Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Biesdelselaan 7g, 6881 CA Velp: plaatsen van zonnepanelen (25-8-2021/801187).
– Boulevard 19, 6881 HP Velp: plaatsen van zonnepanelen op het platte dak van de niet monumentale aanbouw/overkapping (14-7-2021/796872).
– Florijnweg 23e, 6883 JN Velp: aanbrengen van lichtreclame met logo en verlichte tekst (26-7-2021/798076).
– Jeruzalem 29a, 6881 JL Velp: plaatsen van zonnepanelen (10-9-2021/803351).
– Plevierstraat 34, 6883 CH Velp: verbouwen van de woning (4-7-2021/795354).
– Wulpenstraat 6, 6883 ET Velp: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (9-9-2021/803188).
– IJsselstraat 40, 6882 LG Velp: ombouw van het balkon en de airco voorzien van een hederahaag (19-7-2021/797248).
– Zutphensestraatweg 29 t/m 71, 6881 WV Velp: verduurzamen van een appartementengebouw (8-9-2021/803068).
– Kerkstraat 26, 6991 HC Rheden: vervangen en isoleren van het dak van de woning (30-8-2021/801827).
– IJsselsingel 162, 6991 ZW Rheden: bouwen van een erker, nokverhoging op achterdakvlak, dakkapel op voordakvlak en een opbouw op de bestaande uitbouw (16-7-2021/797128).
– Burgemeester Willemsestraat 31, 6953 CV Dieren: herbouwen van een bestaande loods (30-8-2021/801894).
– Molenweg 15, 6953 CS Dieren: plaatsen van zonnepanelen op een schuur (10-9-2021/803252).
– Prinsenstraat 2, 6953 BT Dieren: verplaatsen van een airco buitenunit en plaatsen van een schutting (23-7-2021/797966).
– Spoorstraat 25a, 6953 BW Dieren: herstellen van een dakterras en legalisering toegangsdeur naar terras met rolluik (10-9-2021/803388).
– Spoorstraat 26, 6953 BX Dieren: plaatsen van zonnepanelen (9-8-2021/799602).
– Stationsplein 10, 6953 AB Dieren: herbouw garage en overkapping (14-9-2021/803662).
– Vogelplantsoen 179, 6951 HZ Dieren: plaatsen van een enkelzijdige nokverhogende dakopbouw (6-9-2021/802756).
– Zutphensestraatweg 67, 6953 CJ Dieren: plaatsen van een dubbele poort, een bijgebouw en speeltoestel (21-8-2021/800753).
– Kanaaldijk 96, 6956 AX Spankeren: plaatsen van reclame (3-9-2021/802594).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Harderwijkerweg 7, 6952 AB Dieren: plaatsen van een hekwerk (zaaknr. 793785).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 33

– Plevierstraat 34, 6883 CH Velp: verbouwen van de woning (zaaknr. 795354).

Week 36

– Bogershof 14, 6883 GZ Velp: dichtzetten van een overkapping aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 794512).
– Fazantlaan 83, 6951 JL Dieren: plaatsen van een dakopbouw (zaaknr. 798753).

Week 37

– Boulevard 19, 6881 HP Velp: plaatsen van zonnepanelen op het platte dak van de niet monumentale aanbouw/overkapping (zaaknr. 796872).
– IJsselstraat 40, 6882 LG Velp: ombouw van het balkon en de airco voorzien van een hederahaag (zaaknr. 797248).
– Zwaluwlaan 27, 6951 HS Dieren: plaatsen van een dakopbouw (zaaknr. 787637).
– Dorpsweg 78, 6956 AR Spankeren: bouwen van een schuur (zaaknr. 791330).
– Kerkweg 2, 6956 CG Spankeren: plaatsen van een informatiebord aan de Dorpskerk Spankeren (zaaknr. 802795).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Ontheffing: RHD-803199 BAM Rail.
Activiteit: Slijpen spoorstaven.
Datum: 22-23 september 2021 tussen 01.00 uur – 05.00 uur.
Plaats: Traject Arnhem-Dieren.
Website: www.prorail.nl/omwonenden/check-het-spoorwerk-in-uw-buurt

Vergunning: RHD-803191 Stichting Dorpskerk Spankeren.
Activiteit: Concert blokfluitensemble.
Datum: 23 september 2021 van 20.00 uur – 22.00 uur.
Plaats: Spankeren, St. Petruskerk.

Vergunning: RHD-803195 Vkc Sios’61.
Activiteit: Promotiemiddag.
Datum: 2 oktober 2021 van 14.00 uur -16.00 uur.
Plaats: Velp, sportpark Overhagen.
Website: www.sios61.nl

Vergunning: RHD-803275 Vv Dieren.
Activiteit: Opening van het voetbalseizoen.
Datum: 25 september van 09.00 uur – 21.00 uur.
Plaats: Dieren, Kolonieweg.
Website: www.vvdieren.nl

Vergunning: RHD-802069.
Activiteit: Burendag.
Datum: 25 september 2021 van 15.30 uur tot 21.00 uur.
Plaats: Velp, Burg. Brandtplein.

Vergunning: RHD-800524.
Activiteit: Burendag.
Datum: 25 september 2021 van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Velp, Hertogstraat.

Vergunning: RHD-803558.
Activiteit: Buurtbijeenkomst.
Datum: 26 september 2021 van 15.00 uur tot 20.00 uur.
Plaats: Velp, Dillenburglaan.

Vergunning: RHD-803979
Activiteit: Burendag
Datum: 24 september 2021 van 16.00 uur tot 21.00 uur.
Plaats: Velp, Gruttostraat en speeltuin Gruttoplein.

Vergunning: RHD-800558 Theatergroep ‘Schudden voor Gebruik’.
Activiteit: 4 korte a capella zangvoorstellingen.
Datum: 25 september 2021 om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur.
Plaats: Velp, schoolplein Fredericusschool (ingang Oranjestraat).

Vergunning: RHD-804007 Inloophuis ’t Trefpunt.
Activiteit: Bingoavond.
Datum: 25 september 2021 vanaf 20.00 uur.
Plaats: Velp, Schoolstraat 21.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende meldingen in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Zutphensestraatweg 53 te Ellecom: het verplaatsen van een winput (zaaknr. 799734/kenmerk ODRA21MA2877).
– Kanaalweg 21d te Dieren: het starten van een inrichting voor onderhoud en reparatie aan karts en onderdelen (zaaknr. 792301/kenmerk ODRA21MA2045).

Inlichtingen
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

1e wijziging begroting Omgevingsdienst Regio Arnhem 2021

De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) voert voor de gemeente Rheden alle milieutaken rond vergunningverlening, toezicht en handhaving van bedrijven uit. Het Algemeen Bestuur van ODRA heeft op 8 juli 2021 de ontwerpbegroting van ODRA – 1e wijziging 2021 vastgesteld. Voor meer informatie en het inzien van de begrotingstukken kunt u contact opnemen met mevrouw D. Veenstra via [email protected]

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.

I Proef Enkweg Velp
Van 1 oktober tot 1 november 2021 houden wij een verkeersproef in de Enkweg in Velp met als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid voor de leerlingen van de Openbare Daltonschool Daalhuizen.
Wij stellen eenrichtingverkeer in op de Enkweg tussen de Jan Luijkenlaan en de Koningstraat.
Wegens het eenrichtingverkeer in de Koningstraat is er een stukje doodlopende weg op de Enkweg tussen de Koningstraat en de Hertogstraat.
Door de maatregel ontstaat er een verplichte rijrichting langs de school.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2021-VKB-165 en het zaaknummer is 800405.

II Elektrisch oplaadpunt
De aanleg van een elektrisch oplaadpunt in de Noorderstraat in Dieren ter hoogte van huisnummer 51. Het kenmerk van dit besluit is RHD2021-VKB-170 en het zaaknummer is 803886’.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website
https://www.officielebekendmakingen.nl/Gemeenteblad.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg.

De Steeg, 20 september 2021

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt.
Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 49,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 181,00 voor anderen en € 360,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden