Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Talingsingel 25, 6883 CT Velp: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (23-11-2021/812384).
– Wilhelminastraat 31, 6881 LH Velp: wijzigen van een woning met winkel in 2 woningenl (24-11-2021/812540).
– Lagestraat 38, 6953 BD Dieren: plaatsen van een glazen terrasoverkapping / tuinkamer (24-11-2021/812561).
– Zilverakkerweg 15, 6952 DP Dieren: plaatsen van een dubbele nokverhoging op de woning (29-11-2021/812905).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het (tijdelijke) gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 47

– Hoofdstraat 1, 6881 TA Velp: aanpassen van de voorgevel van een verpleegtehuis (zaaknr. 810364).
– Wilhelminaweg 8, 6951 BP Dieren: bouwen van een magazijn (zaaknr. 804523).

Week 48

– Boulevard 8b, 6881 HS Velp: plaatsen van zonnepanelen op het zijdakvlak (zaaknr. 809809).
– Gasthuislaan 65, 6883 JA Velp: uitbouwen aan de achterzijde van het pand op de begane grond en de eerste verdieping (zaaknr. 810642).
– Kastanjelaan 5, 6883 HX Velp: verbouwen van een gemeentelijk monument (zaaknr. 795760).
– Schoolstraat 57, 6882 NR Velp: plaatsen van een fuelwash (zaaknr. 803872).
– Arnhemseweg 49, 6991 DK Rheden: legaliseren van een toegangspoort en het aanleggen van een inrit (zaaknr. 807393).
– Molenweg 7, 6953 CS Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 811087).
– Priesnitzlaan 8, 6957 DE Laag-Soeren: renoveren van het dak van de woning en plaatsen van kunststof kozijnen (zaaknr. 806057).

Ingetrokken omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben ingetrokken:

Week 48

– Ambachtstraat 40, 6951 CC Dieren: intrekken omgevingsvergunning voor het bouwen van een opslagloods (zaaknr. 763520).
– Meidoornlaan 175, 6951 LZ Dieren: intrekken omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport (zaaknr. 710998).
– Wilhelminaweg 39, 6951 BM Dieren: intrekken omgevingsvergunning voor het realiseren van een winkel (incl. uitbreiding aan de achterzijde) en een bovengelegen appartement (zaaknr. 773563).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het (tijdelijke) gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-808984 Dierendingen.
Activiteit: Standplaats 2022 voor de verkoop van dierbenodigdheden.
Datum: Op de woensdagen van 1 januari tot en met 31 december 2022 van 13.00 uur tot 18.00 uur.
Plaats: Rheden, Dorpsplein.

Vergunning: RHD-808085 V.O.F. Chau en Hao.
Activiteit: Standplaats 2022 voor de verkoop van Vietnamese loempia’s en aanverwante etenswaren.
Datum: Op de dinsdagen van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
Plaats: Velp, Churchillplein.

Vergunning: RHD-809331 Tran Duong.
Activiteit: Standplaats 2022 voor de verkoop van Vietnamese loempia’s en aanverwante etenswaren.
Datum: Op de zaterdagen van 1 januari tot met 31 december 2022.
Plaats: Dieren, parkeerterrein Praxis.

Vergunning: RHD-813000 Karel’s kip.
Activiteit: Standplaats 2022 voor de verkoop van gegrilde kippen en aanverwante etenswaren.
Datum: Op de woensdagen van 1 januari tot en met 31 december 2022 van 08.30 uur tot 18.00 uur.
Plaats: Rheden, Dorpsplein.

Vergunning: RHD-811341 Kaashandel J. van Rijswijk.
Activiteit: Standplaats 2022 voor verkoop van kaas en zuivelproducten.
Datum: op de dinsdagen van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
Plaats: Dieren, Ericaplein: van 07.30 tot 11.00 uur
Rheden, Dorpsplein: van 11.30 tot 12.45 uur
Velp, Den Heuvel: van 13.00 tot 16.00 uur.

Vergunning: RHD-763625 V.O.F. Vishandel Koelewijn.
Activiteit: Standplaatsen 2022.
Datum: van 1 januari tot en met 31 december 2022.
Plaats: Rheden, Dorpsplein, op de woensdagmiddag, de donderdagochtend en zaterdag de hele dag.
Velp, Churchillplein, op donderdag en zaterdag de hele dag.

Vergunning: RHD-811852 André de Visscher Seafood.
Activiteit: Standplaats 2022.
Datum: Op de vrijdagen van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 van 08.30 uur tot 13.00 uur.
Plaats: Dieren, Tellegenlaan.

Vergunning: RHD-807307 Visspecialist Sebastiaan Giesbeek Hoaviet.
Activiteit: Standplaats 2022.
Datum: Op de vrijdagen van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Dieren, Cederlaan, Parkeerterrein Spar.

Vergunning: RHD-813161 The Grillmaster.
Activiteit: Standplaats 2022.
Datum: Op de maandagen van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Velp, Churchillplein.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Besluit opleggen maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften hebben genomen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Het betreft maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

– Kanaaldijk 90a te Spankeren: maatwerk bodem (zaaknr. 813382/kenmerk ODRA21AB2039; verzenddatum besluit: 30 november 2021).

Bezwaar
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.
Voor meer informatie over bovengenoemde beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Bockhorstweg 8, Spankeren

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerp-besluit voor de omgevingsvergunning, met de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, voor het realiseren van een dierenbegraafplaats aan de Bockhorstweg 8 te Spankeren en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 8 december tot en met woensdag 19 januari 2022 liggen de stukken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de tijdelijke locatie aan Pres. Kennedylaan 104-108 te Velp. U kunt het ontwerp-besluit voor de omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het document kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLG44-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) zienswijzen inbrengen, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit dan wel de ontwerpverklaring van geen bedenkingen de zienswijze betrekking heeft.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 812241 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze
naar voren te brengen. Heeft u vragen of wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

De Steeg, 8 december 2021

Kennisgeving voornemen vervaardigen bestemmingsplan Laag Soeren, Eerbeekseweg 14 (De Kwekerij)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat een bestemmingsplan wordt opgesteld voor het voormalige tuincentrumterrein aan de Eerbeekseweg 14. Het terrein is grotendeels binnen de gemeente Brummen gelegen. De percelen die onder Rhedens grondgebied vallen en waar dit bestemmingsplan betrekking op heeft, zijn kadastraal bekend als gemeente Dieren, sectie P, nummer 1932 en 3505.

Indicatie inhoud
Het voornemen is om het bestemmingsplan te herzien zodat een woningbouwproject gerealiseerd kan worden waarmee in totaal 24 nieuwe woningen verspreid over het gehele terrein, dus inclusief Brummens grondgebied, beoogd zijn.

Nog geen stukken ter inzage
Over het voornemen om een bestemmingsplan op te stellen worden geen stukken ter inzage gelegd en wordt geen gelegenheid geboden om zienswijzen naar voren te brengen.

Start procedure
Het te vervaardigen ontwerpbestemmingsplan wordt te zijner tijd gepubliceerd. Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen dan desgewenst zienswijzen worden ingediend.

Vastgesteld bestemmingsplan Rheden-Haveland 2019

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Rheden-Haveland 2019’ op 23 november 2021 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad.

Ligging plangebied en inhoud
Het plan betreft het bedrijventerrein Haveland, met inbegrip van de woningen bij de Apollostraat 1 tot en met 15 en een deel van de dode arm van de IJssel bij de Schaarweg. Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door de Schaarweg, dan wel de A348, aan de zuidzijde door de Laakweg en de Dorpsstraat, de Apollostraat en de Veerweg, aan de westzijde door de grens van het bedrijventerrein en aan de noordzijde door de Dr. Langemeijerweg en de Spoorlijn Arnhem-Zutphen.
Het bestemmingsplan beoogt een nieuwe regeling te geven voor het bestaande bedrijventerrein en de rest van het plangebied, afgestemd op de laatste inzichten voor beleid en regelgeving.

Inhoud wijzigingen
De wijzigingen in het bestemmingsplan zijn zowel naar aanleiding van ingediende zienswijzen als ambtshalve. De wijzigingen betreffen onder andere de bestemming van de Veerweg en 2 woningen aan de Dorpsstraat en de bouwmogelijkheden van het hobbymatig houden van vee op een locatie. U vindt een overzicht van de wijzigingen terug in de Nota van Wijzigingen die, als bijlage bij het besluit, bij de stukken ter inzage wordt gelegd.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken van 9 december 2021 tot en met 20 januari 2022 ter inzage op de tijdelijke locatie aan de President Kennedylaan 104-108 te Velp. U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u ‘plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen door het invullen van een adres in het plangebied of de plannaam/-nummer. Het plannummer is NL.IMRO.0275.BPRHHA2019-VA01.

Beroep
Met ingang van 9 december 2021 tot en met 20 januari 2022 kan beroep worden ingesteld door: belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijze niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
iedere belanghebbende voor zover het beroep zich richt op de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 21 januari 2022 tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

De Steeg, 8 december 2021

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.

I De aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Klinker 23 in Rheden.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2021-GPP-160 en het zaaknummer is 806316.

II De aanwijzing van 2 parkeerplaatsen ten behoeve van een elektrisch oplaadpunt op de volgende locaties:
– De Zaalboslaan in Velp ter hoogte van huisnummer 38. Het kenmerk van dit besluit is RHD2021-VKB-173. Het zaaknummer is 813241.
– De Moeshofweg in Velp ter hoogte van huisnummer 2. Het kenmerk van dit besluit is RHD2021-VKB-174. Het zaaknummer is 813242.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website
https://www.officielebekendmakingen.nl.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn ook zes weken te raadplegen bij het gemeentelijk Servicecentrum in Velp, Overtuin 6, 6881 TT Velp.

De Steeg, 6 december 2021

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt.
Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 49,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 181,00 voor anderen en € 360,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen