Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Karel van Gelderstraat 16, 6882 CH Velp: realiseren van een dakopbouw op de 1e verdieping aan de achterzijde van de woning (15-4-2022/827559).
– Overbeeklaan 18, 6881 HH Velp: plaatsen van zonnepanelen (4-4-2022/826199).
– Prof. Huetlaan 1a, 6957 AP Laag-Soeren: bouwen van een bijgebouw (12-4-2022/827216).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Siersteen 24, 6991 KG Rheden: vergroten van een uitbouw aan de woning (zaaknr. 823680).
– N317 (Ellecomsedijk) t.h.v. het Schoonoordpad te Ellecom: realiseren van een veiligere fietsoversteekplaats (zaaknr. 821501).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvragen een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe zijn ontwerpbeschikkingen opgesteld.

– Simon Carmiggelthof 6 en 8, 6994 AD De Steeg: verbouwen kantoorpand naar 2 woningen (zaaknr. 824997).
– Roodborstlaan te Dieren: transformeren van 6 winkels naar appartementen (zaaknr. 815692).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 april 2022 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te Velp. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 15

– Groenestraat 8a, 6991 GE Rheden: veranderen en vergroten van de woning (zaaknr. 823851).
– Hoflaan 12, 6953 AM Dieren: plaatsen van een vrijstaande houten overkapping (zaaknr. 824601).

Week 16

– A348 ter hoogte van Velp: plaatsen van een aluminium geluidsscherm langs de A348 (zaaknr. 826788).
– Arnhemsestraatweg 348, 6881 NK Velp: realiseren van een tijdelijke opvanglocatie voor statushouders en minderjarige asielzoekers en het legaliseren van een kantoorunit en hekwerk t.b.v. de opvanglocatie voor de duur van 3 jaar (zaaknr. 821015).
– Stalen Enk 11, 6881 BL Velp: plaatsen van een erfafscheiding (legalisatie) / (zaaknr. 813863).
– Arnhemseweg 103, 6991 DM Rheden: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (zaaknr. 826799).
– De Marke 1b, 6951 KM Dieren: vestigen van een sportschool voor CrossFit (zaaknr. 821765).
– Julius Röntgenlaan 31, 6952 CS Dieren: plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (zaaknr. 826358).
– Harderwijkerweg 81, 6957 AX Laag-Soeren: plaatsen van 2 dakramen (zaaknr. 822317).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-825985.
Activiteit: Viering verjaardagen.
Datum: 30 april van 10.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Dieren, speeltuin achter Tellegenlaan.

Vergunning: RHD-826546 ORDS.
Activiteit: Ondernemersmarkt.
Datum: 10 mei van 14.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Rheden, Zalencentrum ‘Ons Huis’, Burg. Van Leeuwenplein 7.
Activiteit: Plaatsen aankondigingsborden ten behoeve van de Ondernemersmarkt.
Datum: Van 26 april 2022 tot en met 10 mei 2022.
Plaats: Velp, Rheden en De Steeg.
Website: www.ords.nl

Vergunning: RHD-825254 Velp voor Oranje en 4 mei comité.
Activiteit: Herdenking 4 mei en stille tocht.
Datum: 4 mei 2022 van 19.15 uur – 20.15 uur.
Plaats: Velp, Hogeweg, Hoofdstraat, Overbeeklaan.
Website: www.velpvoororanje.nl

Vergunning: RHD-826807 HPA Productie en Advies.
Activiteit: Muziekmiddag met live muziek.
Datum: 1, 15 en 22 mei 2022 van 14.00 uur -19.00 uur.
Plaats: Ellecom, Dorpsplein.

Vergunning: RHD-826528 ORDS.
Activiteit: Ondernemersmarkt.
Datum: 10 mei 2022 van 14.00 uur – 22.00 uur.
Plaats: Rheden, Ons Huis, Meestr B. van Leeuwenplein.
Website: www.ords.nl

Vergunning: RHD-inloophuis ’t Trefpunt.
Activiteit: Rommelmarkt.
Datum: 14 mei 2022 van 10.00 uur – 16.00 uur.
Plaats: Velp, Schoolstraat.

Vergunning: RHD-Comité 4 en 5 mei.
Activiteit: 4 mei herdenking en stille tocht.
Datum: 4 mei 2022 van 19.30 uur – 20.30 uur.
Plaats: Rheden, Rozenbos.

Vergunning: RHD-827938 Stichting cultureel podium Jansen & de Feijter.
Activiteit: Huiskamerconcerten.
Datum: 15 mei 2022 van 13.00 uur – 17.30 uur.
Plaats: Velp en Rozendaal.

Vergunning: RHD-780236 Hartstichting.
Activiteit: Kledinginzameling.
Datum: 28 april 2022.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.hartstichting.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.
De aanwijzing van twee parkeerplaatsen ten behoeve van een elektrisch oplaadpunt, op de volgende locaties:

I Spankeren, Kanaaldijk, t.o. 104, langs de rijbaan. Het kenmerk van dit besluit is RHD2022-VKB-181 en het zaaknummer is 828149.
II Rheden, IJsselsingel, op de parkeerplaats bij SC Rheden. Het kenmerk van dit besluit is RHD2022-VKB-182 en het zaaknummer is 828150.
III Rheden, Klaproosstraat 41, parkeerplaatsen. Het kenmerk van dit besluit is
RHD2022-VKB-183 en het zaaknummer is 828151.
IV Dieren, Admiraal Helfrichlaan 85, parkeerplaatsen. Het kenmerk van dit besluit is RHD2022-VKB-184 en het zaaknummer is 828152.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website https://www.officielebekendmakingen.nl.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site worden gepubliceerd.

De besluiten zijn ook zes weken te raadplegen bij het gemeentelijk Servicecentrum in Velp, Overtuin 6, 6881 TT Velp en het gemeentelijk Servicecentrum in Dieren, Ericaplein 5a, 6951 CP Dieren.

De Steeg, 25 april 2022

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter.
Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt.
Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 50,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 184,00 voor anderen en € 365,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Sluiting Koningsdag en Bevrijdingsdag

Het gemeentehuis Pres. Kennedylaan 104-108 Velp en de gemeentelijke servicecentra in Velp en Dieren zijn gesloten op Koningsdag woensdag 27 april 2022 en op Bevrijdingsdag donderdag 5 mei 2022.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen