Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Boulevard 8b, 6881 HS Velp: plaatsen van zonnepanelen op het achterdakvlak (2-11-2021/809809).
– Vijverlaan 17, 6881 HK Velp: verbouwen van de berging bij een gemeentelijk monument (9-11-2021/810842).
– De Hoge Kamp 11, 6991 CX Rheden: bouwen van een erker en aanbouw (16-11-2021/811581).
– Hogestraat 1, 6953 AN Dieren: veranderen en vergroten van een woning en bijgebouw (9-11-2021/810835).
– Tellegenlaan 77a, 6951 DB Dieren: bouwen van een erker (15-11-2021/811283).
– Prof. Winternitzlaan en Badhuislaan te Laag-Soeren en Kappersweg te Spankeren: kappen van 4 bomen (4-11-2021/810220).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Wilhelminastraat 2b t/m 2g, 6881 LJ Velp: intern verbouwen van een vml. kamerverhuurpand ten behoeve van de realisatie van 7 zelfstandige appartementen (zaaknr. 796870).
– Landgoed Middachten 3, 6994 JC De Steeg: aanpassen parkeerplaats kasteelweide (zaaknr. 805784).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Gruttostraat 3, 6883 CN Velp: strijdig gebruiken van de kantoorruimte van het Biljoenbad voor de tijdelijke huisvesting van de gemeente Rheden (zaaknr. 809429).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 november 2021 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te Velp. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 45

– Bockhorstweg 14, 6956 CA Spankeren: vellen en herplanten van een deel van de oprijlaan (rechterzijde) van landgoed de Bockhorst (zaaknr. 784752).

Week 46

– Biljoenseweg 7, 6881 WK Velp: kappen van een esdoorn, met oplegging van een herplantplicht (zaaknr. 808555).
– Jeruzalem 19, 6881 JK Velp: vervangen van kozijnen aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 808435).
– Arnhemsestraatweg tegenover nr. 41 te Rheden, kappen van een zomereik. Geitenbergweg voor nr. 116 te Dieren, kappen van een moeraseik. Treubstraat voor nr. 34 te Dieren, kappen van een esdoorn. Voor de bomen is een herplantplicht opgelegd (zaaknr. 810260).
– Buitensingel 42, 6951 AZ Dieren: plaatsen van een dakopbouw aan de achtergevel van de woning (zaaknr. 801196).
– Viëtorstraat 1, 6953 BR Dieren: legaliseren van bestaande bijbehorende bouwwerken in het achtererfgebied (zaaknr. 803582).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-808514 d’Oranjeboom.
soort: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
jaar: 2022.
Plaats: Velp, Oranjestraat 1E.

Vergunning: RHD-808369 café De Sok.
soort: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Jaar: 2022.
Plaats: Velp, Overhagenseweg 26.

Vergunning: RHD-808968 Matsers café Velp-zuid.
soort: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
jaar: 2022.
Plaats: Velp, Alexanderstraat 12.

Vergunning: RHD-808078 ESH Media.
Activiteit: aankondigingsborden Trotsmarkt.
Datum: van 29 november tot en met 6 december 2021.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-809113 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire oefening.
Datum: 23 en 24 december 2021.
Plaats: Kanaal Zuid (Loenen) en Apeldoornseweg (Eerbeek, Laag-Soeren).

Vergunning: RHD-808094 March en Showband Rheden.
Activiteit: Standplaatsen en venten oliebollen en aanverwante etenswaren.
Datum: Venten: 30 december 2021 van 09.30 tot 18.00 uur.
Datum: Standplaatsen: 30 en 31 december 2021 van 09.30 tot 18.00 uur.
Plaats: Rheden, Oranjeweg (omgeving Dekamarkt) en hoek Veerweg/Arnhemseweg/Groenestraat).
Website: www.march-showbandrheden.nl

Vergunning: RHD-808992 V.O.F. Aalders.
Activiteit: Standplaats verkoop oliebollen en aanverwante etenswaren.
Datum: Van 28 tot en met 31 december 2021, dagelijks vanaf 08.30 uur tot 21.00 uur.
Plaats: Rheden, Dorpsplein.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Kanaaldijk 90a te Spankeren: het veranderen van een houthandel (zaaknr. 803572/kenmerk ODRA21MA3276).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden