Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Parkstraat 22, 6881 JE Velp: plaatsen van zonnepanelen (11-6-2022/833753).
– Rozendaalselaan 8, 6881 LC Velp: plaatsen van een verlicht reclamebord (30-5-2022/832315).
– Van Berckstraat 4, 6881 RL Velp: realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning en verlenging hoofdbouw (20-5-2022/831398).
– IJsselsingel 40, 6991 ZS Rheden: plaatsen van een hekwerk en carport met bergruimte (24-5-2022/832408).
– Ursula van Raesfeltlaan 20, 6994 BB De Steeg: plaatsen van een airco buiten-unit aan de voorzijde van de woning (3-6-2022/832991).
– Hogestraat 38, 6953 AW Dieren: uitbreiden van een bestaande schuur en plaatsen van zonnepanelen en airco unit (3-6-2022/832978).
– Kruisstraat 16, 6953 CB Dieren: plaatsen van zonnepanelen (24-5-2022/832409).
– Mezenlaan 23, 6951 HJ Dieren: verwijderen van draagmuren uit een appartement (2-6-2022/832845).
– Molenweg 3, 6953 CS Dieren: plaatsen van een kap op de garage met zonnepanelen (8-6-2022/833337).
– Spoorstraat 29, 6953 BW Dieren: plaatsen van extra zonnepanelen (11-6-2022/833752).
– Wilhelminaweg 26a-28, 6951 BP Dieren: verbouwen van een woon-winkelpand naar 4 appartementen inclusief de realisatie van een balkon, dakkapel en andere wijzigingen (1-6-2022/832675).
– Edyweg 21, 6956 BA Spankeren: wijzigen van een omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een opslagloods (24-5-2022/831804).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 23

– Waldeck Pyrmontlaan 4, 6881 NT Velp: bouwen van een woning met bijgebouw (zaaknr. 828261).

Week 24

– Enkweg 35, 6881 LX Velp: vergroten van de woning (zaaknr. 828327).
– Heuvenseweg 1c, 6991 JE Rheden: verbouwen van een bosschuur tot levensbestendige woning (zaaknr. 816157).
– Oversteeg 2/Hoofdstraat 48 te De Steeg: plaatsen van een schutting (legalisatie) / (zaknr. 829774).
– Noorderstraat 87, 6953 CD Dieren: plaatsen van een dakraam op het voordakvlak (zaaknr. 829311).

Ingetrokken omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben ingetrokken:

Week 24

– Vijverlaan 8, 6881 HJ Velp: intrekken omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning (zaaknr. 812454).
– Wilhelminaweg 78, 6951 BR Dieren: intrekken omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamedoek in een frame en aanbrengen van een logo aan een winkelpand (zaaknr. 777683).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-832854 Fa Sterrenberg.
Activiteit: Kermis Rheden.
Datum: 1, 2, en 3 juli 2022.
Plaats: Rheden, Meester B. van Leeuwenplein, Arnhemseweg.

Vergunning: RHD-832837 BIZ centrum Velp .
Activiteit: Velleper donderdagen.
Datum: 28 juli en 4 augustus 2022.
Plaats: Velp, centrum.
Website: www.veelzijdigvelp.nl

Vergunning: RHD-829464 Tante Pollewop Events.
Activiteit: Magische verhalen festival.
Datum: 23 juli 2022.
Plaats: De Steeg, Carolinahoeve.
Website: www.tantepollewopevents.nl

Vergunning: RHD-833929 March & Showband Rheden.
Activiteit: Kort muzikaal straatoptreden voor uniformpresentatie.
Datum: Zaterdag 25 juni 2022 tussen 14.45 uur en 15.15 uur.
Plaats: Rheden, IJsselsingel van de Muziekhal naar Sc Rheden.
Website: www.march-showbandrheden.nl

Vergunning: RHD-833751 Muziekvereniging Excelsior Ellecom.
Activiteit: Kofferbakverkoop en Summerparty.
Datum: 3 september 2022 van 09.00 uur tot 14.00 uur.
Plaats: Ellecom, dorpskern rondom de muziektent.
Website: www.muziekvereniging-excelsior.nl

Vergunning: RHD-827680 Stichting Evenementen Dieren.
Activiteit: Kadefestival.
Datum: 19-20 augustus 2022.
Plaats: Dieren, Veerstoep.
Website: www.dierenskadefestival.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Besluit inzake aangevraagde omgevingsvergunning voor het oprichten van een dierenbegraafplaats Bockhorstweg 8 te Spankeren

Op 23 april 2020 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een dierenbegraafplaats op perceel Bockhorstweg 8 te Spankeren. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 737196.

Voor dit plan is op 31 mei 2022 door de raad van de gemeente Rheden een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Burgemeester en wethouders van Rheden zijn van mening dat de dierenbegraafplaats voor de aard en omvang ervan vanuit een ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar is.

Daartoe hebben zij op 9 juni een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een dierenbegraafplaats op perceel Bockhorstweg 8 te Spankeren.

Het besluit wordt gepubliceerd in de Regiobode en het Gemeenteblad.

Inzage stukken
Een ieder kan de stukken van de beschikking digitaal inzien.
Neemt u daartoe contact op met Caroline Aalten-Hennekes via telefoonnummer (026) 49 76 911.

Beroep
Tegen dit besluit kan beroep worden aangetekend.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
Het besluit wordt ter inzage gelegd op 23 juni 2022.

Ontwerp-besluit inzake aangevraagde omgevingsvergunning voor het beveiligen van de overweg Hofstetterlaan te Ellecom en uitvoeren van diverse maatregelen in de directe omgeving van de overweg

Op 23 juli 2021 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het beveiligen van de overweg Hofstetterlaan te Ellecom en uitvoeren van diverse maatregelen in de directe omgeving van de overweg. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 797946

Voor dit plan is op 31 mei 2022 door de raad van de gemeente Rheden een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Burgemeester en wethouders van Rheden zijn van mening dat de dierenbegraafplaats voor de aard en omvang ervan vanuit een ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar is.

Het ontwerp-besluit en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen worden gepubliceerd in de Regiobode en het Gemeenteblad.

Inzage stukken
Een ieder kan de stukken van de beschikking digitaal inzien.
Neemt u daartoe contact op met Caroline Aalten-Hennekes via telefoonnummer (026) 49 76 911.

Zienswijzen
Het ontwerp besluit en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen worden ter inzage gelegd op 23 juni 2022 gedurende een periode van 6 weken kan een zienswijze tegen het ontwerp-besluit worden ingediend.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen