Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Churchillplein 42, 6883 EW Velp: vervangen van de reclame van een supermarkt (1-9-2022/842160).
– Kerkstraat 40 en 42, 6883 HV Velp: doorbreken van een muur tussen 2 woningen (5-9-2022/842548).
– Torckstraat 3, 6881 MH Velp: plaatsen van zonnepanelen op een bijgebouw (30-8-2022/842005).
– Zutphensestraatweg 42, 6881 WS Velp: vervangen schuifdeur voor dubbele openslaande deuren en aanbrengen persiennes bij een gemeentelijk monument (1-9-2022/842192).
– Koningsland 8, 6991 DJ Rheden: plaatsen van een dakopbouw op de woning (2-9-2022/842275).
– Kanaalweg 19-19a, 6951 KK Dieren: bouwen van een bedrijfspand en aanleggen van een inrit (10-8-2022/840351).
– Kerkstraat 98, 6953 BP Dieren: plaatsen van rolluiken (31-8-2022/842026).
– Kruisstraat 18, 6953 CB Dieren: plaatsen van zonnepanelen (1-9-2022/842197).
– Stationsplein 10, 6953 AB Dieren: plaatsen van zonnepanelen op een gemeentelijk monument (1-9-2022/842164).
– Sweelincklaan 19, 6952 EA Dieren: veranderen van kozijnen in de voorgevel van de woning (2-9-2022/842269).
– Zutphensestraatweg 28, 6953 CL Dieren: plaatsen van zonnepanelen (31-8-2022/842121).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 35

– Van Rhemenhof 5, 7, 9, 11 en 13 te Spankeren: isolerende en onderhoudswerkzaamheden bij 5 woningen (zaaknr. 837214).

Week 36

– Bosweg 30, 6881 KL Velp: verwijderen van een muur tussen keuken en berging (zaaknr. 841304).
– Karel van Gelderstraat 16, 6882 CH Velp: realiseren van een dakopbouw op de 1e verdieping aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 827559).
– Overbeeksingel 1, 6881 HM Velp: plaatsen van zonnepanelen op dak garage (zaaknr. 834595).
– Ringallee 37a, 6881 MX Velp: plaatsen van hekwerk, schutting en overkapping (zaaknr. 841711).
– Wulpenstraat 11, 6883 ET Velp: verwijderen van de wand tussen de keuken en de kamer van de woning (zaaknr. 841299).
– Dorpsstraat 21, 6991 HD Rheden: verbouwen van de woning (zaaknr. 840691).
– Wurfbainlaan 38, 6991 ZJ Rheden: plaatsen van een nokverhogende dakkapel op het achterdakvlak (zaaknr. 835826).
– Zwarteweg 4, 6991 EH Rheden: kappen van een moerascipres, met oplegging van een herplantplicht (zaaknr. 841148).
– Lagestraat 65, 6953 BC Dieren: vernieuwen van het dak van de woning (zaaknr. 830468).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

Vergunning: RHD-833614.
Activiteit: Posbanktrail.
Datum: 17 september 2022 van 10.00 uur – 14.00 uur.
Plaats: Rheden, Nationaal Park Veluwezoom.
Website: www.deposbanklooptrail

Vergunning: RHD-841561.
Activiteit: Buurtactiviteit.
Datum: 24 september 2022 van 14.00 uur – 20.00 uur.
Plaats: Velp, Hertogstraat.

Vergunning: RHD-841576 COA AMV.
Activiteit: Open dag.
Datum: 24 september 2022 van 13.00 uur – 16.00 uur.
Plaats: Velp, Arnhemsestraatweg 348.

Vergunning: RHD-837323 Stichting Posbankloop Velp.
Activiteit: Posbankloop.
Datum: 25 september 2022 van 09.00 uur – 16.00 uur.
Plaats: Velp en nationaal park Veluwezoom.
Website: www.deposbankloop.nl

Vergunning: RHD-838844 Ruangthong afhaalrestaurant.
Activiteit: Wijziging rechtsvorm.
Datum: 1 september 2022.
Plaats: Velp, Wilhelminastraat 23.

Vergunning: RHD-Vv Dieren.
Activiteit: Seizoensopening met livemuziek terras.
Datum: 24 september 2022 van 15.00 uur – 19.45 uur.
Plaats: Dieren, Kolonieweg.

Vergunning: RHD-842379.
Activiteit: Buurtbarbecue.
Datum: 17 september 2022 van 15.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Dieren, grasveld bij Vogelplantsoen 173-203.

Vergunning: RHD-842679.
Activiteit: Buurtbarbecue.
Datum: 17 september 2022 van 16.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Dieren, Vlierhof, parkeerplaatsen tussen huisnummer 13 en 34-40.

Vergunning: RHD-841936.
Activiteit: Buurtbarbecue.
Datum: 24 september 2022 van 10.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Dieren, Sweelincklaan tussen Hellendaallaan en Bernard Zweerslaan.

Vergunning: RHD-842130.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 24 september 2022 van 10.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Dieren, speelveld Peter van Anrooylaan.

Vergunning: RHD-822415 Nierstichting.
Activiteit: Collecte.
Datum: 18 september 2022 tot en met 24 september 2022.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.nierstichting.nl

Vergunning: RHD-842105.
Activiteit: Burendag activiteit met opening speeltuin.
Datum: 24 september 2022 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Rheden, speeltuin Koningsland.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

1 Ontwerpbestemmingsplan Laag-Soeren, Eerbeekseweg 14 (De Kwekerij)
2 Welstandsbeleid
3 M.e.r. beoordelingsbesluit Laag-Soeren, Eerbeekseweg 14 (De Kwekerij)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Laag-Soeren, Eerbeekseweg 14 (De Kwekerij)’ en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd. In samenhang daarmee wordt ook het ontwerp van de aanpassing van het Welstandsbeleid voor deze locatie ter inzage gelegd en het m.e.r. beoordelingsbesluit.

1 Ontwerpbestemmingsplan Laag-Soeren, Eerbeekseweg 14 (De Kwekerij)

Ligging plangebied
Het plangebied is een klein gedeelte van het voormalige tuincentrumterrein aan de Eerbeekseweg 14 te Laag-Soeren, waarop woningbouw beoogd is. Het terrein is grotendeels binnen de gemeente Brummen gelegen. De percelen die onder Rhedens grondgebied vallen en waar het bestemmingsplan betrekking op heeft zijn kadastraal bekend als gemeente Dieren, sectie P, nummer 3504, 5284, 5285 en 1932. Het plangebied wordt ten noorden direct omsloten door een woonperceel, ten westen van het plangebied is een kerk gelegen en ten zuiden een café-restaurant en hotel met daarachter meerdere woonpercelen. Voor het overige, grootste gedeelte van het terrein wordt synchroon aan onderhavige procedure door de gemeente Brummen een afzonderlijke bestemmingsplanprocedure doorlopen.

Inhoud
Het bestemmingsplan beoogt, tezamen met de aangrenzende bestemmingsplanherziening door de gemeente Brummen, de nieuwbouw van levensloopbestendige woningbouw planologisch mogelijk te maken. Het voornemen voorziet in het realiseren van in totaal 24 woningen, waarvan 12 twee-onder-één-kapwoningen, 4 rijwoningen en 8 rug-aan-rug sociale huurwoningen.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 15 september tot en met woensdag 26 oktober 2022 kan een ieder de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien op de tijdelijke locatie aan de President Kennedylaan 104-108 te Velp. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLS9-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 792079 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.
Contactgegevens
De behandelend ambtenaar is niet altijd aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Geerts via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

2 Welstandsbeleid

Aanleiding
Het huidige welstandsbeleid, vervat in de Welstandsnota 2016, is niet toereikend voor de beoogde ontwikkeling op bovengenoemde locatie. Daarom wordt beoogd het welstandsbeleid voor het gehele, voormalige tuincentrumterrein aan te passen met oog op de voorgenomen gemeentegrenscorrectie per 1 januari 2024, waarna het gehele terrein onder de gemeente Rheden komt te vallen.

Inzage stukken
Het voorstel voor het nieuwe beeldkwaliteitskader is in te zien als bijlage bij het bestemmingsplan, te weten in de bijlage beeldkwaliteitsplan De Kwekerij. Deze beoogde aanpassing van het welstandbeleid voor de gehele locatie ligt donderdag 15 september tot en met woensdag 26 oktober 2022 ter inzage op de tijdelijke locatie aan de President Kennedylaan 104-108 te Velp. Het is ook in te zien als bijlage bij het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl, zie hierboven.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

Contactgegevens
De behandelend ambtenaar is niet altijd aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Geerts via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

3 M.e.r. beoordelingsbesluit Laag-Soeren, Eerbeekseweg 14 (De Kwekerij)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken ingevolge het bepaalde in artikel 7.17,
vijfde lid van de Wet milieubeheer (Wm) het volgende bekend: Ter voorbereiding van de behandeling van een aanvraag om bestemmingsplanherziening voor de herontwikkeling van het voormalige tuincentrumterrein te Laag-Soeren is een aanmeldingsnotitie bij de gemeente ingediend. De aanmeldingsnotitie is getoetst aan de criteria van artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer. Burgemeester en wethouders hebben op 6 september 2022 besloten dat voor het betreffende initiatief en de locatie geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld, omdat geoordeeld is dat de voorgenomen activiteit niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen.

Inzage stukken
Het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen vanaf donderdag 15 september tot en met woensdag 26 oktober 2022 voor een ieder ter inzage op de tijdelijke locatie aan de President Kennedylaan 104-108 te Velp. Hebt u vragen over het besluit, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Geerts via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

Geen bezwaar en beroep
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit besluit beschouwd als een voorbereidingsbeslissing waartegen geen direct bezwaar of beroep openstaat, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. In eerdere uitspraken heeft de Raad van State geoordeeld dat bijvoorbeeld omwonenden en belangenorganisaties niet als direct belanghebbende worden gezien. Zij kunnen hun reactie omtrent dit beoordelingsbesluit kenbaar maken in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

Velp, 14 september 2022

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen