Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Florijnweg 8, 6883 JP Velp: vergroten van een bedrijfspand (23-9-2021/804870).
– Gasthuislaan 69, 6883 JB Velp: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en een nokverhogende dakkapel op het achterdakvlak (1-10-2021/805892).
– Mozartlaan 2, 6881 PJ Velp: vergroten van de woning aan de achtergevel en veranderen van een bestaande inrit (5-10-2021/806187).
– Zutphensestraatweg 7, 6955 AC Ellecom: bijgebouw veranderen en renoveren en plaatsen van zonnepanelen (28-9-2021/805423).
– Hellendaallaan 19, 6952 EH Dieren: aanleggen van een inrit (30-9-2021/805704).
– Hogestraat te Dieren: aanleggen van een bloemenheuvel in het Carolinapark (28-9-2021/805397).
– Imboslaan 128, 6951 KC Dieren: plaatsen van een schutting (6-10-2021/806266).
– Priesnitzlaan 8, 6957 DE Laag-Soeren: renoveren van het dak van de woning (4-10-2021/806057).
– Rozesteinweg 19, 6957 BG Laag-Soeren: plaatsen van zonnepanelen (3-10-2021/805934).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Zutphensestraatweg 7, 6955 AC Ellecom: bijgebouw veranderen en renoveren en plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 805423).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 oktober 2021 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 39

– Hoofdstraat 83a, 6881 TD Velp: plaatsen van een dubbelzijdig reclame lichtbakje aan de gevel van een winkel (zaaknr. 801329).
– Hoofdstraat 192, 6881 TM Velp: wijzigen van de gevel van een winkelpand en het vervangen van lichtreclame (zaaknr. 799861).
– Jeruzalem 29a, 6881 JL Velp: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 803351).
– Ossendaalselaan te Velp: vervangen van bestaand faunaraster voor hoger faunaraster (zaaknr. 790184).
– Vogelplantsoen 179, 6951 HZ Dieren: plaatsen van een enkelzijdige nokverhogende dakopbouw (zaaknr. 802756).

Week 40

– Kastanjelaan 12c, 6883 HZ Velp: plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van het pand (zaaknr. 795077).
– Wulpenstraat 6, 6883 ET Velp: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 803188).
– Havikerwaard nabij 8a te De Steeg: plaatsen van een drijvend zonnepanelenpark (zaaknr. 798285).
– Hoofdstraat 29, 6994 AC De Steeg: herstellen van de serre en balkon bij een gemeentelijk monument (zaaknr. 799360).
– Koningin Julianalaan 18, 6951 AM Dieren: verplaatsen van een inrit (zaaknr. 802287).
– Molenweg 15, 6953 CS Dieren: plaatsen van zonnepanelen op een schuur (zaaknr. 803252).
– Zutphensestraatweg 67, 6953 CJ Dieren: plaatsen van een dubbele poort, een bijgebouw en speeltoestel (zaaknr. 800753).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-775560 2Switch.
Activiteit: Textielinzameling.
Datum: 17 tot en met 23 oktober 2021.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-799171 Stichting voor Het Gehandicapte Kind.
Activiteit: Collecte.
Datum: 15 tot en met 20 november 2021.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-803192 Cairn Trails&Adventures.
Activiteit: Posbanktail.
Datum: 23 oktober 2021 van 09.00 uur – 16.00 uur.
Plaats: Velp, Bovenallee.
Website: www.cairnadventures.nl

Vergunning: RHD-803850 Stichting Rhedense Schaapskudde.
Activiteit: Wolplein.
Datum: 24 oktober van 11.00 uur – 16.00 uur.
Plaats: Rheden, Heuvenseweg.
Website: www.schaapskudde.nl

Ontheffing: RHD-797723 Van Ooijen Gouda.
Activiteit: (nacht)werkzaamheden perron NS station Dieren.
Datum: 10 december 2021 22.00 uur tot 13 december 2021 06.00 uur.
Plaats: Dieren, Burg. De Bruinstraat (NS station).

Melding: RHD-800074 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire oefening KMS.
Datum: 11 en 12 november 2021.
Plaats: Laag-Soeren (Kanaal-Zuid).

Melding: RHD-805279 CV De Narrenkap.
Activiteit: Halloween, wandeltocht van 19.00 uur tot 23.30 uur.
Datum: 30 oktober 2021.
Plaats: De Beemd, Velp.
Website: www.cvdenarrenkap.nl

Melding: RHD-799919 Playtime Netherlands Limited.
Activiteit: Halloween Kermis.
Datum: 29-30-31 oktober 2021.
Plaats: Ericaplein in Dieren.

Melding: RHD-799555 Ondernemersvereniging Centrum Dieren.
Activiteit: Lichtjesmarkt en braderie.
Datum: 30-31 oktober 2021.
Plaats: Centrum Dieren.
Website: www.winkelcentrumdieren.nl

Wet op de kanspelen
Melding: RHD-805824 CV De Nölers.
Activiteit: Bingo.
Datum: 21 oktober, 18 november en 16 december 2021.
Plaats: Dieren.

Melding: RHD-806462
Activiteit: Bingo.
Datum: 30 okt, 27 nov, 29 jan, 26 feb, 26 mrt, 30 april, 28 mei, 2 juli, 30 juli, 27 aug, 1 okt, 29 okt, 26 nov, 31 dec.
Plaats: Dieren, MFC De Oase.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Vastgesteld bestemmingsplan Spankeren 2021

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Spankeren 2021′ op 28 september 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. In het bestemmingsplan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het bestemmingsplan betreft een actualisatieplan van het globale plangebied: de dorpskern van Spankeren; de gronden gelegen tussen en aan de Landweg, Bockhorstweg en Overweg; gronden gelegen tussen en aan de Zutphensestraatweg, Kanaaldijk en de spoorlijn. Het plan geeft een actueel beeld van de toegelaten bouw- en gebruiksmogelijkheden en is afgestemd op de laatste inzichten, beleid en regelgeving.

Ter inzage
Er zijn tijdens de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen ingediend.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling wijzigingen aangebracht in het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken van 14 oktober 2021 tot en met 25 november 2021 ter inzage in het gemeentehuis bij de Servicebalie te De Steeg.

U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u ‘plannen zoeken’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Adres of Plannaam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPSP2021-VA01. De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/index/.

Beroep
Met ingang van 15 oktober 2021 tot en met 25 november 2021 kan beroep worden ingesteld door:
– een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijze niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
– een belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht in het bestemmingsplan.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet op.

De Steeg, 13 oktober 2021

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden