Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Schoolstraat 57, 6882 NR Velp: plaatsen van een fuelwash (15-9-2021/803872).
– Vianenstraat 8, 6882 NV Velp: plaatsen van een scootsafe in de voortuin (31-8-2021/802096).
– Enkweg 19, 6951 BT Dieren: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (8-9-2021/802995).
– Koningin Julianalaan 18, 6951 AM Dieren: verplaatsen van een inrit (1-9-2021/802287).
– Meidoornlaan 143, 6951 LS Dieren: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (15-9-2021/803884).
– Viëtorstraat 1, 6953 BR Dieren: legaliseren van bestaande bijbehorende bouwwerken in het achtererfgebied (13-9-2021/803582).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Noorderstraat 14, 6953 CE Dieren: plaatsen van een overkapping (zaaknr. 790210).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Stationsplein 10, 6953 AB Dieren: herbouwen van een garage en bouwen van een overkapping (zaaknr. 803662).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 september 2021 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 37

– Florijnweg 23e, 6883 JN Velp: aanbrengen van lichtreclame met logo en verlichte tekst (zaaknr. 798076).
– Jeruzalem 19, 6881 JK Velp: maken van een aanbouw aan de woning (zaaknr. 792735).
– Kastanjelaan 5, 6955 AM Ellecom: plaatsen van een dakkapel (zaaknr. 793977).
– Kanaaldijk 96, 6956 AX Spankeren: plaatsen van reclame (zaaknr. 802594).

Week 38

– Prinsenstraat 2, 6953 BT Dieren: verplaatsen van een airco buitenunit en plaatsen van een schutting (zaaknr. 797966).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Melding: RHD-803846 Onze Huisartsen.
Activiteit: Medewerkersbijeenkomst.
Datum: 30 september van 15.00 uur – 20.00 uur.
Plaats: Velp, Florijnweg.

Vergunning: RHD-804785 Bibliotheek Veluwezoom.
Activiteit: Kinderboekenweek activiteit.
Datum: 6 oktober 2021.
Plaats: Rheden: Jeugdbibliotheek/Kroeseboom Haverweg, van 12.00 uur tot 15.00 uur.
Dieren: Parkeerplaats achter de bibliotheek/sporthal Theotorne Tellegenlaan van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Industrielaan 2 te Dieren: het veranderen van een houtverwerkingsbedrijf (zaaknr. 803575/kenmerk ODRA21MA3255).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Kennisgeving voornemen vervaardigen bestemmingsplan Laag Soeren, Eerbeekseweg nabij nummer 8

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat een bestemmingsplan wordt opgesteld voor het perceel achter Eerbeekseweg nummer 8, kadastraal bekend als gemeente Dieren, sectie P, nummer 2160.

Indicatie inhoud
Het voornemen is om het bestemmingsplan te herzien zodat één vrijstaande woning kan worden gebouwd.

Nog geen stukken ter inzage
Over het voornemen om een bestemmingsplan op te stellen worden geen stukken ter inzage gelegd en wordt geen gelegenheid geboden om zienswijzen naar voren te brengen.

Start procedure
Het te vervaardigen ontwerpbestemmingsplan wordt te zijner tijd gepubliceerd. Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen dan desgewenst zienswijzen worden ingediend.

De Steeg, 29 september 2021

1 Ontwerpbestemmingsplan Velp-Noord, locatie Waldeck Pyrmontlaan 4
2 M.e.r. beoordelingsbesluit Velp-Noord, locatie Waldeck Pyrmontlaan 4

1 Ontwerpbestemmingsplan Velp-Noord, locatie Waldeck Pyrmontlaan 4

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Velp-Noord, locatie Waldeck Pyrmontlaan 4’ en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd.

Ligging plangebied
Het bestemmingsplan heeft betrekking op Waldeck Pyrmontlaan 4 te Velp, kadastraal bekend als gemeente Velp, sectie F, nummer 2894.

Inhoud
Het bestemmingsplan beoogt de nieuwbouw van twee vrijstaande woningen planologisch mogelijk te maken.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 30 september tot en met woensdag 10 november 2021 kan een ieder de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVN24-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 738480 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

Maatregelen Corona
Vanwege het Coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. De behandelend ambtenaar is niet altijd aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Geerts via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

2 M.e.r. beoordelingsbesluit Velp-Noord, locatie Waldeck Pyrmontlaan 4

Burgemeester en wethouders van Rheden maken ingevolge het bepaalde in artikel 7.17, vijfde lid van de Wet milieubeheer (Wm) het volgende bekend: Ter voorbereiding van de behandeling van een aanvraag om bestemmingsplanherziening voor de herontwikkeling van Waldeck Pyrmontlaan 4 te Velp is een aanmeldingsnotitie bij de gemeente ingediend. De aanmeldingsnotitie is getoetst aan de criteria van artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer. Burgemeester en wethouders hebben op 14 september 2021 besloten dat voor het betreffende initiatief en de locatie geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld, omdat geoordeeld is dat de voorgenomen activiteit niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen.

Inzage stukken
Het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen vanaf donderdag 30 september tot en met woensdag 10 november 2021 voor een ieder ter inzage bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen over het besluit, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Geerts via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

Geen bezwaar en beroep
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit besluit beschouwd als een voorbereidingsbeslissing waartegen geen direct bezwaar of beroep openstaat, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. In eerdere uitspraken heeft de Raad van State geoordeeld dat bijvoorbeeld omwonenden en belangenorganisaties niet als direct belanghebbende worden gezien. Zij kunnen hun reactie omtrent dit beoordelingsbesluit kenbaar maken in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

De Steeg, 29 september 2021

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden