Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Beekhuizenseweg 31, 6881 AB Velp: vernieuwen en isoleren van het dak (4-5-2022/829570).
– Rietganssingel 47, 6883 DP Velp: plaatsen van een nokverhogende dakkapel op het achterdakvlak (2-5-2022/829255).
– Torckstraat 14, 6881 MJ Velp: vergroten van een woning (4-5-2022/829560).
– Hoofdstraat 19, 6994 AC De Steeg: realiseren van een woning op de zolderverdieping en het aanbrengen van een vluchttrap (9-5-2022/829896).
– Emmastraat 12, 6951 AV Dieren: aanleggen van een inrit (2-5-2022/829307).
– Zutphensestraatweg 4, 6953 CK Dieren: aanpassen en vergroten van de woning (6-5-2022/829723).
– Zilverakkerweg 44, 6952 DW Dieren: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (9-5-2022/829856).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Zutphensestraatweg (N348) t.h.v. de bebouwde kom van Spankeren: aanleggen van 2 (verkeersremmende) komslingers (zaaknr. 824613).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 18

– IJsselsingel 92, 6991 ZT Rheden: veranderen van de voorgevel van de woning (zaaknr. 828731).
– Diepesteeg 42, 6994 CD De Steeg: aanbrengen van spouwmuur- en zolderisolatie bij een rijksmonument (zaaknr. 825312).

Week 19

– Hogeweg 39, 6881 EB Velp: legaliseren van een boomhut/speeltoestel voor de duur van 10 jaar (zaaknr. 826612).
– Overbeeklaan 18, 6881 HH Velp: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 826199).
– Reinaldstraat 91, 6883 HL Velp: vergroten van de woning (zaaknr. 828383).
– Brinkweg 3, 6991 JN Rheden: plaatsen van een dakkapel op een rijhal (zaaknr. 826713).
– Groenestraat 4, 6991 GE Rheden: bouwen van een erker aan de zijgevel van de woning (zaaknr. 824951).
– Noorderstraat 26, 6953 CE Dieren: plaatsen van zonnepanelen op het schuine dak en de carport (zaaknr. 826832).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Melding: RHD-829465 TenEvents.
Activiteit: Rally klassieke auto’s.
Datum: 3 juni 2022.
Plaats: Velp, Rheden en De Steeg

Vergunning: RHD-828473 vv Dieren.
Activiteit: Jubileumfeest.
Datum: 2 juli 2022.
Plaats: Dieren, Kolonieweg 7.
Website: www.vvdieren.nl

Vergunning: RHD-828050 Oranjevereniging Ellecom.
Activiteit: Zomerfeest.
Datum: 2 t/m 4 juni 2022.
Plaats: Ellecom, Binnenweg 40a (Dorpsplein).
Website: www.oranjeverenigingellecom.nl

Vergunning: RHD-824071 Vereniging Natuurmonumenten.
Activiteit: Midzomernachtloop.
Datum: 18 juni 2022 van 21.00 uur – 00.30 uur.
Plaats: Rheden, Heuvenseweg.
Website: www.natuurmonumenten.nl

Ontheffing: RHD-824075 Vereniging Natuurmonumenten.
Activiteit: Sluitingsuur bezoekerscentrum.
Datum: 18 juni 2022 van 22.00 uur – 19 juni 2022 00.30 uur.
Plaats: Rheden, Heuvenseweg.

Vergunning: RHD-825137 stichting Aeres.
Activiteit: Festival Goed Groen.
Datum: 2 juni 2022 van 16.00 uur – 21.00 uur.
Plaats: Velp, Pinkenbergseweg 5f.
Website: www.aeres.nl

Vergunning: RHD-828683 Stichting De Poort.
Activiteit: Dag van de Poort.
Datum: 12 juni 2022 van 09.00 uur- 17.00 uur.
Plaats: Velp, Heeckerensstraat 201.
Website: www.buurthuisdepoort.nl

Vergunning: RHD-824112 Attent Zorg en Behandeling.
Activiteit: Mini pasar Malam locatie Boomgaard Rheden.
Datum: 28 mei 2022 van 14.00 uur – 16.00 uur.
Plaats: Rheden, Massenweg 108a.
Website: www.attentzorgenbehandeling.nl
Wet op de kansspelen

Vergunning: RHD-830055 De Zonnebloem afd. Rheden-De Steeg.
Activiteit: Bingomiddagen 2022.
Datum: 17 mei, 13 september en 1 november 2022.
Plaats: Rheden, gebouw Cv De Heiknuuters, Worth Rhedenseweg.
Website: www.zonnebloem.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Ontwerpbestemmingsplan Velp-Zuid 2016, locatie Dr. W. Portheinestraat

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Velp-Zuid 2016, locatie Dr. W. Portheinestraat’ en de daarbij behorende stukken voor eenieder ter inzage is gelegd.

De Bunte Ontwikkeling BV heeft het voornemen om op het voormalig Recordterrein in Velp 3 woningen te realiseren. De beoogde woningbouw sluit aan op de grotere woningbouwontwikkeling van het Recordterrein waarvoor reeds het bestemmingsplan ‘Velp Zuid, locatie Kerkallee/IJsselstraat’ onherroepelijk is. De ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan, omdat er sprake is van het realiseren van woningbouw binnen een bedrijfsbestemming. Voor de totale ontwikkeling is derhalve een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Plangebied
Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Velp Gelderland, sectie G, 2344. De Kerkallee bevindt zich (met tussenkomst van bebouwing) ten noorden van het plangebied. Aan de oostkant bevindt zich het eerder ontwikkelde woningbouwplan, gevolg door de IJsselstraat.
Het plangebied bevat in de huidige situatie een onbebouwd perceel met een bedrijfsbestemming.

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan
Vanaf donderdag 19 mei 2022 tot en met woensdag 29 juni 2022 kan eenieder de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de tijdelijke locatie gemeentehuis aan Pres. Kennedylaan 104-108 te Velp. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken ook in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’ waar u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder locatie of naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVZ27-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer D. van Dun via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

De Steeg, 18 mei 2022

Vastgesteld bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Lentsesteeg 2019 te Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, locatie Lentsesteeg 2019′ op 26 april 2022 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad.

De bedrijfsbestemming en de agrarische bestemming aan Lentsesteeg 13-15 worden gewijzigd in een woonbestemming om de bouw van een dubbele woning mogelijk te maken en om de voormalige bedrijfswoning te wijzigen in een woonbestemming.

Bestuurlijke lus
Op 18 februari 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Lentsesteeg 2019 vastgesteld. Vervolgens is er door één partij beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft in haar uitspraak van 3 november 2021 een gebrek geconstateerd en heeft de raad opgedragen om dit gebrek te herstellen. De raad dient binnen 26 weken na verzending van de tussenuitspraak een gewijzigd nieuw besluit te nemen, waarbij een onderzoek gedaan wordt, rekening houdend met de verplichting om een techniek met een driftreductie van tenminste 75% toe te passen welke op grond van artikel 3.80a, eerste lid, van het Activiteitenbesluit met ingang van 1 januari 2021 ook geldt voor boomkwekerijgewassen. Ook moet hierbij aandacht worden besteed aan de vereiste minimale optische dichtheid die de groensingel moet hebben en hoe die optische dichtheid kan en moet worden bereikt.

Terinzagelegging
Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken van 19 mei 2022 tot en met 30 juni 2022 ter inzage op de tijdelijke locatie aan Pres. Kennedylaan 104-108 te Velp.

U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u ‘plannen zoeken’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Adres of Plannaam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruik maken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLG37-VA02. De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/index/.

Beroep
Met ingang van 20 mei 2022 tot en met 30 juni 2022 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden, voor zover het beroep zich richt tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van het plan. Degenen die eerder beroep hebben ingesteld tegen het op 18 februari 2020 vastgestelde bestemmingsplan, hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de ongewijzigde planonderdelen.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet op.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 1 juli 2022, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Wie tijdig beroep tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan heeft ingesteld, kan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Een gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan: Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor het indienen van beroep en verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet op.

De Steeg, 18 mei 2022

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend:

I Het opheffen van het eenrichtingverkeer op de Schietbergseweg in Rheden, tussen het wildrooster ter hoogte van landgoed Heuven en de kruising met de Beekhuizenseweg.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2022-VKB-187 en het zaaknummer is 828821.
II Het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor een elektrisch oplaadpunt op de Industrielaan in Dieren tegenover huisnummer 2. Het kenmerk van dit besluit is RHD2022-VKB-189 en het zaaknummer is 830294.
III Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op de Admiraal Helfrichlaan in Dieren ter hoogte van huisnummer 6-L. Het kenmerk van dit besluit is RHD2022-GPP-167 en het zaaknummer is 830088.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website https://www.officielebekendmakingen.nl.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site worden gepubliceerd.

De besluiten zijn ook zes weken te raadplegen bij het gemeentelijk Servicecentrum in Velp, Overtuin 6, 6881 TT Velp en het gemeentelijk Servicecentrum in Dieren, Ericaplein 5a, 6951 CP Dieren.

De Steeg, 16 mei 2022

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter.
Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt.
Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 50,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 184,00 voor anderen en € 365,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen