP3-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 605355 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

Maatregelen Corona
Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. De behandelend ambtenaar is niet altijd aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Geerts via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

De Steeg, 2 september 2021

Ontwerpbestemmingsplan Dieren-Zuid, locaties Zutphensestraatweg 20 en 40

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Dieren-Zuid, locaties Zutphensestraatweg 20 en 40’ en de daarbij behorende stukken voor eenieder ter inzage is gelegd.

Initiatiefnemer is voornemens het huidige kerkgebouw aan Zutphensestraatweg 20 te slopen. Vervolgens zal op dit perceel een zorgcomplex voor instellingswonen worden gerealiseerd. Het programma bestaat uit 18 onzelfstandige wooneenheden en 2 gezamenlijke ruimtes.
Op de locatie Zutphensestraatweg 40 is tevens een zorgcomplex beoogd. Het programma gaat uit van behoud van de historische villa met daarbij een nieuwe lagere aanbouw aan de achterzijde. In totaal bevat deze locatie 24 onzelfstandige wooneenheden. Beide locaties worden bestemd als Maatschappelijk-2 en de beoogde doelgroep zijn dementerenden.

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan
Vanaf donderdag 9 september 2021 tot en met 20 oktober 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan, de verbeelding en alle bijlagen voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruik maken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPDZ5-ON01.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de Servicebalie in het gemeentehuis in De Steeg.

Informatieavond
Op maandag 13 september 2021 vindt er een informatieavond plaats in Villa Veertien, Noorderstraat 14 te Dieren, tussen 18.00 uur en 20.00 uur. U bent van harte welkom. Er is geen vast programma, dus u kunt komen en gaan wanneer u dat wil. Tijdens de avond zijn deskundigen vanuit de ontwikkelaar en vanuit de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden en kunt u het plan inzien. Indien u wilt komen, dient u zich vanwege de coronaregels aan te melden via mailadres [email protected], waarbij u aan dient te geven met hoeveel mensen u komt. Aanmelden kan tot maandag 13 september 12.00 uur.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 743746 te vermelden. Ook bestaat de mogelijke om binnen dezelfde termijn mondeling (telefonisch) een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer D. van Dun [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

De Steeg, 8 september 2021

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.

De aanwijzing van elektrische oplaadpunten op de volgende locaties:
I Rheden, De Del, tegenover huisnummer 34-36. Het kenmerk van dit besluit is
RDH2021-VKB-166. Het zaaknummer is 800655.
II Rheden, Massenweg tegenover huisnummer 142. Het kenmerk van dit besluit is
RHD2021-VKB-168. Het zaaknummer is 801892.
III Dieren, Vogelplantsoen, nabij huisnummer 170. Het kenmerk van dit besluit is
RHD2021-VKB-167. Het zaaknummer is 800656.
IV Velp, Zaalboslaan, nabij huisnummers 1-19. Het kenmerk van dit besluit is
RHD2021-VKB-169. Het zaaknummer is 802232.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website https://www.officielebekendmakingen.nl/Gemeenteblad.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg.

De Steeg, 6 september 2021

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt.
Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 49,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 181,00 voor anderen en € 360,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden