Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Markweg 3, 6883 JL Velp: wijzigen van de voor- en zijgevel en maken van een nieuwe ingang bij een bedrijfspand (20-11-2021/812054).
– Abel Tasmanstraat 4, 6991 BT Rheden: plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (17-11-2021/811686).
– Admiraal Helfrichlaan 15, 6952 GA Dieren: brandveilig in gebruik nemen van een kindcentrum (23-11-2021/812429).
– Molenweg 7, 6953 CS Dieren: plaatsen van zonnepanelen (11-11-2021/811087).
– Zutphensestraatweg 34, 6953 CL Dieren: plaatsen van raamluiken bij een rijksmonument (20-10-2021/808206).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het (tijdelijke) gemeentehuis te Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 46

– Beekhuizenseweg 43, 6881 AC Velp: verbouwen van de woning (zaaknr. 806238).
– Zutphensestraatweg 56, 6953 CN Dieren: uitbreiden aantal zonnepanelen (zaaknr. 808073).

Week 47

– Alteveerselaan 29, 6881 AT Velp: bouwen van een zwembad (zaaknr. 809500).
– Beekhuizenseweg naast nr. 75 te Velp: bouwen van een woning en aanleggen van een inrit (zaaknr. 798737).
– Boulevard 12, 6881 HS Velp: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 808409).
– Vianenstraat 8, 6882 NV Velp: plaatsen van een scootsafe in de voortuin (zaaknr. 802096).
– Nabij Hofstetterlaan 100 te Ellecom: aanleggen van een aardenwal (zaaknr. 800591).
– Admiraal Helfrichlaan 15, 6952 GA Dieren: verbouwen van een kinderopvangverblijf (zaaknr. 801923).

Ingetrokken omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben ingetrokken:

Week 47

– Van Pallandtstraat 18, 6881 MT Velp: intrekken omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuisje (zaaknr. 812534).
– Ambachtstraat 65, 6951 CB Dieren: intrekken omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur (zaaknr. 812402).
– Lassuslaan 18, 6952 EW Dieren: intrekken omgevingsvergunning voor het plaatsen van een rookgasafvoer aan de zijgevel van de woning (zaaknr. 717022).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het (tijdelijke) gemeentehuis te Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-810832 Centercom Buitenreclame BV.
Activiteit: Aankondigingsborden inzake de verkeersveiligheidscampagne ‘Fietsverlichting’.
Datum: 29 november tot en met 12 december 2021.
Plaats: Dieren, De Steeg, Rheden en Velp.

Vergunning: RHD-812498 De Heeren van Rheden.
Activiteit: Plaatsen van een billboard.
Datum: 1 december 2021 tot en met 31 december 2021.
Plaats: Rheden, rotonde Schietbergseweg.

Vergunning: RHD-812340 Raad van Kerken Velp/Rozendaal .
Activiteit: Plaatsen van maximaal 12 borden.
Datum: 6 december 2021 tot en met 6 januari 2022.
Plaats: Velp.

Vergunning: RHD-808094 March en Showband Rheden. Nieuwe, aangepaste versie.
Activiteit: Standplaatsen en venten oliebollen en aanverwante etenswaren.
Datum: Venten: 30 december 2021 van 09.30 uur tot 18.00 uur.
Datum: Standplaatsen: 30 en 31 december 2021 van 09.30 uur tot 18.00 uur.
Plaats: Rheden, Oranjeweg (omgeving Dekamarkt) en hoek Veerweg/Arnhemseweg/Groenestraat.
Velp: Churchillplein (omgeving Aldi), op 30 en 31 december 2021 van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Website: www.march-showbandrheden.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

‘Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs (CTB) – COVID-19’

Het college van burgemeester en wethouders heeft met terugwerkende kracht met ingang van 1 november 2021 deze subsidieregeling opengesteld. Het subsidieplafond staat op € 80.000,00. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Subsidie wordt verleend aan ondernemingen en instellingen in en voor de toeristisch-recreatieve branche, horeca en evenementen- en sportorganisaties. Eenmalig kan een aanvraag ingediend worden voor maximaal € 2.000,00 per onderneming of organisatie. Meer informatie over de regeling, de duur en de voorwaarden vindt u op https://www.rheden.nl/Inwoners/Nieuws/Alles_over_het_coronavirus.
Wilt u een verzoek indienen voor een subsidie vul dan het formulier (en eventuele bijlagen) op de website in en stuur die naar de gemeente Rheden via [email protected] Ook voor meer informatie kunt u dit adres gebruiken of in de ochtend bellen met (026) 49 76 911.

Kennisgeving aanduiding in het Register van politieke partijen

De voorzitter van centraal stembureau van de gemeente Rheden maakt ingevolge de Kieswet artikel G3-5 bekend, dat de politieke partij Leefbaar Rheden is geregistreerd in het register van politieke partijen, met als aanduiding boven de lijst: Volkspartij Politiek Rheden.

De Steeg, 24-11-2021

De voorzitter voornoemd,
dhr. C.F. van Eert.

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregel bekend.

De aanwijzing van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken op de parkeerplaatsen nabij de Loohof 34 in Spankeren. Het kenmerk van dit besluit is RHD2021-GPP-159 en het zaaknummer is 804706.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website https://www.officielebekendmakingen.nl.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is ook zes weken te raadplegen bij het gemeentelijk Servicecentrum, Overtuin 6 6881 TT Velp.

De Steeg, 29 november 2021

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt.
Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 49,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 181,00 voor anderen en € 360,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen