Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Annastraat 5, 6882 BA Velp: plaatsen van een dakkapel (17-6-2022/834642).
– Overbeeksingel 1, 6881 HM Velp: plaatsen van zonnepanelen op dak garage (17-6-2022/834595).
– Ringallee 77, 6881 MX Velp: plaatsen van zonnepanelen op een bijgebouw/schuur (20-6-2022/834954).
– Akkerstraat 9, 6951 BX Dieren: aanleggen van een inrit (20-6-2022/834769).
– Hoflaan 34, 6953 AM Dieren: plaatsen van markiezen aan de voorgevel van een rijksmonument (18-6-2022/834673).
– Olmenhof 38, 6951 MV Dieren: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (21-6-2022/834966).
– Zutphensestraatweg 56, 6953 CN Dieren: plaatsen van de buiten-unit van een hybride warmtepomp aan de zijgevel boven de overkapping (24-5-2022/831801).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 25

– Kruisstraat 16, 6953 CB Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 832409).
– Krusemanstraat 7, 6952 EW Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (zaaknr. 830936).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-834080.
Activiteit: Buurtbarbecue.
Datum: 8 juli 2022 van 16.00 uur tot 23.00 uur.
Plaats: Velp, grasveld Rietganssingel.

Vergunning: RHD-833613 Hogeschool Van Hall Larenstein.
Activiteit: Introductieweek.
Datum: 29 augustus 2022 tot en met 2 september 2022.
Plaats: Velp, Larensteinselaan 26a.
Website: www.hvhl.nl

Vergunning: RHD-830965 Astrum College.
Activiteit: Personeelsfeest.
Datum: 7 juli 2022 van 16.30 uur tot 23.00 uur.
Plaats: Velp, Gruttostraat, eigen terrein.

Vergunning: RHD-834118.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 22 juli 2022 van 17.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Dieren, grasveld tussen Pr. Beatrixlaan en Pr. Bernhardlaan.

Vergunning: RHD-834987 AV Hanzesport Zutphen.
Activiteit: Jeugdkamp.
Datum: 16-18 september 2022.
Plaats: AV Gelre, Kolonieweg 2a in Dieren.
Website: www.hanzesport.nl

Vergunning: RHD-821864 ESH Media.
Activiteit: Plaatsen maximaal 30 aankondigingsborden Trotsmarkt.
Datum: Van 11 juli 2022 tot en met 18 juli 2022.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-833051 AHC Velp.
Activiteit: Jeugd hockeykamp.
Datum: 15-17 juli 2022.
Plaats: AHC Velp, Beekhuizenseweg 95 Velp.
Website: www.summerhockeydays.nl www.ahcvelp.nl

Vergunning: RHD-825752 Robin Best Outdoor Media.
Activiteit: Plaatsen maximaal 30 aankondigingsborden Openluchtbad Rheden.
Datum: Van 11 juli 2022 tot en met 24 juli 2022.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-835200 Landgoed Rhederoord.
Activiteit: Bruiloft met livemuziek (besloten).
Datum: 5 augustus 2022.
Plaats: De Steeg, Landgoed Rhederoord, Parkweg 19.
Website: www.rhederoord.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Correctie op publicatie van 23 juni 2022

Ontwerp-besluit inzake aangevraagde omgevingsvergunning voor het beveiligen van de overweg Hofstetterlaan te Ellecom en uitvoeren van diverse maatregelen in de directe omgeving van de overweg

Op 23 juli 2021 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het beveiligen van de overweg Hofstetterlaan te Ellecom en uitvoeren van diverse maatregelen in de directe omgeving van de overweg. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 797946

Voor dit plan is op 31 mei 2022 door de raad van de gemeente Rheden een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Burgemeester en wethouders van Rheden zijn van mening dat de voor de aard en omvang van het plan voor het beveiligen van de overweg Hofstetterlaan te Ellecom en uitvoeren van diverse maatregelen in de directe omgeving van de overweg vanuit een ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar is.

Het ontwerp-besluit en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen worden gepubliceerd in de Regiobode en het Gemeenteblad.

Inzage stukken
Een ieder kan de stukken van de beschikking digitaal inzien.
Neemt u daartoe contact op met Caroline Aalten-Hennekes via telefoonnummer (026) 49 76 911.

Zienswijzen
Het ontwerp besluit en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen worden ter inzage gelegd op 23 juni 2022 gedurende een periode van 6 weken kan een zienswijze tegen het ontwerp-besluit worden ingediend.

Besluit verzoek tot handhaving niet in behandeling te nemen

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat de volgende aanvraag om handhavend op te treden niet in behandeling wordt genomen, dit omdat de identiteit van de aanvrager onbekend is:
Zaaknummer: 829241

Omschrijving: verzoek handhavend op te treden tegen het strijdig gebruik van de woning

Locatie: Kerkallee 103 en 103A te Velp

Datum besluit: 30 juni 2022

Datum bekendmaking: 29 juni 2022

Ter inzage en bezwaar
Het besluit kan worden ingezien in het gemeentehuis te Velp. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit, bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Datum publicatie: 29 juni 2022

Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Havikerwaard 53, De Steeg

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Havikerwaard 53, De Steeg’ en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd.

Ligging plangebied
Het bestemmingsplan heeft betrekking op Havikerwaard 53 in De Steeg, kadastraal bekend als Dieren sectie G, nummers 793 en 820.

Inhoud
In het bestemmingsplan wordt beoogd om in de bestaande bebouwing tevens een groepsaccommodatie voor 10 tot 12 personen en een kleinschalige vergaderlocatie mogelijk te maken.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 30 juni tot en met woensdag 10 augustus 2022 kan een ieder de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de Servicebalie in het tijdelijke gemeentehuis te Velp.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘plannen zoeken’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLG51-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 727272 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

Contactgegevens
De behandelend ambtenaar is niet altijd aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw G. Kesoglu-Tasdelen via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

1. Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Harderwijkerweg 4
2. M.e.r. beoordelingsbesluit Landelijk Gebied, locatie Harderwijkerweg 4
3. Ontwerpbeschikking Hogere grenswaarden Wet geluidhinder

1 Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Harderwijkerweg 4
Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, locatie Harderwijkerweg 4 Laag-Soeren’ en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd.

Ligging plangebied
Het bestemmingsplan heeft betrekking op Harderwijkerweg 4 te Laag-Soeren, kadastraal bekend als gemeente Dieren, sectie P, nummer 5161 en 5162.

Inhoud
Het bestemmingsplan beoogt dat naast de bestaande woning aan de Harderwijkerweg 4 te Laag-Soeren, tevens in de bedrijfsgebouwen twee extra woningen gerealiseerd kunnen worden. Dit met bijbehorende voorzieningen zoals ontsluiting, parkeervoorzieningen, tuinen en groen.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 30 juni tot en met woensdag 10 augustus 2022 kan een ieder de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de Servicebalie in het tijdelijke gemeentehuis te Velp.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘plannen zoeken’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLG53-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 810852 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

Contactgegevens
De behandelend ambtenaar is niet altijd aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw G. Kesoglu-Tasdelen via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

2 M.e.r. beoordelingsbesluit Velp-Noord, locatie Harderwijkerweg 4 te Laag-Soeren

Burgemeester en wethouders van Rheden maken ingevolge het bepaalde in artikel 7.17, vijfde lid van de Wet milieubeheer (Wm) het volgende bekend: Ter voorbereiding van de behandeling van een aanvraag om bestemmingsplanherziening voor de herontwikkeling van Harderwijkerweg 4 te Laag Soeren is een aanmeldingsnotitie bij de gemeente ingediend. De aanmeldingsnotitie is getoetst aan de criteria van artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer. Burgemeester en wethouders hebben juni 2022 besloten dat voor het betreffende initiatief en de locatie geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld, omdat geoordeeld is dat de voorgenomen activiteit niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen.

Inzage stukken
Het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen vanaf donderdag 30 juni tot en met woensdag 10 augustus 2022 voor een ieder ter inzage bij het tijdelijke gemeentehuis in Velp. Hebt u vragen over het besluit, dan kunt u contact opnemen met mevrouw G. Kesoglu-Tasdelen via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

Geen bezwaar en beroep
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit besluit beschouwd als een voorbereidingsbeslissing waartegen geen direct bezwaar of beroep openstaat, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. In eerdere uitspraken heeft de Raad van State geoordeeld dat bijvoorbeeld omwonenden en belangenorganisaties niet als direct belanghebbende worden gezien. Zij kunnen hun reactie omtrent dit beoordelingsbesluit kenbaar maken in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

3 Ontwerpbeschikking Hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Het college van burgemeester en wethouders heeft een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor de ten hoogste toegelaten geluidsbelasting opgesteld, in het kader van het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, locatie Harderwijkerweg 4’.

In het ontwerpbestemmingsplan worden drie woningen gerealiseerd. Om dit bestemmingsplan mogelijk te maken is een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder noodzakelijk.

Uit akoestisch onderzoek blijkt, dat de geluidbelasting van het wegverkeer van de Harderwijkerweg op de gevel van de beoogde wooneenheden de streefwaarde overschrijdt. In verband met de overschrijdingen van de streefwaarde kunnen burgemeester en wethouders zogenaamde hogere grenswaarden vaststellen. Het college is voornemens om deze hogere waarden vast te stellen.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 30 juni tot en met woensdag 10 augustus 2022 kan een ieder de stukken van het ontwerpbeschikking inzien bij de Servicebalie in het tijdelijke Gemeentehuis te Velp.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 810852 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

Contactgegevens
De behandelend ambtenaar is niet altijd aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw G. Kesoglu-Tasdelen via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

Beroep
In het algemeen kunnen uitsluitend belanghebbenden die nu schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen tegen de ontwerpbeschikking, te zijner tijd beroep instellen tegen de definitieve beschikking. Volgens de Algemene wet bestuursrecht is een belanghebbende diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

De Steeg, 29 juni 2022

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen