Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Kraanvogelstraat 7, 6883 CJ Velp: plaatsen van een carport (18-5-2022/831153).
– Groenestraat 70, 6991 GH Rheden: wijzigen van de reclame (signing) van een supermarkt (16-5-2022/830844).
– Holtrichterstraat 8, 6991 CD Rheden: plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning (16-5-2022/830845).
– Krusemanstraat 7, 6952 EW Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (17-5-2022/830936).
– Zilverakkerweg 41, 6952 DR Dieren: openbreken van een stukje muur tussen keuken en woonkamer (23-5-2022/831634).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 20

– Zutphensestraatweg 42, 6881 WS Velp: aanbrengen van isolatieglas en isoleren begane grondvloer bij een gemeentelijk monument (zaaknr. 824604).

Week 21

– Dr. Schaepmanstraat 45 t/m 51, 6882 HM Velp: vervangen van buitenspouwbladen bij 4 woningen (zaaknr. 827483).
– Sophiastraat 88, 6882 NM Velp: kappen van een berk, met oplegging van een herplantplicht (zaaknr. 830741).
– Zilverakkerweg 44, 6952 DW Dieren: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 829856).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-831687 Café Nooitgedacht.
soort: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Datum: 23 mei t/m 31 december 2022.
Plaats: Velp, Brugweg 135.

Vergunning: RHD-826552 Rebelle Volleybalvereniging.
Activiteit: Volleybal activiteit met diverse volleybal attributen.
Datum: 11 juni 2022 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Dieren, Callunaplein tussen Theothorne en Hart van Dieren.

Vergunning: RHD-830963.
Activiteit: Buurtbarbecue.
Datum: 11 juni 2022 van 14.30 uur tot 22.30 uur.
Plaats: Velp, Laarweg.

Vergunning: RHD-827453 Gentlemen’s House Velp.
Activiteit: Vaderdag bbq battle.
Datum: 18 juni 2022 van 14.00 uur tot 20.00 uur.
Plaats: Velp, Emmastraat 22, schoolplein.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

1 Ontwerpbestemmingsplan Laag Soeren, Eerbeekseweg nabij nummer 8
2 M.e.r. beoordelingsbesluit Laag Soeren, Eerbeekseweg nabij nummer 8

1 Ontwerpbestemmingsplan Laag Soeren, Eerbeekseweg nabij nummer 8

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Laag Soeren, Eerbeekseweg nabij nummer 8’ en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd.

Ligging plangebied
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel achter Eerbeekseweg nummer 8 te Laag-Soeren, kadastraal bekend als gemeente Dieren, sectie P, nummer 2160.

Inhoud
Het bestemmingsplan beoogt de nieuwbouw van een vrijstaande woning planologisch mogelijk te maken.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 1 juni tot en met woensdag 13 juli 2022 kan een ieder de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien op de tijdelijke locatie aan de President Kennedylaan 104-108 te Velp. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLS10-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 657101 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

Contactgegevens
De behandelend ambtenaar is niet altijd aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Geerts via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

2 M.e.r. beoordelingsbesluit Laag Soeren, Eerbeekseweg nabij nummer 8

Burgemeester en wethouders van Rheden maken ingevolge het bepaalde in artikel 7.17, vijfde lid van de Wet milieubeheer (Wm) het volgende bekend: Ter voorbereiding van de behandeling van een aanvraag om bestemmingsplanherziening voor de herontwikkeling van Eerbeekseweg achter nummer 8 te Laag-Soeren is een aanmeldingsnotitie bij de gemeente ingediend. De aanmeldingsnotitie is getoetst aan de criteria van artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer. Burgemeester en wethouders hebben op 17 mei 2022 besloten dat voor het betreffende initiatief en de locatie geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld, omdat geoordeeld is dat de voorgenomen activiteit niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen.

Inzage stukken
Het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen vanaf donderdag 1 juni tot en met woensdag 13 juli 2022 voor een ieder ter inzage op de tijdelijke locatie aan de President Kennedylaan 104-108 te Velp. Hebt u vragen over het besluit, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Geerts via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

Geen bezwaar en beroep
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit besluit beschouwd als een voorbereidingsbeslissing waartegen geen direct bezwaar of beroep openstaat, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. In eerdere uitspraken heeft de Raad van State geoordeeld dat bijvoorbeeld omwonenden en belangenorganisaties niet als direct belanghebbende worden gezien. Zij kunnen hun reactie omtrent dit beoordelingsbesluit kenbaar maken in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

Velp, 1 juni 2022

Inspraak VTH Beleid 2022 – 2024 (Vergunningen, Toezicht en Handhaving)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt bekend op 26 april 2022 besloten te hebben het VTH Beleid 2022 – 2024 vast te hebben gesteld en dat deze vrijgegeven wordt voor inspraak.

Het VTH beleid gaat over een (wettelijk) integraal beleidskader voor de uitvoering van haar VTH-taken. Hierbij staat VTH voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
In het VTH beleid benoemen wij de uitgangspunten voor preventie, vergunningverlening, gedogen, toezicht en handhaving in de gemeente. De reikwijdte van deze strategie omvat alle taken van de gemeente op het gebied van de fysieke leefomgeving, zoals bedoeld in de Omgevingswet. Het VTH beleid bestaat uit de algemene doelstellingen en uitgangspunten. Daarna volgen de VTH strategieën. Dit zijn de: preventiestrategie, vergunningenstrategie, toezichtstrategie, sanctiestrategie en gedoogstrategie.

Inspraak
U kunt het VTH Beleid 2022 – 2024 inzien via www.rheden.nl. Dit kan vanaf 2 juni 2022 tot en met 14 juli 2022 (zes weken). Lukt het u niet om dit document digitaal in te zien, neemt u dan contact op met mevrouw de Blocq via telefoonnummer (026) 49 76 911 via e-mail [email protected] Samen bespreken we dan hoe wij u het beste kunnen helpen.

In het gemeentehuis aan de President Kennedylaan 104-108, 6883 AX Velp ligt ook een geprint exemplaar. De openingstijden zijn: maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk hun zienswijzen geven op het VTH beleid2022 – 2024 en deze sturen aan het college van burgemeester en wethouders (t.a.v. afdeling Leefomgeving en team Omgevingsrecht en Veiligheid, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg of via [email protected] Ook kan mondeling een zienswijze gegeven worden, via telefoonnummer (026) 49 76 911.

De ingebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming. Zienswijzen die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Vervolg
Na de ter inzage periode zal een aangepaste versie aan het college voorgelegd worden.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen