Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Overbeeklaan 16, 6881 HH Velp: plaatsen van zonnepanelen (12-12-2021/814781).
– Prins Hendriklaan 5, 6881 HT Velp: plaatsen van zonnepanelen (8-12-2021/814499).
– Zaalboslaan 14, 6881 RH Velp: plaatsen van een nokverhoging op het achterdakvlak (10-12-2021/814595).
– Noorderstraat 42, 6953 CE Dieren: vervangen van kozijnen (13-12-2021/815097).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Besluit omgevingsvergunning vrij (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij een besluit omgevingsvergunningvrij hebben genomen op de volgende aanvraag om omgevingsvergunning:

– Bergweg 11 en 13, 6881 LL Velp: splitsen van een pand in 2 woningen (zaaknr. 700013).

Vragen
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Bezwaar
Indien u een belanghebbende bent en het met het besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken vanaf 7 december 2021, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 50

– Gruttostraat 3, 6883 CN Velp: strijdig gebruiken van de kantoorruimte van het Biljoenbad voor de tijdelijke huisvesting van de gemeente Rheden (zaaknr. 809429).
– De Hoge Kamp 11, 6991 CX Rheden: bouwen van een erker en aanbouw (zaaknr. 811581).
– Lagestraat 38, 6953 BD Dieren: plaatsen van een glazen terrasoverkapping/tuinkamer (zaaknr. 812561).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat de volgende omgevingsvergunning van rechtswege is verleend, omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen:

– Plevierstraat 30, 6883 CH Velp: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 801070).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met het besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken vanaf 15 december 2021, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. De inwerkingtreding van deze vergunning wordt opgeschort totdat de bezwaartermijn is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, totdat is beslist op dit bezwaar. Om deze opschorting op te heffen, kan de vergunninghouder een verzoek doen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Belanghebbenden kunnen tevens, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing van de opschortende werking wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Week 50

– Ringallee 35, 6881 MX Velp: bouwen van een appartementengebouw (zaaknr. 749922).

Ter inzage en beroep
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 december 2021 zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Velp. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, binnen zes weken in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Beroep kan worden aangetekend door (a) belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking, (b) belanghebbenden die willen ageren tegen eventuele wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking in het definitieve besluit zijn aangebracht en (c) belanghebbenden die kunnen aantonen dat het hen niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Ontheffing: RHD-804707 Scoutinggroep De Markesteen.
Activiteit: Stookontheffing.
Datum: 1-1-2022 t/m 31-12-2022.
Plaats: Velp, Bovenallee 5.

Vergunning: RHD-813234 Café De Tapperij.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat.
Datum: 1-1-2022 t/m 31-12-2022.
Plaats: Dieren, Hogestraat.

Vergunning: RHD-813233 Gino’s Place.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat.
Datum: 1-1-2022 t/m 31-12-2022.
Plaats: Dieren, Spoorstraat.

Vergunning: RHD-812659 Café ’t Pintje.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat.
Datum: 1-1-2022 t/m 31-12-2022.
Plaats: Velp, Wilhelminastraat.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

RECTIFICATIE: Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Bockhorstweg 8, Spankeren

Op 8 december 2021 plaatsten wij een publicatietekst over de terinzagelegging van ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Bockhorstweg 8, Spankeren. Er is een verkeerd planidentificatienummer vermeld. Het goede planidentificatienummer is: NL.IMRO.0275.BPLG43-ON01. De periode van terinzagelegging is daarom gewijzigd zoals hieronder is aangegeven.

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerp-besluit voor de omgevingsvergunning, met de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, voor het realiseren van een dierenbegraafplaats aan de Bockhorstweg 8 te Spankeren en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 23 december tot en met woensdag 2 februari 2022 liggen de stukken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de tijdelijke locatie aan Pres. Kennedylaan 104-108 te Velp. U kunt het ontwerp-besluit voor de omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het document kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLG43-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) zienswijzen inbrengen, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit dan wel de ontwerpverklaring van geen bedenkingen de zienswijze betrekking heeft.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 812241 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze
naar voren te brengen. Heeft u vragen of wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

De Steeg, 22 december 2021

Beschikking Hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Het college van burgemeester en wethouders heeft een beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor de ten hoogste toegelaten geluidsbelasting opgesteld, voor de realisatie van een appartementengebouw met 9 appartementen op het perceel Ringallee 35 in Velp.

Uit akoestisch onderzoek blijkt, dat de geluidbelasting van het wegverkeer van de Ringallee en de Rozendaalselaan op de gevels van de appartementen niet op alle waarneempunten voldoet aan de voorkeurswaarde van 48 dB. Om het plan te kunnen realiseren moet een hogere waarde worden vastgesteld van maximaal 57 respectievelijk 52 dB ten gevolge van het wegverkeer op de Ringallee (N785) en Rozendaalselaan.
In verband met de overschrijding van de voorkeurswaarde kunnen burgemeester en wethouders zogenaamde hogere grenswaarden vaststellen.

Het college heeft deze hogere waarden vastgesteld.

Inzage stukken
Vanaf 22 december 2021 tot en met 2 februari 2022 kan een ieder de stukken van de beschikking inzien.
Neemt u daartoe contact op met de Planbegeleiders Wabo via telefoonnummer (026) 49 76 911.

In verband met de sloop van het gemeentehuis zijn wij tijdelijk gehuisvest op adres President Kennedylaan 104-108 te Velp.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110,
6994 ZJ De Steeg.

U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 694524 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling (telefonisch) een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.

In november 2021 is de rotonde op de kruising Harderwijkerweg-Cederlaan-Domeinlaan opgeknapt en de verkeerssituatie gewijzigd.
I Fietsers mogen de rotonde in twee richtingen rijden.
II Langs de rotonde liggen voetgangersoversteekplaatsen in de vorm van een zebrapad.
III Bromfietsen op de Harderwijkerweg rijden binnen de bebouwde kom van Dieren op de rijbaan.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2021-VKB-175 en het zaaknummer is 813933.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website https://www.officielebekendmakingen.nl.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is ook zes weken te raadplegen bij het gemeentelijk Servicecentrum in Velp, Overtuin 6, 6881 TT Velp en het servicecentrum in Dieren.

De Steeg, 20 december 2021

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt.
Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 49,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 181,00 voor anderen en € 360,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen