Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Hoofdstraat 51a, 6881 TC Velp: plaatsen van gevelreclame en het wijzigen van de gevelkleur (4-4-2022/826200).
– Hoofdstraat 232, 6881 TS Velp: vervangen van reclame en condensor (24-3-2022/825163).
– Oversteeg 41b, 6994 AS De Steeg: realiseren van een dakopbouw (5-4-2022/826393).
– Kastanjelaan 2, 6955 AN Ellecom: verbouwen van een woon-zorg gebouw (5-4-2022/826324).
– Zutphensestraatweg 64, 6955 AK Ellecom: plaatsen van een schutting en herstellen van het dak (4-4-2022/826191).
– Julius Röntgenlaan 31, 6952 CS Dieren: plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (5-4-2022/826358).
– Zutphensestraatweg (N348) t.h.v. de bebouwde kom van Spankeren: aanleggen van 2 (verkeersremmende) komslingers (21-3-2022/824613).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 13

– Ter hoogte van de Gildestraat te Velp: verleggen van een gasleiding (zaaknr. 823094).
– Arnhemsestraatweg 99, 6991 AK Rheden: (gevelwijziging) vervangen van een roldeur door één vast kozijn (zaaknr. 822825).
– Zutphensestraatweg 38a, 6953 CM Dieren: plaatsen van rolluiken aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 820597).

Week 14

– Boulevard 17, 6881 HP Velp: aanbrengen isolerende beglazing 1e verdieping en paar kleine ramen bij een gemeentelijk monument (zaaknr. 822459).
– De Del 28, 6991 CW Rheden: plaatsen van een nokverhogende dakkapel op het achterdakvlak (zaaknr. 822903).
– IJsselsingel 162, 6991 ZW Rheden: plaatsen van een nokverhoging aan de achterzijde en een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 824420).
– Noorderstraat 38, 6953 CE Dieren: vervangen van houten kozijnen door kunststof kozijnen (zaaknr. 820851).
– Zutphensestraatweg 26, 6953 CL Dieren: plaatsen van een erfafscheiding en een tuinhuis en het aanleggen van een zwembad (zaaknr. 819983).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Week 14

– Hoofdstraat 19, 6994 AC De Steeg: brandveilig gebruik van een restaurant met hotelkamers (zaaknr. 789895).

Ter inzage en beroep
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 april 2022 zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Velp. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, binnen 6 weken in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Beroep kan worden aangetekend door (a) belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking, (b) belanghebbenden die willen ageren tegen eventuele wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking in het definitieve besluit zijn aangebracht en (c) belanghebbenden die kunnen aantonen dat het hen niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-780236 Hartstichting.
Activiteit: Textielinzameling.
Datum: 28 april 2022.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.hartstichting.nl

Vergunning: RHD-821864 ESH Media.
Activiteit: Plaatsen aankondigingsborden Trotsmarkt.
Datum: Van 11 april 2022 tot en met 18 april 2022.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-823750 Boulevard Magenta.
Activiteit: Plaatsen aankondigingsborden expositie.
Datum: Van 11 april 2022 tot en met 13 mei 2022.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-822563 Stichting Rheden voor Oranje.
Activiteit: Koningsdag.
Datum: 27 april van 10.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: Rheden, Meester B. van Leeuwenplein.
Website: www.rhedenvoororanje.nl

Vergunning: RHD-824685 Rijn IJssel college.
Activiteit: Koningsdagspelen.
Datum: 22 april van 08.30 uur – 12.30 uur.
Plaats: Velp, Daalhuizerpark.

Vergunning: RHD-821872 Dierense Oranje Stichting.
Activiteit: Oranjefeesten rondom Koningsdag 2022.
Datum: 22 april 2022 tot en met 27 april 2022.
Plaats: Dieren, Ericaplein.
Website: www.oranjefeestdieren.nl

Vergunning: RHD-824555 Sterrenberg V.O.F.
Activiteit: Kermis rondom Oranjefeesten en Koningsdag 2022.
Datum: 22 april 2022 tot en met 27 april 2022.
Plaats: Dieren, Ericaplein.

Vergunning: RHD-823907 Oranjestichting Laag-Soeren.
Activiteit: Oranjefeesten.
Datum: 13-14 mei 2022.
Plaats: Laag-Soeren, weiland Rozesteinweg.
Website: www.oranjestichtinglaagsoeren.nl

Vergunning: RHD-825088 Stichting Avondvierdaagse Dieren.
Activiteit: Avondvierdaagse.
Datum: 16-19 mei 2022.
Plaats: Dieren.
Website: Facebook-avondvierdaagsedieren

Vergunning: RHD-825245 R.T.C De Veluwerijders.
Activiteit: Vael Ouwe.
Datum: 28 mei 2022.
Plaats: Dieren e.o.
Website: www.vaelouwe.nl

Vergunning: RHD-824551 R.K. Parochie Dieren.
Activiteit: Rommelmarkt in en op het terrein van de Emmaüskerk.
Datum: 2 juli 2022 van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Dieren, Rode Kruislaan.
Website: www.eusebiusparochie.nl

Vergunning: RHD-823031 Viking Outdoor Sport.
Activiteit: Steamtrail.
Datum: 20 augustus 2022.
Plaats: Dieren e.o.
Website: www.vikingoutdoor.nl

Vergunning: RHD-824553 Winkelcentrum Dieren.
Activiteit: Diverse activiteiten op en rond het Callunaplein.
Datum: Programma 2022.
Plaats: Dieren.
Website: www.winkelcentrumdieren.nl

Vergunning: RHD-824866 Begraafplaatsen gemeente Rheden.
Activiteit: Herdenking bevrijding gemeente Rheden.
Datum: 13 april 2022 van 09.30 uur tot 12.00 uur.
Plaats: Rheden, begraafplaats Heiderust.

Vergunning: RHD-826315 Stichting Vrienden van de Oranjerie Dieren.
Activiteit: Herdenking bevrijding van Dieren.
Datum: 16 april 2022 van 11.00 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Dieren, Carolinapark rondom het oorlogsmonument/gedenkkruis.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Aanmelden bijzondere bomen bij de gemeente

Sinds 2006 kent de gemeente Rheden de ‘Lijst bijzondere bomen’. Hierop staan bomen die de gemeente extra wil beschermen. Zij staan op de lijst vanwege de historische waarde, de bijzondere soort, omvang of de plek waarop die staat. De gemeente gaat deze lijst actualiseren. Daarom vraagt zij belangenverenigingen en inwoners om mee te kijken welke bomen toegevoegd kunnen worden.

Aanmelden
Aanmelden van nieuwe bomen kan t/m 8 mei via www.rheden.nl/bomenlijst. Hier staat ook wanneer bomen in aanmerking komen en wordt per dorp aangegeven welke bomen nu op de lijst staan.

Procedure
Minder regels, minder procedures. Dat was de aanleiding voor de gemeente Rheden om in 2013 de regels voor het kappen van bomen te veranderen. De gemeenteraad besloot dat voor het kappen van bomen alleen een vergunning nodig is als deze boom op de Lijst bijzondere bomen staat.
Een toevoeging aan de lijst vindt plaats via een aanwijzingsbesluit door het college. De eigenaar van de boom ontvangt in juni een concept aanwijzingsbesluit. Eigenaren die het niet eens zijn met het aanwijzingsbesluit hebben zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen.
Na de beoordeling van de zienswijze neemt het college waarschijnlijk in september 2022 een definitief besluit en ontvangen eigenaren van een bijzondere boom een definitief aanwijzingsbesluit.

Sluiting Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

Het gemeentehuis Pres. Kennedylaan 104-108 Velp en de gemeentelijke servicecentra in Velp en Dieren zijn gesloten op Goede Vrijdag 15 april 2022 en op Tweede Paasdag 18 april 2022.

Registratie kinderopvang

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij bekend dat de volgende gastouders/kinderdagverblijven/buitenschoolse opvang in het Landelijk Register Kinderopvang zijn opgenomen of verwijderd:

LRK Soort Naam Plaats Opgenomen LRK Datum
195600605 BSO BLOS Velp Geregistreerd 21-1-2021
951163292 VGO Comba Velp Geregistreerd 25-2-2021
225444999 VGO Ariës Velp Geregistreerd 26-2-2021
126037607 VGO Schimmel van Aanholt Dieren Geregistreerd 26-2-2021
273708892 VGO Linde-Smits Velp Geregistreerd 29-3-2021
163207513 VGO Huijs Velp Geregistreerd 23-4-2021
208206668 VGO Lam, E. De Steeg Geregistreerd 23-4-2021
180443586 KDV Kinderdagverblijf Bobbi Velp Geregistreerd 30-4-2021
119325263 VGO Berendsen, E. Velp Geregistreerd 1-5-2021
885355040 VGO Burg Dieren Geregistreerd 26-7-2021
283291916 VGO Mik-Baake Dieren Geregistreerd 16-8-2021
253910936 VGO Venneman-Ruijtenberg Velp Geregistreerd 19-8-2021
822184710 VGO Beus Velp Geregistreerd 16-9-2021
138380776 BSO KindCentrum de Schatkist Velp Geregistreerd 28-9-2021
138380776 BSO KindCentrum de Schatkist Velp Geregistreerd 28-9-2021
319478713 VGO Meijering Torrenga Dieren Geregistreerd 22-11-2021
136249607 VGO Beus, L.R. de Velp Geregistreerd 26-11-2021
279181346 VGO Riezebos Velp Geregistreerd 3-12-2021
335946355 VGO Janssen Velp Geregistreerd 15-12-2021
848986155 KDV KindCentrum de Wensvogel Dieren Geregistreerd 1-1-2022
147735087 VGO Beus Velp Geregistreerd 21-3-2022
994587995 VGO Meijer Velp Geregistreerd 21-3-2022
231028921 VGO IJkhout Velp Geregistreerd 4-4-2022
LRK Soort Naam Plaats Uitgeschreven LRK datum
112922776 VGO Janka Rozendaal Niet meer geregistreerd 4-1-2021
229541860 VGO Berendsen Velp Niet meer geregistreerd 1-2-2021
778686358 VGO Beijer Moorman Velp Niet meer geregistreerd 11-2-2021
909384915 BSO Puck&Co Beekhuizen Velp Niet meer geregistreerd 28-2-2021
300546117 VGO Venneman-Ruijtenberg Velp Niet meer geregistreerd 15-3-2021
267929419 VGO Agus Zurné Velp Niet meer geregistreerd 19-3-2021
787071183 VGO Stolte de Wit Velp Niet meer geregistreerd 30-4-2021
238166089 VGO Warrink Velp Niet meer geregistreerd 1-5-2021
192168216 BSO BSO De Wensvogel Dieren Niet meer geregistreerd 27-5-2021
256022136 VGO Ostadi Velp Niet meer geregistreerd 10-6-2021
258690070 VGO te Linde-Smits Velp Niet meer geregistreerd 19-7-2021
192989893 VGO Vels Dieren Niet meer geregistreerd 19-7-2021
256675399 VGO D’Elia Velp Niet meer geregistreerd 1-8-2021
171610106 VGO Scholten Velp Niet meer geregistreerd 1-8-2021
280253989 VGO Huisstede- Weerkamp Velp Niet meer geregistreerd 2-8-2021
285830363 VGO Van der Heijden-Stroeken Velp Niet meer geregistreerd 2-8-2021
137810246 VGO van der Burg Dieren Niet meer geregistreerd 1-9-2021
224852383 VGO Zoethout Dieren Niet meer geregistreerd 1-9-2021
130612005 VGO Havinga De Steeg Niet meer geregistreerd 30-9-2021
210971460 KDV Het Toverbos in De Holtbanck KDV Rheden Niet meer geregistreerd 21-10-2021
263916911 VGO Heijl Velp Niet meer geregistreerd 31-10-2021
135402724 VGO Roessink Elschot Velp Niet meer geregistreerd 4-11-2021
264802974 VGO Akkerman Velp Niet meer geregistreerd 19-11-2021
530000313 VGO Brinksma Velp Niet meer geregistreerd 1-12-2021

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen