Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Dorp Velp: aanleggen van glasvezel in Velp (11-4-2022/827028).
– Dr. Schaepmanstraat 45 t/m 51, 6882 HM Velp: vervangen van buitenspouwbladen bij 4 woningen (14-4-2022/827483).
– Enkweg 35, 6881 LX Velp: vergroten van de woning (22-4-2022/828327).
– Overbeeksingel 7, 6881 HM Velp: plaatsen van zonnepanelen op garagedak en op aanliggend schuurtje (12-4-2022/827140).
– Reinaldstraat 91, 6883 HL Velp: vergroten van de woning (22-4-2022/828383).
– Waldeck Pyrmontlaan 4, 6881 NT Velp: bouwen van een woning met bijgebouw (21-4-2022/828261).
– Willemstraat 38 en 40, 6882 KD Velp: samenvoegen van 2 woningen tot 1 woning (19-4-2022/827862).
– De Del 11, 6991 CV Rheden: plaatsen nokverhogende dakkapel op achterdakvlak en dakkapel op voordakvlak (15-4-2022/827557).
– Spoorstraat 15-17, 6953 BW Dieren: plaatsen van zonnepanelen (21-4-2022/828234).
– Overweg 33, 6956 AE Spankeren: herbouwen van een schuur (24-3-2022/825180).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 16

– Middachterallee te De Steeg: kappen van 4 beuken (zaaknr. 822664).

Week 17

– Europalaan 10, 6991 DC Rheden: aanleggen van een inrit (zaaknr. 824602).
– Laakweg tegenover nr. 9 te Rheden: aanleggen van een inrit (zaaknr. 824352).
– Patrijslaan 34, 6951 JW Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (zaaknr. 825452).
– Zutphensestraatweg 10b, 6953 CK Dieren: bouwen van een schuur met carport en plaatsen zonnepanelen (zaaknr. 822600).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-827009 Oranjevereniging Spankeren.
Activiteit: Oranjefeesten.
Datum: 17-18 juni 2022.
Plaats: Spankeren.
Website: www.ovspankeren.nl

Vergunning: RHD-827277 MHC Dieren.
Activiteit: Jeugdkamp.
Datum: 8-10 juli 2022.
Plaats: Dieren.
Website: www.mhcdieren.nl

Vergunning: RHD-827773 Volleybalvereniging Rebo Makelaars/Rebelle.
Activiteit: Afsluiting seizoen op beachvelden.
Datum: 11 juni 2022.
Plaats: Dieren, Kolonieweg.
Website: www.rebomakelaarsrebelle.nl

Vergunning: RHD-827760 Stichting Energy4all.
Activiteit: Wandeltochten 5-10-20-30 km.
Datum: 26 juni 2022 van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Dieren e.o.
Website: www.energy4all.nl

Vergunning: RHD-827860 Stichting 4Noppes.
Activiteit: Benefietfestival.
Datum: 28 mei 2022 van 12.00 uur tot 23.00 uur.
Plaats: Dieren, plantsoen Van der Duyn van Maasdamstraat.
Website: www.4noppes.nl

Vergunning: RHd-828391 Domein Hof te Dieren, wijngaard.
Activiteit: Landgoedmarkten.
Datum: 8 mei – 12 juni – 10 juli – 14 augustus – 11 september en 9 oktober 2022.
Plaats: Dieren, Arnhemsestraatweg 16.
Website: www.domeinhoftedieren.nl

Vergunning: RHD-822455 Toerclub Wageningen.
Activiteit: Doorkomst wielertoertocht Jan Jansen classic.
Datum: 25 juni 2022 tussen 10.30 uur -15.30 uur.
Plaats: Gemeente Rheden en nationaal park Veluwezoom.
Website: www.tcw.nl

Vergunning: RHD-827938 St. cultureel podium Jansen & de Feijter.
Activiteit: Huiskamerconcerten.
Datum: 15 mei 2022 van 13.00 uur – 17.30 uur.
Plaats: Velp, diverse adressen .

Vergunning: RHD-827988 Inloophuis ’t Trefpunt.
Activiteit: Rommelmarkt.
Datum: 14 mei van 10.00 uur – 16.00 uur.
Plaats: Velp, Schoolstraat 12.

Vergunning: RHD-824693 Raad van kerken Veluwezoom.
Activiteit: Oecumenische openlucht kerkdienst.
Datum: 12 juni 2022 van 10.00 uur – 12.30 uur.
Plaats: Dieren, Carolinapark.

Vergunning: RHD-825759 Robin best Outdoor Media.
Activiteit: Plaatsen aankondigingsborden inzake Festival Goed Groen.
Datum: Van 16 mei 2022 tot en met 30 mei 2022.
Plaats: Gemeente Rheden.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Beimerwaard 3 te Ellecom: het veranderen van een veehouderij (zaaknr. 828667/kenmerk ODRA22MA0770).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Bureau Certin belt namens gemeente Rheden over niet betaalde gemeentelijke belastingen

Certin neemt namens de gemeente Rheden tussen 16 mei en 4 juni (ma-za, 08.30 uur – 20.30 uur) contact op met inwoners die de gemeentelijke belastingen, om welke reden dan ook, niet hebben kunnen betalen. Inwoners kunnen worden doorverwezen voor hulp of er kan bijvoorbeeld een betalingsregeling of automatische incasso worden afgesproken.
Inwoners die vanwege financiële problemen meer hulp nodig hebben worden verwezen naar de dorpsteams van Incluzio Rheden of het Sociaal Meldpunt.

Begroting Omgevingsdienst Regio Arnhem 2023

De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) voert voor de gemeente Rheden alle milieutaken rond vergunningverlening, toezicht en handhaving van bedrijven uit. Het Algemeen Bestuur van ODRA heeft op 14 april 2022 de ontwerpbegroting van ODRA 2023 vastgesteld. U kunt de begroting inzien via www.odregioarnhem.nl/over-ons/bestuur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw D. Veenstra via [email protected]

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.
De aanwijzing van twee parkeerplaatsen ten behoeve van een elektrisch oplaadpunt, op de volgende locaties:

I Velp, Rietganssingel 15, op de parkeervakken. Het kenmerk van dit besluit is
RHD2022-VKB-185 en het zaaknummer is 828656.
II Rheden, Willem Barentszstraat naast Oranjeweg 222. Het kenmerk van dit besluit is RHD2022-VKB-186 en het zaaknummer is 828658.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website https://www.officielebekendmakingen.nl.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site worden gepubliceerd.

De besluiten zijn ook zes weken te raadplegen bij het gemeentelijk Servicecentrum in Velp, Overtuin 6, 6881 TT Velp en het gemeentelijk Servicecentrum in Dieren, Ericaplein 5a, 6951 CP Dieren.

De Steeg, 2 mei 2022

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter.
Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt.
Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 50,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 184,00 voor anderen en € 365,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen