Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Schonenbergsingel 8a, 6881 NP Velp: bouwen van een woning (3-5-2022/829501).
– Sophiastraat 88, 6882 NM Velp: kappen van een berk (16-5-2022/830741).
– Zutphensestraatweg 5, 6881 WN Velp: verlengen van een tijdelijke vergunning inzake ‘noodweg, landgoed Biljoen’ (28-3-2022/825356).
– Oranjeweg 107a, 6991 WK Rheden: veranderen en vergroten van de woning en het legaliseren van een overkapping (4-5-2022/829515).
– Oversteeg 2/Hoofdstraat 48, 6994 AT De Steeg: plaatsen van een schutting (legalisatie) / (7-5-2022/829774).
– Lagestraat 65, 6953 BC Dieren: vernieuwen van het dak van de woning (10-5-2022/830468).
– Middelhovenstraat 2b, 6953 BV Dieren: plaatsen van zonnepanelen op het garagedak (15-5-2022/830696).
– De Jutberg 78, 6957 DP Laag-Soeren (bungalow B3): plaatsen van een schuur met overkapping (12-5-2022/830491).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Hoofdstraat 232, 6881 TS Velp: vervangen van reclame en condensor (zaaknr. 825163).
– Heuvenseweg 1c, 6991 JE Rheden: verbouwen van een bosschuur tot levensbestendige woning (zaaknr. 816157).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 19

– Willemstraat 38 en 40, 6882 KD Velp: samenvoegen van 2 woningen tot 1 woning (zaaknr. 827862).
– Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg: plaatsen van een communicatiemast ten behoeve van de mobiele dekking in De Steeg (zaaknr. 819914).
– Molenweg 5a, 6953 CS Dieren: plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (zaaknr. 820772).

Week 20

– Siersteen 24, 6991 KG Rheden: vergroten van een uitbouw aan de woning (zaaknr. 823680).
– Simon Carmiggelthof 6 en 8, 6994 AD De Steeg: verbouwen kantoorpand naar 2 woningen (zaaknr. 824997).
– N317 (Ellecomsedijk) t.h.v. het Schoonoordpad te Ellecom: realiseren van een veiligere fietsoversteekplaats (zaaknr. 821501).
– Hogestraat 1, 6953 AN Dieren: veranderen en vergroten van een woning en bijgebouw (zaaknr. 810835).
– Roodborstlaan te Dieren: transformeren van 6 winkels naar appartementen (zaaknr. 815692).
– Spoorstraat 29, 6953 BW Dieren: plaatsen van de buiten-unit van een warmtepomp op het dak van de schuur (zaaknr. 826571).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunning (activiteit Milieu)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit hebben genomen inzake een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is.

– Havikerwaard 51, 6994 JH De Steeg: samenvoegen van twee inrichtingen tot één inrichting (melkrundveehouderij) / (zaaknr. 794705/ODRA kenmerk ODRA21AB1719).

Inzien
Het bovengenoemde besluit in het kader van de uitgebreide procedure met de hierop betrekking hebbende documenten ligt ter inzage van donderdag 26 mei 2022 tot donderdag 7 juli 2022. Voor informatie over de beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected]

Indienen beroepschrift
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht, binnen bovengenoemde periode, tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift kunt u zenden aan; Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het onderwerp naar voren heeft gebracht. Ook kan, indien er sprake is van spoedeisend belang, een verzoek om voorlopige voorziening, met betrekking tot een besluit waartegen beroep is ingesteld, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U moet dan wel een afschrift van het ingediende beroepschrift bijvoegen.

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-824689 Stichting Manege De Spreng
Activiteit: Agility wedstrijden.
Datum: 28-29 mei 2022.
Plaats: Laag-Soeren.
Website: www.buitensportcentrumdespreng.nl

Vergunning: RHD-829463 Attent Zorg en Behandeling.
Activiteit: Marktje.
Datum: 12 juni 2022 van 13.00 uur – 16.00 uur.
Plaats: Rheden, parkeerplaats Massenweg 108.

Vergunning: RHD-830759 Hoffman Outdoor media.
Activiteit: Plaatsen van maximaal 10 aankondigingsborden.
Datum: 20 mei tot en met 29 mei 2022.
Plaats: Velp en Rheden.

Vergunning: RHD-826560 Dream Bouquet4ever.
Activiteit: Plantjesmarkt.
Datum: 26 mei 2022 van 08.00 uur – 13.00 uur.
Plaats: Dieren, Julius Röntgenlaan.

Vergunning: RHD-826518 Stein culturele evenementen.
Activiteit: Brocante, boeken-kunstmarkt.
Datum: 12 juni en 7 augustus 2022 van 10.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: De Steeg, landgoed Middachten.
Website: www.henksteinvoort.nl

Vergunning: RHD-823092 St. Vrienden Oude Jan.
Activiteit: Kamerconcert.
Datum: 23 juni 2022 van 19.30 uur – 22.00 uur.
Plaats: Velp, Kerkstraat 65.

Vergunning: RHD-830097 Riqq.
Activiteit: Openluchtconcert.
Datum: 17 juni 2022 van 19.00 uur – 22.00 uur.
Plaats: Velp, Overbeeklaan.
Website: www.cultuurbedrijfriqq.nl

Vergunning: RHD-828444 Stichting Zoom.
Activiteit: Kamermuziekfestival.
Datum: 2 t/m 6 juni op diverse tijdstippen.
Plaats: Verschillende locaties in de gemeente.
Website: www.zoomfestival.nl

Vergunning: RHD-828665 BIZ/centrum-Rheden.
Activiteit: Muziekfestival en Bonte schaap festival.
Datum: 11 juni 2022 van 17.00 uur – 23.45 uur.
12 juni 2022 van 09.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: Rheden, centrum en Meester B. van Leeuwenplein.
Website: www.bonteschaapfestival.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Gespreksavond Laag-Soeren op woensdag 1 juni

Op woensdag 1 juni is er een gespreksavond voor inwoners van Laag-Soeren in Kulturhus ’t Sprengenhus in Laag-Soeren. Tijdens deze avond praten we over hoe we de leefbaarheid en levendigheid van het dorp Laag-Soeren kunnen verbeteren en welke rol ‘t Sprengenhus en de sportvelden hierin kunnen spelen. Aanleiding is een verzoek dat Woningstichting Veluwonen bij de gemeente heeft ingediend voor verruiming van de functies van ’t Sprengenhus. Wethouder Gea Hofstede opent de avond en de bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot circa 22.00 uur.
Meer informatie: www.rheden.nl/laagsoeren.

Tuin kasteel Middachten open
Inwoners gemeente Rheden gratis toegang (uitgezonderd tijdens evenementen en zondagen in juli)

De mooie en unieke tuin van Middachten is van 1 juni tot en met 30 september a.s. open voor publiek. U kunt van woensdag tot en met zondag de tuin bekijken. Er is heel veel te zien: een rozentuin met oude rozen, een kruidentuin, een grote border met mooie vaste planten, bijzondere bomen en prachtige lanen. Ook vindt u een ouderwetse tennisbaan en een echt croquetveld in de tuinen. Kortom: de tuin is echt een bezoekje waard!

Data: 1 juni t/m 30 september 2022.
Dagen: woensdag t/m zondag.
Tijd: 12.30 uur tot 16.30 uur.
Entree: volwassenen € 7,50 (incl. audiotour), kinderen t/m 12 jaar gratis.
Rondleiding: op aanvraag tijdens openingstijden.
Inwoners van de gemeente Rheden kunnen de tuin gratis (uitgezonderd tijdens evenementen en zondagen in juli) bezoeken. Zij moeten dan wel een geldig legitimatiebewijs laten zien.

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregel bekend:

I Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in de Speenkruidstraat in Rheden, ter hoogte van huisnummer 41.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2022-GPP-168 en het zaaknummer is 830212.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website https://www.officielebekendmakingen.nl.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site worden gepubliceerd.

Het besluit is ook zes weken te raadplegen bij het gemeentelijk Servicecentrum in Velp, Overtuin 6, 6881 TT Velp en het gemeentelijk Servicecentrum in Dieren, Ericaplein 5a, 6951 CP Dieren.

De Steeg, 23 mei 2022

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter.
Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt.
Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 50,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 184,00 voor anderen en € 365,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Sluiting Hemelvaartsdag

Het gemeentehuis Pres. Kennedylaan 104-108 Velp en de gemeentelijke servicecentra in Velp en Dieren zijn gesloten op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 2022.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen