Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Emmastraat 22, 6881 SV en Korte Wal 6, 6882 GZ Velp: plaatsen van 2 vlaggenmasten (1 vlaggenmast per school c.q. locatie) (4-07-2022/836447).
– Obrechtlaan 45, 6952 EL Dieren: plaatsen van een hekwerk (20-07-2022/838182).
– Patrijslaan 68, 6951 JX Dieren: plaatsen van een rookkanaal aan de zijgevel van de woning (22-07-2022/838376).
– Beverodelaan 46, 6952 JK Dieren: legaliseren van een overkapping aan de zijgevel van de woning (12-07-2022/837330).
– Spoorstraat 40, 6953 BZ Dieren: plaatsen van zonnepanelen op de woning en schuur (26-07-2022/838708).
– Hogestraat te Dieren: tijdelijk inrichten van het Carolinapark in Dieren voor een festival (26-07-2022/838749).
– Bergelinkweg 14, 6953 CX Dieren: verbouwen van de woning en aanleggen van een inrit (25-07-2022/838614).
– Bockhorstweg 12, 6956 CA Spankeren: verbouwen en verduurzamen van het koetshuis op Landgoed De Bockhorst (21-07-2022/838261).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Hogestraat te Dieren: tijdelijk inrichten van het Carolinapark in Dieren voor een festival (zaaknr. 838749).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 juli 2022 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te Velp. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 30

– Ursula van Raesfeltlaan 20, 6994 BB De Steeg: plaatsen van een airco buiten-unit aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 832991).
– Zutphensestraatweg 56, 6953 CN Dieren: plaatsen van een warmtepomp aan de zijgevel van de woning (zaaknr. 831801).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt
€ 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-837600 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire oefening met laagvliegende helikopters.
Datum: Van 8 tot en met 12 augustus 2022.
Plaats: Deel provincie Gelderland waaronder de gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-836033.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 3 september 2022 van 15.00 uur tot 19.00 uur.
Plaats: Rheden, Mauritiusstraat tussen Parallelweg en Europalaan.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend:

Gehandicaptenparkeerplaatsen

De aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op de volgende locaties.
I Velp, Emmastraat nabij huisnummer 5a. Het kenmerk van dit besluit is RHD2022-GPP-171 en het zaaknummer is 837514.
II Dieren, Admiraal Helfrichlaan ter hoogte van de huisnummers 6-6v. Het kenmerk van dit besluit is RHD2022-GPP-172 en het zaaknummer is 832419.
III Velp, President Kennedylaan nabij huisnummer 314. Het kenmerk van dit besluit is RHD2022-GPP-173 en het zaaknummer is 838179.
IV Rheden, Oranjeweg ter hoogte van huisnummer 185. Het kenmerk van dit besluit is RHD2022-VKB-174 en het zaaknummer is 837689.
V Dieren, Lagestraat tegenover huisnummer 5. Het kenmerk van dit besluit is RHD2022-GPP-175 en het zaaknummer is 837851.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website https://www.officielebekendmakingen.nl.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat de besluiten op deze site worden gepubliceerd.

De besluiten zijn ook zes weken te raadplegen bij de receptie in het gemeentehuis van Rheden. Het tijdelijke adres is President Kennedylaan 104-108, 6883 AX Velp. Wij zitten op de tweede verdieping.

De Steeg, 1 augustus 2022

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter.
Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt.
Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 50,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 184,00 voor anderen en € 365,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Sluiting Servicecentrum Dieren

Servicecentrum Dieren is gesloten in de periode vanaf 18 juli 2022 t/m 12 augustus 2022. Servicecentrum Velp is in deze periode dagelijks geopend van maandag t/m vrijdag. Openingstijden staan vermeld op: www.rheden.nl.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen