Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Arnhemsestraatweg 19, 6881 NB Velp: wijzigen van het gebruik voor een deel van het pand als psychotherapiepraktijk (23-12-2021/816052).
– Gildestraat 6, 6883 DB Velp: veranderen van een milieuinrichting door het uitbreiden van inzamelvoertuigen en -middelen (16-12-2021/815408).
– Nordlaan 33, 6881 RM Velp: plaatsen van een pakketautomaat/locker bij een supermarkt (21-12-2021/815805).
– Overhagenseweg 67, 6883 GT Velp: uitbouwen aan de achterzijde van de woning, plaatsen van een dakkapel en zonnepanelen (20-12-2021/815647).
– Rembrandtlaan 28, 6881 CS Velp: plaatsen van een dakkapel op de voorgevel (23-12-2021/815978).
– Schonenbergsingel 10, 6881 NP Velp: vergroten van de woning en kelder (29-12-2021/816429).
– Van Pallandtstraat 14, 6881 MT Velp: plaatsen van een open veranda aan de achtergevel van een gemeentelijk monument (16-12-2021/815689).
– Heuvenseweg 1c, 6991 JC Rheden: verbouwen van een bosschuur tot levensbestendige woning en aanleggen van een inrit (24-12-2021/ 816157).
– De Friedhof 8, 6955 BP Ellecom: plaatsen van een tuinkas (30-12-2021/816590).
– Kastanjelaan 2, 6955 AN Ellecom: intern verbouwen van een woonzorggebouw (20-12-2021/815698).
– Hoflaan 17, 6953 AL Dieren: maken van een doorbraak tussen woonkamer en keuken en verplaatsen toilet (3-1-2021/816771).
– Patrijslaan 68, 6951 JX Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (27-12-2021/816273).
– Tellegenlaan, Lindelaan en Mr. Cort van der Lindenstraat diverse nrs. te Dieren: onderhouds- en verduurzamingswerkzaamheden bij 60 woningen (24-12-2021/816154).
– Badhuislaan 27, 6957 DB Laag-Soeren: plaatsen van markiezen (17-12-2021/815521).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 51

– Overbeeklaan 16, 6881 HH Velp: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 814781).
– Prins Hendriklaan 5, 6881 HT Velp: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 814499).
– Landgoed Middachten 3, 6994 JC De Steeg: aanpassen parkeerplaats kasteelweide (zaaknr. 805784).
– Buitensingel 2 en 4, 6951 AZ Dieren: plaatsen van een gezamenlijke dakkapel op het achterdakvlak (zaaknr. 809931).

Week 52

– Bachlaan 7, 6881 PC Velp: aanleggen van een inrit (zaaknr. 814034).

Week 1

– Imboslaan 128, 6951 KC Dieren: plaatsen van een schutting (zaaknr. 806266).

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

Week 51

– Biesdelselaan 51, 6881 CC Velp: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (zaaknr. 809431).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Gruttostraat 14 te Velp: het buiten gebruik stellen van een binnenzwembad (zaaknr. 817074/kenmerk ODRA21MA4343.

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Weigeringsbesluit opleggen maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een weigeringsbesluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften hebben genomen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Het betreft maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

– Hogestraat 9a te Dieren: weigering maatwerk vetafscheider. Toelichting: het wordt niet toegestaan om afvalwater te lozen zonder vetafscheider (zaaknr. 817080/kenmerk ODRA21AB2197; verzenddatum besluit: 17 december 2021).

Bezwaar
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.
Voor meer informatie over bovengenoemde beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-815912 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire oefening.
Datum: 20 januari 2022.
Plaats: Kanaal Zuid (Loenen) en Apeldoornseweg (Eerbeek, Laag-Soeren).

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Kennisgeving voornemen vervaardigen bestemmingsplan Hogeweg 1-3 te Velp

Burgemeester en wethouders van Rheden maken op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat het voornemen bestaat om een bestemmingsplan op te stellen voor Hogeweg 1-3 te Velp

Indicatie inhoud
Het voornemen is om het bestemmingsplan te herzien zodat het bestaande pand aan de Hogeweg 1 kan worden gesloopt en er zes gebonden woningen kunnen worden gebouwd. Dit met bijbehorende voorzieningen zoals ontsluiting, parkeervoorzieningen, tuinen en groen.

Nog geen stukken ter inzage
Over het voornemen om een bestemmingsplan op te stellen worden geen stukken ter inzage gelegd en wordt geen gelegenheid geboden om zienswijzen naar voren te brengen.

Start procedure
Het te vervaardigen ontwerpbestemmingsplan wordt te zijner tijd gepubliceerd. Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen dan desgewenst zienswijzen worden ingediend.

De Steeg, 12 januari 2022

Vastgesteld bestemmingsplan Spankeren 2017, locatie Landweg tussen nummer 2 en 4

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Spankeren 2017, locatie Landweg tussen nummer 2 en 4’ op 14 december 2021 ongewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad.

Ligging plangebied en inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Landweg tussen adresnummer 2 en 4 te Spankeren. Het bestemmingsplan beoogt de nieuwbouw van een vrijstaande woning planologisch mogelijk te maken.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken van 13 januari 2022 tot en met 24 februari 2022 ter inzage op de tijdelijke locatie aan de President Kennedylaan 104-108 te Velp. U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site selecteert u ‘plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen door het invullen van de plannaam of het plannummer NL.IMRO.0275.BPSP3-VA0.

Beroep
Met ingang van 13 januari 2022 tot en met 25 februari 2022 kan beroep worden ingesteld door: een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht; een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijze niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 26 februari 2022, tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Velp, 12 januari 2022

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen